PrelimsKorea 3rd National Sport Stacking Championships

Individuals

6U F

3-3-3 Time Gap
1 소이 강 4.657
2 선경 윤 5.114 0.457
3 경은 나 5.311 0.654
3-6-3 Time Gap
1 소이 강 7.089
2 선경 윤 7.212 0.123
3 경은 나 7.626 0.537
cycle Time Gap
1 소이 강 19.459
2 경은 나 22.632 3.173
3 선경 윤 23.575 4.116
All-Around Time Gap
1 소이 강 31.205
2 경은 나 35.569 4.364
3 선경 윤 35.901 4.696

6U M

3-3-3 Time Gap
1 우현 김 3.982
2 태영 하 4.016 0.034
3-6-3 Time Gap
1 우현 김 4.930
2 태영 하 5.303 0.373
cycle Time Gap
1 태영 하 17.731
2 우현 김 21.493 3.762
All-Around Time Gap
1 태영 하 27.050
2 우현 김 30.405 3.355

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 민지 문 2.819
2 예진 윤 2.900 0.081
3 경원 나 2.935 0.116
4 서윤 김 3.338 0.519
3-6-3 Time Gap
1 민지 문 3.434
2 예진 윤 3.612 0.178
3 서윤 김 4.008 0.574
4 경원 나 4.571 1.137
cycle Time Gap
1 민지 문 10.696
2 서윤 김 12.874 2.178
3 경원 나 13.580 2.884
4 예진 윤 14.447 3.751
All-Around Time Gap
1 민지 문 16.949
2 서윤 김 20.220 3.271
3 예진 윤 20.959 4.010
4 경원 나 21.086 4.137

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 지웅 문 2.035
2 여산 송 2.286 0.251
3 훈 전 2.411 0.376
4 훈기 한 2.611 0.576
3-6-3 Time Gap
1 지웅 문 2.574
2 훈 전 3.097 0.523
3 여산 송 3.263 0.689
4 훈기 한 3.288 0.714
cycle Time Gap
1 지웅 문 7.489
2 훈 전 8.454 0.965
3 훈기 한 9.190 1.701
4 여산 송 11.602 4.113
All-Around Time Gap
1 지웅 문 12.098
2 훈 전 13.962 1.864
3 훈기 한 15.089 2.991
4 여산 송 17.151 5.053

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.732
2 도현 박 1.767 0.035
3 의진 이 1.785 0.053
4 강민 박 1.800 0.068
5 주호 이 1.850 0.118
6 창현 이 1.888 0.156
7 지호 송 1.968 0.236
8 도영 박 1.982 0.250
9 한서 조 2.086 0.354
10 규호 심 2.093 0.361
11 승원 이 2.106 0.374
12 도윤 김 2.300 0.568
13 보겸 김 2.334 0.602
14 민준 박 2.340 0.608
15 Seung Ji Ryu 2.356 0.624
16 성연 송 2.459 0.727
17 승범 유 2.610 0.878
3-6-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 2.059
2 주호 이 2.285 0.226
3 창현 이 2.287 0.228
4 도현 박 2.322 0.263
5 강민 박 2.431 0.372
6 도영 박 2.449 0.390
7 의진 이 2.485 0.426
8 지호 송 2.622 0.563
9 승범 유 2.634 0.575
10 규호 심 2.681 0.622
11 보겸 김 2.706 0.647
12 승원 이 2.756 0.697
13 민준 박 2.760 0.701
14 성연 송 3.014 0.955
15 Jeong Rok Oh 3.049 0.990
16 한서 조 3.122 1.063
17 도윤 김 4.248 2.189
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu 5.908
2 의진 이 6.629 0.721
3 주호 이 6.689 0.781
4 도윤 김 7.039 1.131
5 Jeong Rok Oh 7.315 1.407
6 보겸 김 7.418 1.510
7 규호 심 7.490 1.582
8 강민 박 7.491 1.583
9 성연 송 7.496 1.588
10 승범 유 7.507 1.599
11 도현 박 7.690 1.782
12 민준 박 7.747 1.839
13 창현 이 8.015 2.107
14 한서 조 8.222 2.314
15 승원 이 8.585 2.677
16 도영 박 9.627 3.719
17 지호 송 scratch --
All-Around Time Gap
1 Seung Ji Ryu 10.323
2 주호 이 10.824 0.501
3 의진 이 10.899 0.576
4 강민 박 11.722 1.399
5 도현 박 11.779 1.456
6 Jeong Rok Oh 12.096 1.773
7 창현 이 12.190 1.867
8 규호 심 12.264 1.941
9 보겸 김 12.458 2.135
10 승범 유 12.751 2.428
11 민준 박 12.847 2.524
12 성연 송 12.969 2.646
13 한서 조 13.430 3.107
14 승원 이 13.447 3.124
15 도윤 김 13.587 3.264
16 도영 박 14.058 3.735

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 혜린 이 2.313
2 Sae Ryung Park 2.492 0.179
3 정연 서 2.496 0.183
4 우주 최 2.511 0.198
5 경 나 2.946 0.633
6 차미 김 3.948 1.635
7 신희 전 4.167 1.854
3-6-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 2.396
2 혜린 이 2.815 0.419
3 우주 최 3.062 0.666
4 정연 서 3.237 0.841
5 경 나 3.550 1.154
6 신희 전 3.936 1.540
7 차미 김 3.937 1.541
cycle Time Gap
1 혜린 이 7.880
2 Sae Ryung Park 7.880 0.000
3 우주 최 7.957 0.077
4 차미 김 8.954 1.074
5 경 나 9.617 1.737
6 정연 서 10.097 2.217
7 신희 전 10.224 2.344
All-Around Time Gap
1 Sae Ryung Park 12.768
2 혜린 이 13.008 0.240
3 우주 최 13.530 0.762
4 정연 서 15.830 3.062
5 경 나 16.113 3.345
6 차미 김 16.839 4.071
7 신희 전 18.327 5.559

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.406
2 우석 장 1.627 0.221
3 규표 조 1.665 0.259
4 봉현 이 1.757 0.351
5 윤찬 최 1.803 0.397
6 재혁 조 1.807 0.401
7 Sung Hyun Moon 1.846 0.440
8 Sung Jin Park 1.870 0.464
9 인기 민 1.870 0.464
10 동우 김 1.871 0.465
11 용원 김 1.879 0.473
12 덕연 김 1.898 0.492
13 태우 한 1.905 0.499
14 Min Jae Jeong 1.915 0.509
15 Yun Sang Jo 1.916 0.510
16 원우 최 1.920 0.514
17 태승 하 1.927 0.521
18 지헌 문 1.961 0.555
19 우진 정 1.974 0.568
20 도현 김 1.988 0.582
21 휘성 유 2.006 0.600
22 재영 조 2.050 0.644
23 동민 박 2.067 0.661
24 영준 이 2.111 0.705
25 우찬 전 2.149 0.743
26 도현 오 2.361 0.955
27 재원 전 4.660 3.254
28 상혁 홍 6.871 5.465
3-6-3 Time Gap
1 동우 김 2.154
2 Hyeon Jong Choi 2.174 0.020
3 우석 장 2.193 0.039
4 봉현 이 2.247 0.093
5 인기 민 2.289 0.135
6 용원 김 2.296 0.142
7 규표 조 2.304 0.150
8 Sung Hyun Moon 2.327 0.173
9 덕연 김 2.329 0.175
10 윤찬 최 2.340 0.186
11 Min Jae Jeong 2.347 0.193
12 Yun Sang Jo 2.349 0.195
13 재혁 조 2.395 0.241
14 우진 정 2.415 0.261
15 우찬 전 2.427 0.273
16 태승 하 2.429 0.275
17 상혁 홍 2.549 0.395
18 휘성 유 2.572 0.418
19 영준 이 2.582 0.428
20 재영 조 2.639 0.485
21 원우 최 2.775 0.621
22 재원 전 2.877 0.723
23 도현 김 2.973 0.819
24 도현 오 3.212 1.058
25 태우 한 3.340 1.186
26 동민 박 3.844 1.690
27 Sung Jin Park 4.116 1.962
28 지헌 문 4.239 2.085
cycle Time Gap
1 규표 조 5.812
2 Hyeon Jong Choi 5.949 0.137
3 Min Jae Jeong 6.104 0.292
4 우석 장 6.350 0.538
5 봉현 이 6.407 0.595
6 덕연 김 6.428 0.616
7 용원 김 6.623 0.811
8 Yun Sang Jo 6.638 0.826
9 인기 민 6.647 0.835
10 휘성 유 6.728 0.916
11 동우 김 6.795 0.983
12 태우 한 6.799 0.987
13 도현 오 6.806 0.994
14 우진 정 7.181 1.369
15 동민 박 7.307 1.495
16 태승 하 7.333 1.521
17 재영 조 7.426 1.614
18 우찬 전 7.543 1.731
19 Sung Jin Park 7.980 2.168
20 원우 최 8.094 2.282
21 지헌 문 8.462 2.650
22 재혁 조 8.673 2.861
23 상혁 홍 8.792 2.980
24 영준 이 9.396 3.584
25 재원 전 10.479 4.667
26 도현 김 10.771 4.959
27 Sung Hyun Moon 12.900 7.088
28 윤찬 최 13.406 7.594
All-Around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 9.529
2 규표 조 9.781 0.252
3 우석 장 10.170 0.641
4 Min Jae Jeong 10.366 0.837
5 봉현 이 10.411 0.882
6 덕연 김 10.655 1.126
7 용원 김 10.798 1.269
8 인기 민 10.806 1.277
9 동우 김 10.820 1.291
10 Yun Sang Jo 10.903 1.374
11 휘성 유 11.306 1.777
12 우진 정 11.570 2.041
13 태승 하 11.689 2.160
14 태우 한 12.044 2.515
15 재영 조 12.115 2.586
16 우찬 전 12.119 2.590
17 도현 오 12.379 2.850
18 원우 최 12.789 3.260
19 재혁 조 12.875 3.346
20 동민 박 13.218 3.689
21 Sung Jin Park 13.966 4.437
22 영준 이 14.089 4.560
23 지헌 문 14.662 5.133
24 도현 김 15.732 6.203
25 Sung Hyun Moon 17.073 7.544
26 윤찬 최 17.549 8.020
27 재원 전 18.016 8.487
28 상혁 홍 18.212 8.683

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 1.676
2 현정 고 1.705 0.029
3 Seo Hyun lee 1.729 0.053
4 세하 김 1.829 0.153
5 Da Young Kim 1.840 0.164
6 Song Yeon Joo 1.902 0.226
7 서영 김 1.913 0.237
8 도경 엄 1.985 0.309
9 현정 심 2.005 0.329
10 미소 김 2.103 0.427
11 수정 김 2.265 0.589
3-6-3 Time Gap
1 현정 고 2.243
2 Seo Hyun lee 2.244 0.001
3 세하 김 2.298 0.055
4 도경 엄 2.348 0.105
5 서영 김 2.368 0.125
6 현정 심 2.422 0.179
7 Si Eun Kim 2.522 0.279
8 수정 김 2.549 0.306
9 Song Yeon Joo 2.642 0.399
10 미소 김 2.653 0.410
11 Da Young Kim 3.072 0.829
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim 6.188
2 서영 김 6.571 0.383
3 Da Young Kim 6.684 0.496
4 현정 심 6.940 0.752
5 세하 김 6.947 0.759
6 수정 김 7.713 1.525
7 미소 김 8.353 2.165
8 현정 고 8.935 2.747
9 Song Yeon Joo 11.109 4.921
10 Seo Hyun lee 11.118 4.930
11 도경 엄 26.528 20.340
All-Around Time Gap
1 Si Eun Kim 10.386
2 서영 김 10.852 0.466
3 세하 김 11.074 0.688
4 현정 심 11.367 0.981
5 Da Young Kim 11.596 1.210
6 수정 김 12.527 2.141
7 현정 고 12.883 2.497
8 미소 김 13.109 2.723
9 Seo Hyun lee 15.091 4.705
10 Song Yeon Joo 15.653 5.267
11 도경 엄 30.861 20.475

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 1.617
2 You Bin Park 1.662 0.045
3 Ye Lyn Yoo 1.759 0.142
4 혜진 손 1.802 0.185
5 기쁨 최 1.807 0.190
6 Young Seo Kim 1.817 0.200
7 지우 박 1.837 0.220
8 예지 정 1.843 0.226
9 Eun Ji Lee 1.850 0.233
10 효민 홍 2.127 0.510
11 You Jin Do 2.245 0.628
12 봄 이 2.306 0.689
13 지원 최 2.377 0.760
14 지유 박 2.823 1.206
3-6-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 2.004
2 You Bin Park 2.110 0.106
3 Young Seo Kim 2.188 0.184
4 You Jin Do 2.225 0.221
5 지원 최 2.311 0.307
6 기쁨 최 2.328 0.324
7 Eun Ji Lee 2.337 0.333
8 예지 정 2.369 0.365
9 혜진 손 2.376 0.372
10 지유 박 2.677 0.673
11 봄 이 2.847 0.843
12 지우 박 2.974 0.970
13 Ye Lyn Yoo 4.471 2.467
14 효민 홍 5.354 3.350
cycle Time Gap
1 You Bin Park 6.199
2 기쁨 최 6.431 0.232
3 You Jin Do 6.443 0.244
4 Ye Eun Choi 6.446 0.247
5 Ye Lyn Yoo 6.709 0.510
6 지유 박 7.195 0.996
7 Young Seo Kim 7.298 1.099
8 예지 정 7.561 1.362
9 혜진 손 7.569 1.370
10 봄 이 7.624 1.425
11 지원 최 7.652 1.453
12 Eun Ji Lee 8.351 2.152
13 효민 홍 9.261 3.062
14 지우 박 11.182 4.983
All-Around Time Gap
1 You Bin Park 9.971
2 Ye Eun Choi 10.067 0.096
3 기쁨 최 10.566 0.595
4 You Jin Do 10.913 0.942
5 Young Seo Kim 11.303 1.332
6 혜진 손 11.747 1.776
7 예지 정 11.773 1.802
8 지원 최 12.340 2.369
9 Eun Ji Lee 12.538 2.567
10 지유 박 12.695 2.724
11 봄 이 12.777 2.806
12 Ye Lyn Yoo 12.939 2.968
13 지우 박 15.993 6.022
14 효민 홍 16.742 6.771

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 동준 임 1.723
2 Seong Gwang Park 1.724 0.001
3 Do Sung Oh 1.779 0.056
4 Taek Hoon Jung 1.850 0.127
5 성호 이 1.877 0.154
6 지환 맹 1.932 0.209
7 지민 송 2.094 0.371
8 시현 변 2.173 0.450
9 예준 윤 4.982 3.259
10 동환 설 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Seong Gwang Park 1.984
2 Taek Hoon Jung 2.269 0.285
3 시현 변 2.364 0.380
4 성호 이 2.455 0.471
5 동환 설 2.478 0.494
6 동준 임 2.502 0.518
7 예준 윤 2.659 0.675
8 지민 송 2.849 0.865
9 Do Sung Oh 3.037 1.053
10 지환 맹 6.142 4.158
cycle Time Gap
1 Taek Hoon Jung 6.516
2 동환 설 6.880 0.364
3 성호 이 6.933 0.417
4 Seong Gwang Park 6.939 0.423
5 Do Sung Oh 7.345 0.829
6 지민 송 7.410 0.894
7 동준 임 7.792 1.276
8 시현 변 8.701 2.185
9 예준 윤 9.093 2.577
10 지환 맹 9.762 3.246
All-Around Time Gap
1 Taek Hoon Jung 10.635
2 Seong Gwang Park 10.647 0.012
3 성호 이 11.265 0.630
4 동준 임 12.017 1.382
5 Do Sung Oh 12.161 1.526
6 지민 송 12.353 1.718
7 시현 변 13.238 2.603
8 예준 윤 16.734 6.099
9 지환 맹 17.836 7.201

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 광렬 배 1.776
2 Hui Jun Lee 1.844 0.068
3 세현 송 1.904 0.128
4 희준 강 2.179 0.403
5 Jae Ho Jung 2.336 0.560
6 대엽 유 2.576 0.800
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.950
2 광렬 배 2.237 0.287
3 Hui Jun Lee 2.240 0.290
4 대엽 유 2.315 0.365
5 세현 송 2.335 0.385
6 희준 강 2.373 0.423
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung 5.705
2 희준 강 6.585 0.880
3 대엽 유 6.863 1.158
4 광렬 배 6.979 1.274
5 세현 송 7.296 1.591
6 Hui Jun Lee 10.063 4.358
All-Around Time Gap
1 Jae Ho Jung 9.991
2 광렬 배 10.992 1.001
3 희준 강 11.137 1.146
4 세현 송 11.535 1.544
5 대엽 유 11.754 1.763
6 Hui Jun Lee 14.147 4.156

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 서연 조 1.964
2 지원 송 1.971 0.007
3 선주 유 2.065 0.101
3-6-3 Time Gap
1 지원 송 2.388
2 선주 유 2.554 0.166
3 서연 조 2.789 0.401
cycle Time Gap
1 서연 조 7.119
2 선주 유 7.170 0.051
3 지원 송 7.222 0.103
All-Around Time Gap
1 지원 송 11.581
2 선주 유 11.789 0.208
3 서연 조 11.872 0.291

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 효정 김 2.616
2 자현 우 2.654 0.038
3 지은 이 2.978 0.362
3-6-3 Time Gap
1 자현 우 3.255
2 효정 김 3.295 0.040
3 지은 이 3.527 0.272
cycle Time Gap
1 효정 김 9.236
2 자현 우 9.262 0.026
3 지은 이 9.608 0.372
All-Around Time Gap
1 효정 김 15.147
2 자현 우 15.171 0.024
3 지은 이 16.113 0.966

19-24 M

3-3-3 Time Gap
1 영전 하 2.955
2 우진 박 3.868 0.913
3-6-3 Time Gap
1 우진 박 4.068
2 영전 하 4.208 0.140
cycle Time Gap
1 영전 하 10.449
2 우진 박 11.061 0.612
All-Around Time Gap
1 영전 하 17.612
2 우진 박 18.997 1.385

19-24 F

3-3-3 Time Gap
1 재연 정 2.133
3-6-3 Time Gap
1 재연 정 2.624
cycle Time Gap
1 재연 정 8.457
All-Around Time Gap
1 재연 정 13.214

25-34 F

3-3-3 Time Gap
1 은지 전 2.519
2 지영 강 4.466 1.947
3-6-3 Time Gap
1 은지 전 3.344
2 지영 강 4.797 1.453
cycle Time Gap
1 은지 전 13.225
2 지영 강 15.717 2.492
All-Around Time Gap
1 은지 전 19.088
2 지영 강 24.980 5.892

25-34 M

3-3-3 Time Gap
1 진성 공 2.913
2 승준 김 9.521 6.608
3-6-3 Time Gap
1 진성 공 3.873
2 승준 김 4.023 0.150
cycle Time Gap
1 승준 김 9.937
2 진성 공 12.811 2.874
All-Around Time Gap
1 진성 공 19.597
2 승준 김 23.481 3.884

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 해식 송 2.487
2 석태 김 2.579 0.092
3 정환 이 3.437 0.950
4 호행 이 3.888 1.401
3-6-3 Time Gap
1 석태 김 3.226
2 해식 송 4.146 0.920
3 호행 이 4.471 1.245
4 정환 이 4.795 1.569
cycle Time Gap
1 해식 송 9.828
2 석태 김 9.924 0.096
3 호행 이 11.963 2.135
4 정환 이 15.474 5.646
All-Around Time Gap
1 석태 김 15.729
2 해식 송 16.461 0.732
3 호행 이 20.322 4.593
4 정환 이 23.706 7.977

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 은숙 문 2.671
2 언희 진 3.148 0.477
3 미경 서 3.436 0.765
3-6-3 Time Gap
1 은숙 문 3.442
2 언희 진 4.369 0.927
3 미경 서 4.942 1.500
cycle Time Gap
1 언희 진 12.815
2 은숙 문 13.907 1.092
3 미경 서 15.316 2.501
All-Around Time Gap
1 은숙 문 20.020
2 언희 진 20.332 0.312
3 미경 서 23.694 3.674

45-59 F

3-3-3 Time Gap
1 혜경 김 3.768
3-6-3 Time Gap
1 혜경 김 4.918
cycle Time Gap
1 혜경 김 14.110
All-Around Time Gap
1 혜경 김 22.796

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 태영 김 2.973
2 이식 정 3.789 0.816
3 명오 이 4.256 1.283
3-6-3 Time Gap
1 태영 김 3.624
2 이식 정 6.295 2.671
3 명오 이 6.313 2.689
cycle Time Gap
1 태영 김 11.086
2 이식 정 16.223 5.137
3 명오 이 18.256 7.170
All-Around Time Gap
1 태영 김 17.683
2 이식 정 26.307 8.624
3 명오 이 28.825 11.142

60+ M

3-3-3 Time Gap
1 세환 이 3.172
3-6-3 Time Gap
1 세환 이 4.534
cycle Time Gap
1 세환 이 13.275
All-Around Time Gap
1 세환 이 20.981

60+ F

3-3-3 Time Gap
1 복순 박 3.783
3-6-3 Time Gap
1 복순 박 4.265
cycle Time Gap
1 복순 박 12.431
All-Around Time Gap
1 복순 박 20.479

Doubles

12U

Team Time Gap
1 규표 조 & 우석 장 7.676

14U

Team Time Gap
1 Si Eun Kim & Ye Lyn Yoo 7.467
2 Seo Hyun lee & Young Seo Kim 7.970 0.503

16U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi & Jae Ho Jung 7.251
2 대엽 유 & Hui Jun Lee 8.289 1.038

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 Sport stacking 2
승원 이, Yun Sang Jo, Da Young Kim, 도현 김
17.478
2 Sport stacking 6
지호 송, Sae Ryung Park, 서영 김, 우주 최
17.825 0.347

14U

Team Time Gap
1 Sport stacking 3
재혁 조, 우석 장, 성호 이, 동준 임
15.821
2 Sport stacking 4
도경 엄, 도현 오, Do Sung Oh, You Jin Do
17.468 1.647
3 Sport stacking 5
원우 최, 여산 송, 규호 심, 예준 윤
17.654 1.833

16U

Team Time Gap
1 Sport stacking 1
Seung Ji Ryu, Hyeon Jong Choi, Min Jae Jeong, Taek Hoon Jung, Jae Ho Jung
13.806

© 2019 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy