PrelimsKorea Gyeongju Expo Open Sport Stacking Championships

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 륜우 김 2.847
2 민성 주 4.041 1.194
3-6-3 Time Gap
1 륜우 김 3.957
2 민성 주 5.658 1.701
cycle Time Gap
1 륜우 김 12.569
2 민성 주 15.649 3.080
All-Around Time Gap
1 륜우 김 19.373
2 민성 주 25.348 5.975

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 지환 임 2.123
2 현찬 김 2.294 0.171
3 민재 권 2.297 0.174
4 준영 손 2.604 0.481
5 정원 서 2.658 0.535
6 동현 김 3.466 1.343
7 우진 정 3.807 1.684
8 성현 이 4.436 2.313
9 준모 이 4.665 2.542
3-6-3 Time Gap
1 지환 임 2.634
2 민재 권 2.642 0.008
3 현찬 김 2.818 0.184
4 준영 손 3.783 1.149
5 동현 김 4.148 1.514
6 우진 정 4.238 1.604
7 정원 서 4.279 1.645
8 성현 이 6.529 3.895
9 준모 이 7.132 4.498
cycle Time Gap
1 민재 권 8.038
2 지환 임 8.311 0.273
3 준영 손 8.474 0.436
4 현찬 김 8.525 0.487
5 우진 정 9.842 1.804
6 동현 김 11.080 3.042
7 정원 서 14.761 6.723
8 성현 이 18.819 10.781
9 준모 이 24.220 16.182
All-Around Time Gap
1 민재 권 12.977
2 지환 임 13.068 0.091
3 현찬 김 13.637 0.660
4 준영 손 14.861 1.884
5 우진 정 17.887 4.910
6 동현 김 18.694 5.717
7 정원 서 21.698 8.721
8 성현 이 29.784 16.807
9 준모 이 36.017 23.040

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 1.873
2 한결 김 2.778 0.905
3 은석 최 2.806 0.933
4 준희 이 2.811 0.938
5 성훈 김 2.910 1.037
6 동욱 이 3.058 1.185
7 동현 박 3.293 1.420
8 기현 박 3.349 1.476
9 현규 윤 3.542 1.669
10 현우 주 3.732 1.859
11 태경 이 3.766 1.893
12 동찬 김 5.817 3.944
3-6-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 2.545
2 한결 김 3.717 1.172
3 동찬 김 3.899 1.354
4 현우 주 3.923 1.378
5 기현 박 3.935 1.390
6 성훈 김 4.078 1.533
7 은석 최 4.155 1.610
8 동욱 이 4.226 1.681
9 현규 윤 4.641 2.096
10 동현 박 5.019 2.474
11 태경 이 5.415 2.870
12 준희 이 7.335 4.790
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu 6.137
2 한결 김 11.368 5.231
3 성훈 김 11.961 5.824
4 현우 주 12.140 6.003
5 준희 이 12.519 6.382
6 은석 최 12.907 6.770
7 기현 박 12.928 6.791
8 현규 윤 13.680 7.543
9 동찬 김 13.695 7.558
10 동욱 이 15.173 9.036
11 동현 박 15.873 9.736
12 태경 이 20.830 14.693
All-Around Time Gap
1 Seung Ji Ryu 10.555
2 한결 김 17.863 7.308
3 성훈 김 18.949 8.394
4 현우 주 19.795 9.240
5 은석 최 19.868 9.313
6 기현 박 20.212 9.657
7 현규 윤 21.863 11.308
8 동욱 이 22.457 11.902
9 준희 이 22.665 12.110
10 동찬 김 23.411 12.856
11 동현 박 24.185 13.630
12 태경 이 30.011 19.456

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 혜린 이 3.619
2 민주 지 4.091 0.472
3-6-3 Time Gap
1 민주 지 4.371
2 혜린 이 4.624 0.253
cycle Time Gap
1 혜린 이 14.454
2 민주 지 15.157 0.703
All-Around Time Gap
1 혜린 이 22.697
2 민주 지 23.619 0.922

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 1.718
2 비 신 2.213 0.495
3 혜민 이 2.272 0.554
4 진서 박 2.331 0.613
5 세하 김 3.130 1.412
6 지선 이 3.290 1.572
7 민주 김 3.955 2.237
3-6-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 2.060
2 세하 김 2.460 0.400
3 비 신 2.731 0.671
4 혜민 이 2.846 0.786
5 지선 이 3.213 1.153
6 진서 박 6.024 3.964
7 민주 김 8.508 6.448
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim 5.944
2 세하 김 7.837 1.893
3 진서 박 8.067 2.123
4 비 신 8.333 2.389
5 지선 이 8.822 2.878
6 혜민 이 10.227 4.283
7 민주 김 18.673 12.729
All-Around Time Gap
1 Si Eun Kim 9.722
2 비 신 13.277 3.555
3 세하 김 13.427 3.705
4 지선 이 15.325 5.603
5 혜민 이 15.345 5.623
6 진서 박 16.422 6.700
7 민주 김 31.136 21.414

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 차미 김 2.269
2 수민 박 2.473 0.204
3 서현 김 2.856 0.587
4 채연 이 2.976 0.707
3-6-3 Time Gap
1 차미 김 2.852
2 수민 박 3.320 0.468
3 서현 김 3.772 0.920
4 채연 이 16.965 14.113
cycle Time Gap
1 차미 김 9.242
2 채연 이 10.036 0.794
3 수민 박 11.333 2.091
4 서현 김 13.445 4.203
All-Around Time Gap
1 차미 김 14.363
2 수민 박 17.126 2.763
3 서현 김 20.073 5.710
4 채연 이 29.977 15.614

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.574
2 우현 진 1.841 0.267
3 Sung Jin Park 1.993 0.419
4 채운 임 2.031 0.457
5 진욱 문 2.159 0.585
6 태민 김 2.189 0.615
7 민기 심 2.256 0.682
8 준영 이 2.258 0.684
9 현수 이 2.318 0.744
10 민재 김 2.359 0.785
11 우찬 전 2.363 0.789
12 근우 김 2.395 0.821
13 건민 박 3.050 1.476
14 기석 오 4.092 2.518
15 승완 김 5.316 3.742
3-6-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 2.104
2 우현 진 2.384 0.280
3 건민 박 2.479 0.375
4 채운 임 2.524 0.420
5 진욱 문 2.563 0.459
6 민기 심 2.582 0.478
7 기석 오 2.645 0.541
8 Sung Jin Park 2.683 0.579
9 준영 이 2.725 0.621
10 현수 이 2.832 0.728
11 태민 김 3.118 1.014
12 우찬 전 3.634 1.530
13 근우 김 3.813 1.709
14 승완 김 4.359 2.255
15 민재 김 4.999 2.895
cycle Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 6.268
2 우현 진 6.760 0.492
3 채운 임 7.626 1.358
4 진욱 문 7.648 1.380
5 현수 이 7.861 1.593
6 민기 심 8.054 1.786
7 태민 김 8.151 1.883
8 민재 김 8.379 2.111
9 Sung Jin Park 8.468 2.200
10 건민 박 8.824 2.556
11 우찬 전 10.476 4.208
12 기석 오 11.040 4.772
13 승완 김 11.930 5.662
14 근우 김 12.299 6.031
15 준영 이 12.586 6.318
All-Around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 9.946
2 우현 진 10.985 1.039
3 채운 임 12.181 2.235
4 진욱 문 12.370 2.424
5 민기 심 12.892 2.946
6 현수 이 13.011 3.065
7 Sung Jin Park 13.144 3.198
8 태민 김 13.458 3.512
9 건민 박 14.353 4.407
10 민재 김 15.737 5.791
11 우찬 전 16.473 6.527
12 준영 이 17.569 7.623
13 기석 오 17.777 7.831
14 근우 김 18.507 8.561
15 승완 김 21.605 11.659

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi
2 Hui Jun Lee 1.822 1.822
3 호찬 이 1.842 1.842
4 예준 윤 2.062 2.062
5 세윤 정 2.094 2.094
6 성혁 진 2.689 2.689
7 동환 설 3.699 3.699
8 현기 이 6.170 6.170
3-6-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi
2 Hui Jun Lee 2.208 2.208
3 호찬 이 2.348 2.348
4 세윤 정 2.506 2.506
5 예준 윤 2.631 2.631
6 동환 설 3.177 3.177
7 현기 이 4.257 4.257
8 성혁 진 5.097 5.097
cycle Time Gap
1 Hyeon Jong Choi
2 예준 윤 7.278 7.278
3 호찬 이 7.543 7.543
4 Hui Jun Lee 10.094 10.094
5 동환 설 10.113 10.113
6 성혁 진 11.693 11.693
7 세윤 정 12.372 12.372
8 현기 이 12.399 12.399
All-Around Time Gap
1 호찬 이 11.733
2 예준 윤 11.971 0.238
3 Hui Jun Lee 14.124 2.391
4 세윤 정 16.972 5.239
5 동환 설 16.989 5.256
6 성혁 진 19.479 7.746
7 현기 이 22.826 11.093

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 jonn3 jonn3 1.620
2 You Jin Do 1.689 0.069
3 Young Seo Kim 1.947 0.327
4 다솜 박 3.157 1.537
5 연아 김 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 jonn3 jonn3 2.134
2 You Jin Do 2.166 0.032
3 Young Seo Kim 2.349 0.215
4 다솜 박 2.738 0.604
5 연아 김 scratch --
cycle Time Gap
1 jonn3 jonn3 6.131
2 You Jin Do 7.857 1.726
3 Young Seo Kim 8.354 2.223
4 다솜 박 12.319 6.188
5 연아 김 scratch --
All-Around Time Gap
1 jonn3 jonn3 9.885
2 You Jin Do 11.712 1.827
3 Young Seo Kim 12.650 2.765
4 다솜 박 18.214 8.329

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 대엽 유 1.902
2 희준 강 1.941 0.039
3-6-3 Time Gap
1 희준 강 2.257
2 대엽 유 2.275 0.018
cycle Time Gap
1 대엽 유 6.721
2 희준 강 7.204 0.483
All-Around Time Gap
1 대엽 유 10.898
2 희준 강 11.402 0.504

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 지은 이 2.710
3-6-3 Time Gap
1 지은 이 3.856
cycle Time Gap
1 지은 이 10.235
All-Around Time Gap
1 지은 이 16.801

19-24 F

3-3-3 Time Gap
1 은지 전 2.843
3-6-3 Time Gap
1 은지 전 3.446
cycle Time Gap
1 은지 전 9.377
All-Around Time Gap
1 은지 전 15.666

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 석태 김 2.450
3-6-3 Time Gap
1 석태 김 4.314
cycle Time Gap
1 석태 김 9.505
All-Around Time Gap
1 석태 김 16.269

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 이식 정 3.615
2 명오 이 3.632 0.017
3 태영 김 4.788 1.173
3-6-3 Time Gap
1 태영 김 3.951
2 이식 정 5.338 1.387
3 명오 이 5.525 1.574
cycle Time Gap
1 태영 김 14.290
2 명오 이 17.035 2.745
3 이식 정 21.949 7.659
All-Around Time Gap
1 태영 김 23.029
2 명오 이 26.192 3.163
3 이식 정 30.902 7.873

Doubles

12U

Team Time Gap
1 Si Eun Kim & Hyeon Jong Choi 8.947
2 우찬 전 & Sung Jin Park 9.787 0.840
3 우현 진 & 기석 오 9.922 0.975

14U

Team Time Gap
1 jonn3 jonn3 & 동환 설 9.060
2 Seung Ji Ryu & Hyeon Jong Choi 9.230 0.170

16U

Team Time Gap
1 Hui Jun Lee & 대엽 유 8.595

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 5
우찬 전, 우현 진, 기석 오, Sung Jin Park, 진욱 문
19.527

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
Si Eun Kim, Hyeon Jong Choi, jonn3 jonn3, 동환 설
14.960
2 Sport Stacking 3
Seung Ji Ryu, 준영 손, 준영 이, Hyeon Jong Choi
18.956 3.996
3 Sport Stacking 4
현찬 김, 민재 권, 건민 박, 예준 윤
20.576 5.616

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
Young Seo Kim, Hui Jun Lee, 희준 강, 대엽 유
15.329

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3M1.545Seung Ji Ryu
3-6-3M3.605태영 김
3-6-3M4.364륜우 김
cycle5.813jonn3 jonn3
cycleM11.124태영 김

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy