China Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Lin Chen 11.788
2 Ying Lu 13.176 1.388
3 Xinyi Jiang 15.029 3.241
4 Xiaodi Song 15.712 3.924
5 Yiting Gong 15.993 4.205
6 Liuhong Yu 19.049 7.261
7 Jiaxue Yang 22.211 10.423
8 Yi Fan Luo 24.257 12.469
9 Zihui Xu 24.841 13.053
10 Yuqian Liu 2,000.058 1,988.270

Search

Filters

Menu

© 2017 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy