ResultsKorea Gwangju City Sport Stacking Championships

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 9.385
2 Seong Gwang Park (성광 박) 9.859 0.474
3 호 고 9.958 0.573
4 Jae Ho Jung (재호 정) 10.021 0.636
5 우석 장 10.701 1.316
6 Seung Ji Ryu (승지 류) 11.281 1.896
7 진홍 박 11.605 2.220
8 도현 박 12.049 2.664
9 Taek Hoon Jung (택훈 정) 12.113 2.728
10 강민 김 12.660 3.275
11 의진 이 12.853 3.468
12 석태 김 15.526 6.141
13 용원 김 15.562 6.177
14 준영 윤 18.598 9.213
15 해식 송 19.985 10.600
16 정진 이 20.147 10.762
17 태영 김 21.261 11.876
18 대수 육 25.831 16.446
19 성용 최 38.738 29.353
All-Around - Female Time Gap
1 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 10.105
2 Ye Eun Choi (예은 최) 10.890 0.785
3 경현 황 10.970 0.865
4 You Bin Park (유빈 박) 12.547 2.442
5 Da Young Kim (다영 김) 12.968 2.863
6 혜진 손 13.032 2.927
7 Seo Eun Yoo (서은 유) 13.342 3.237
8 차미 김 13.749 3.644
9 도유 김 16.321 6.216
10 소진 이 21.497 11.392
11 아인 김 21.812 11.707
12 임순 노 40.141 30.036

Overall

Doubles Overall

Timed 3-6-3 Relay Overall

Team Time
1 Sport Stacking 2
동환 설, 대엽 유, 경현 황, Hui Jun Lee (희준 이)
14.659
2 Sport Stacking 1
Taek Hoon Jung (택훈 정), 진홍 박, 희준 강, 호 고
17.023
3 Sport Stacking 3
강민 김, 예지 정, 혜진 손, 규은 이
scratch
4 Sport Stacking 4
규표 조, 우석 장, 재영 조, 찬민 정
scratch

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 정진 이 3.243
2 산희 김 3.712 0.469
3 도현 장 5.195 1.952
4 남준 허 --
3-6-3 Time Gap
1 산희 김 4.678
2 정진 이 5.292 0.614
3 남준 허 5.536 0.858
4 도현 장 --
cycle Time Gap
1 정진 이 11.612
2 도현 장 12.394 0.782
3 남준 허 14.644 3.032
4 산희 김 --
all-around Time Gap
1 정진 이 20.147

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 도유 김 2.726
2 아인 김 3.270 0.544
3 소진 이 3.512 0.786
3-6-3 Time Gap
1 도유 김 3.657
2 소진 이 4.559 0.902
3 아인 김 4.635 0.978
cycle Time Gap
1 도유 김 9.938
2 소진 이 13.426 3.488
3 아인 김 13.907 3.969
all-around Time Gap
1 도유 김 16.321
2 소진 이 21.497 5.176
3 아인 김 21.812 5.491

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu (승지 류) 1.818
2 유현 임 2.976 1.158
3-6-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu (승지 류) 2.344
2 유현 임 2.756 0.412
3 유철 정 3.353 1.009
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu (승지 류) 7.119
2 지호 송 9.353 2.234
3 지웅 문 11.236 4.117
all-around Time Gap
1 Seung Ji Ryu (승지 류) 11.281

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Da Young Kim (다영 김) 2.019
2 차미 김 2.386 0.367
3 수연 이 3.221 1.202
3-6-3 Time Gap
1 차미 김 2.966
2 Da Young Kim (다영 김) 3.946 0.980
3 수연 이 4.393 1.427
cycle Time Gap
1 Da Young Kim (다영 김) 7.003
2 차미 김 8.397 1.394
all-around Time Gap
1 Da Young Kim (다영 김) 12.968
2 차미 김 13.749 0.781

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 도현 박 1.843
2 강민 김 1.915 0.072
3 의진 이 2.093 0.250
4 덕연 김 2.231 0.388
5 주호 이 2.900 1.057
3-6-3 Time Gap
1 강민 김 2.474
2 도현 박 2.496 0.022
3 의진 이 2.661 0.187
4 지환 이 2.998 0.524
cycle Time Gap
1 도현 박 7.710
2 의진 이 8.099 0.389
3 강민 김 8.271 0.561
4 주호 이 8.469 0.759
5 지환 이 9.169 1.459
all-around Time Gap
1 도현 박 12.049
2 강민 김 12.660 0.611
3 의진 이 12.853 0.804

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 You Bin Park (유빈 박) 1.684
2 Seo Eun Yoo (서은 유) 1.692 0.008
3 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 1.765 0.081
4 성연 안 2.674 0.990
5 혜진 손 3.541 1.857
3-6-3 Time Gap
1 You Bin Park (유빈 박) 2.216
2 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 2.279 0.063
3 혜진 손 2.452 0.236
4 Seo Eun Yoo (서은 유) 3.150 0.934
5 Si Eun Kim (시은 김) 6.101 3.885
cycle Time Gap
1 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 6.061
2 혜진 손 7.039 0.978
3 Seo Eun Yoo (서은 유) 8.500 2.439
4 Si Eun Kim (시은 김) 8.537 2.476
5 You Bin Park (유빈 박) 8.647 2.586
all-around Time Gap
1 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 10.105
2 You Bin Park (유빈 박) 12.547 2.442
3 혜진 손 13.032 2.927
4 Seo Eun Yoo (서은 유) 13.342 3.237

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 1.545
2 Seong Gwang Park (성광 박) 1.589 0.044
3 Taek Hoon Jung (택훈 정) 1.648 0.103
4 우석 장 1.649 0.104
5 성민 정 1.758 0.213
6 동환 설 1.801 0.256
7 용원 김 1.877 0.332
8 지헌 문 2.905 1.360
9 진홍 박 3.284 1.739
10 경태 박 --
3-6-3 Time Gap
1 Seong Gwang Park (성광 박) 1.998
2 Hyeon Jong Choi (현종 최) 2.001 0.003
3 진홍 박 2.088 0.090
4 Taek Hoon Jung (택훈 정) 2.111 0.113
5 규표 조 2.307 0.309
6 동준 임 2.316 0.318
7 용원 김 2.333 0.335
8 재희 김 2.529 0.531
9 우석 장 2.759 0.761
10 Sung Hyun Moon (성현 문) 3.052 1.054
cycle Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 5.839
2 진홍 박 6.233 0.394
3 Seong Gwang Park (성광 박) 6.272 0.433
4 우석 장 6.293 0.454
5 동준 임 6.630 0.791
6 규표 조 6.808 0.969
7 동환 설 7.309 1.470
8 경태 박 7.860 2.021
9 Taek Hoon Jung (택훈 정) 8.354 2.515
10 용원 김 11.352 5.513
all-around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 9.385
2 Seong Gwang Park (성광 박) 9.859 0.474
3 우석 장 10.701 1.316
4 진홍 박 11.605 2.220
5 Taek Hoon Jung (택훈 정) 12.113 2.728
6 용원 김 15.562 6.177

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi (예은 최) 1.661
2 경현 황 1.740 0.079
3-6-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi (예은 최) 2.176
2 경현 황 2.333 0.157
cycle Time Gap
1 경현 황 6.897
2 Ye Eun Choi (예은 최) 7.053 0.156
all-around Time Gap
1 Ye Eun Choi (예은 최) 10.890
2 경현 황 10.970 0.080

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 호 고 1.763
2 희준 강 2.003 0.240
3 Jae Ho Jung (재호 정) 2.330 0.567
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 2.017
2 희준 강 2.201 0.184
3 호 고 2.235 0.218
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 5.674
2 호 고 5.960 0.286
3 시우 김 7.715 2.041
all-around Time Gap
1 호 고 9.958
2 Jae Ho Jung (재호 정) 10.021 0.063

25-34 C

3-3-3 Time Gap
1 준영 윤 2.683
3-6-3 Time Gap
1 준영 윤 3.851
cycle Time Gap
1 준영 윤 12.064
all-around Time Gap
1 준영 윤 18.598

35-44 C

3-3-3 Time Gap
1 석태 김 2.709
2 해식 송 2.740 0.031
3-6-3 Time Gap
1 석태 김 3.150
2 해식 송 4.169 1.019
cycle Time Gap
1 석태 김 9.667
2 해식 송 13.076 3.409
all-around Time Gap
1 석태 김 15.526
2 해식 송 19.985 4.459

45-59 C

3-3-3 Time Gap
1 태영 김 2.721
3-6-3 Time Gap
1 태영 김 3.856
cycle Time Gap
1 태영 김 14.684
all-around Time Gap
1 태영 김 21.261

60+ C

3-3-3 Time Gap
1 대수 육 4.049
2 임순 노 5.309 1.260
3 성용 최 5.791 1.742
3-6-3 Time Gap
1 대수 육 5.416
2 임순 노 7.655 2.239
3 성용 최 8.225 2.809
cycle Time Gap
1 대수 육 16.366
2 성용 최 24.722 8.356
3 임순 노 27.177 10.811
all-around Time Gap
1 대수 육 25.831
2 성용 최 38.738 12.907
3 임순 노 40.141 14.310

Doubles

10U

Team Time Gap
1 의진 이 & 도윤 김 Scratch --
2 지성 변 & 덕연 김 Scratch --

12U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi & Seong Gwang Park 6.637
2 Seo Eun Yoo & 동환 설 8.151 1.514
3 규표 조 & 우석 장 9.688 3.051

14U

Team Time Gap
1 Jae Ho Jung & 시우 김 6.903
2 대엽 유 & Hui Jun Lee 8.120 1.217
3 Si Eun Kim & jonn3 jonn3 8.144 1.241
4 You Bin Park & Ye Eun Choi 8.342 1.439
5 진홍 박 & 희준 강 8.576 1.673

35+

Team Time Gap
1 석태 김 & 태영 김 Scratch --

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 4
규표 조, 우석 장, 재영 조, 찬민 정
Scratch --

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
동환 설, 대엽 유, 경현 황, Hui Jun Lee
14.659
2 Sport Stacking 1
Taek Hoon Jung, 진홍 박, 희준 강, 호 고
17.023 2.364
3 Sport Stacking 3
강민 김, 예지 정, 혜진 손, 규은 이
Scratch --

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3F1.661Ye Eun Choi
3-3-3M1.818Seung Ji Ryu
3-3-3M2.721태영 김
3-3-3M3.243정진 이
3-6-32.174jonn3 jonn3
3-6-3M2.344Seung Ji Ryu
3-6-3M3.856태영 김
cycleM5.674Jae Ho Jung
cycleF6.061Ye Lyn Yoo
cycleF7.003Da Young Kim
cycleM7.119Seung Ji Ryu

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy