PrelimsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 1st

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 준혁 이 4.676
2 준민 신 8.382 3.706
3-6-3 Time Gap
1 준혁 이 5.690
2 준민 신 9.143 3.453
cycle Time Gap
1 준혁 이 16.187
2 준민 신 40.183 23.996
All-Around Time Gap
1 준혁 이 26.553
2 준민 신 57.708 31.155

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 상현 남 2.242
2 석준 박 2.298 0.056
3 유찬 최 2.451 0.209
4 경수 추 2.620 0.378
5 효원 최 2.957 0.715
6 우현 김 3.174 0.932
7 Seo Yun Son 3.330 1.088
8 정운 신 3.333 1.091
9 새마루 이 3.482 1.240
10 Dong Eun Kim 3.676 1.434
11 지호 황 3.812 1.570
12 동건 강 3.830 1.588
13 호원 신 3.960 1.718
14 강혁 박 4.375 2.133
15 대현 나 4.431 2.189
16 진산 신 6.467 4.225
3-6-3 Time Gap
1 상현 남 2.575
2 석준 박 3.400 0.825
3 효원 최 3.662 1.087
4 유찬 최 3.821 1.246
5 Seo Yun Son 4.124 1.549
6 경수 추 4.263 1.688
7 지호 황 4.285 1.710
8 진산 신 4.311 1.736
9 새마루 이 4.484 1.909
10 우현 김 4.511 1.936
11 Dong Eun Kim 4.929 2.354
12 호원 신 5.011 2.436
13 정운 신 5.057 2.482
14 강혁 박 5.139 2.564
15 대현 나 5.806 3.231
16 동건 강 10.581 8.006
cycle Time Gap
1 상현 남 8.982
2 석준 박 9.067 0.085
3 경수 추 10.685 1.703
4 유찬 최 11.600 2.618
5 효원 최 11.921 2.939
6 진산 신 12.460 3.478
7 동건 강 12.763 3.781
8 새마루 이 13.594 4.612
9 강혁 박 14.238 5.256
10 정운 신 14.688 5.706
11 대현 나 15.620 6.638
12 호원 신 15.662 6.680
13 우현 김 15.751 6.769
14 Dong Eun Kim 16.692 7.710
15 지호 황 19.146 10.164
16 Seo Yun Son 19.848 10.866
All-Around Time Gap
1 상현 남 13.799
2 석준 박 14.765 0.966
3 경수 추 17.568 3.769
4 유찬 최 17.872 4.073
5 효원 최 18.540 4.741
6 새마루 이 21.560 7.761
7 정운 신 23.078 9.279
8 진산 신 23.238 9.439
9 우현 김 23.436 9.637
10 강혁 박 23.752 9.953
11 호원 신 24.633 10.834
12 Dong Eun Kim 25.297 11.498
13 대현 나 25.857 12.058
14 동건 강 27.174 13.375
15 지호 황 27.243 13.444
16 Seo Yun Son 27.302 13.503

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 수연 박 4.031
3-6-3 Time Gap
1 수연 박 4.984
cycle Time Gap
1 수연 박 16.288
All-Around Time Gap
1 수연 박 25.303

9 M

3-3-3 Time Gap
1 지우 김
2 지호 송 1.754 1.754
3 한율 김 2.220 2.220
4 민석 김 2.282 2.282
5 재윤 한 2.433 2.433
6 여호 윤 2.557 2.557
7 다원 유 2.794 2.794
8 동하 양 3.418 3.418
9 우엽 서 3.702 3.702
10 Sang Hoo Lee 3.811 3.811
11 Se Won Kim 3.961 3.961
12 도원 신 4.161 4.161
13 Hyuk Jin Kim 4.574 4.574
14 Cun Min An 4.694 4.694
15 건우 권 4.931 4.931
16 동영 김 scratch --
17 석현 홍 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 지우 김
2 지호 송 2.321 2.321
3 한율 김 2.827 2.827
4 민석 김 3.009 3.009
5 여호 윤 3.142 3.142
6 우엽 서 3.243 3.243
7 재윤 한 3.249 3.249
8 도원 신 3.391 3.391
9 동영 김 3.503 3.503
10 석현 홍 3.886 3.886
11 다원 유 4.197 4.197
12 동하 양 4.259 4.259
13 Cun Min An 4.320 4.320
14 Se Won Kim 4.878 4.878
15 건우 권 5.572 5.572
16 Hyuk Jin Kim 6.121 6.121
17 Sang Hoo Lee 7.879 7.879
cycle Time Gap
1 지우 김
2 지호 송 6.890 6.890
3 민석 김 8.427 8.427
4 한율 김 8.477 8.477
5 건우 권 8.663 8.663
6 우엽 서 8.997 8.997
7 여호 윤 9.607 9.607
8 다원 유 10.110 10.110
9 재윤 한 12.450 12.450
10 동영 김 12.661 12.661
11 도원 신 12.774 12.774
12 동하 양 13.536 13.536
13 Se Won Kim 15.593 15.593
14 Cun Min An 15.931 15.931
15 석현 홍 16.031 16.031
16 Sang Hoo Lee 18.997 18.997
17 Hyuk Jin Kim 20.705 20.705
All-Around Time Gap
1 지호 송 10.965
2 한율 김 13.524 2.559
3 민석 김 13.718 2.753
4 여호 윤 15.306 4.341
5 우엽 서 15.942 4.977
6 다원 유 17.101 6.136
7 재윤 한 18.132 7.167
8 건우 권 19.166 8.201
9 도원 신 20.326 9.361
10 동하 양 21.213 10.248
11 Se Won Kim 24.432 13.467
12 Cun Min An 24.945 13.980
13 Sang Hoo Lee 30.687 19.722
14 Hyuk Jin Kim 31.400 20.435

10 M

3-3-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.751
2 은호 박 2.072 0.321
3 윤성 최 2.094 0.343
4 Si Heon Choi 2.204 0.453
5 Dong Kyu Kim 2.221 0.470
6 Jin Wan Lee 2.233 0.482
7 민수 양 2.270 0.519
8 민준 박 2.701 0.950
9 도윤 김 2.732 0.981
10 민준 김 2.734 0.983
11 재윤 임 3.020 1.269
12 민서 공 3.024 1.273
13 동원 양 3.759 2.008
14 우주 서 3.802 2.051
15 Min Ung Son 3.834 2.083
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 2.174
2 Jin Wan Lee 2.460 0.286
3 민준 김 2.773 0.599
4 재윤 임 2.818 0.644
5 Si Heon Choi 2.924 0.750
6 은호 박 2.934 0.760
7 Dong Kyu Kim 3.183 1.009
8 윤성 최 3.184 1.010
9 도윤 김 3.598 1.424
10 민수 양 3.804 1.630
11 Min Ung Son 3.880 1.706
12 민서 공 4.308 2.134
13 동원 양 6.745 4.571
14 우주 서 9.238 7.064
15 민준 박 scratch --
cycle Time Gap
1 Jeong Rok Oh 6.335
2 민준 김 7.058 0.723
3 Jin Wan Lee 7.812 1.477
4 Dong Kyu Kim 8.156 1.821
5 윤성 최 8.587 2.252
6 Si Heon Choi 8.753 2.418
7 도윤 김 8.870 2.535
8 민수 양 9.190 2.855
9 은호 박 9.469 3.134
10 Min Ung Son 11.862 5.527
11 민서 공 11.951 5.616
12 재윤 임 12.261 5.926
13 동원 양 13.733 7.398
14 민준 박 16.710 10.375
15 우주 서 17.863 11.528
All-Around Time Gap
1 Jeong Rok Oh 10.260
2 Jin Wan Lee 12.505 2.245
3 민준 김 12.565 2.305
4 Dong Kyu Kim 13.560 3.300
5 윤성 최 13.865 3.605
6 Si Heon Choi 13.881 3.621
7 은호 박 14.475 4.215
8 도윤 김 15.200 4.940
9 민수 양 15.264 5.004
10 재윤 임 18.099 7.839
11 민서 공 19.283 9.023
12 Min Ung Son 19.576 9.316
13 동원 양 24.237 13.977
14 우주 서 30.903 20.643

11 M

3-3-3 Time Gap
1 윤찬 최 1.819
2 정우 민 1.906 0.087
3 도영 박 1.968 0.149
4 한서 조 2.019 0.200
5 오남 권 2.316 0.497
6 규현 김 2.337 0.518
7 현빈 김 2.351 0.532
8 준서 배 2.363 0.544
9 주현 김 2.495 0.676
10 지성 김 2.517 0.698
11 준우 김 3.033 1.214
12 준호 김 3.227 1.408
13 강현 이 3.233 1.414
14 우식 정 3.858 2.039
15 요한 이 3.954 2.135
16 성주 이 4.138 2.319
3-6-3 Time Gap
1 윤찬 최 2.332
2 정우 민 2.375 0.043
3 현빈 김 2.827 0.495
4 오남 권 2.864 0.532
5 한서 조 2.876 0.544
6 주현 김 3.264 0.932
7 성주 이 3.327 0.995
8 준서 배 3.575 1.243
9 강현 이 3.834 1.502
10 규현 김 3.901 1.569
11 준우 김 4.048 1.716
12 준호 김 4.119 1.787
13 우식 정 4.317 1.985
14 지성 김 4.928 2.596
15 요한 이 5.451 3.119
16 도영 박 9.172 6.840
cycle Time Gap
1 윤찬 최 6.809
2 도영 박 6.988 0.179
3 한서 조 7.456 0.647
4 오남 권 7.765 0.956
5 정우 민 8.124 1.315
6 주현 김 8.718 1.909
7 지성 김 9.035 2.226
8 현빈 김 9.570 2.761
9 강현 이 9.609 2.800
10 규현 김 9.763 2.954
11 성주 이 10.364 3.555
12 준서 배 10.470 3.661
13 우식 정 10.894 4.085
14 준우 김 12.413 5.604
15 준호 김 12.894 6.085
16 요한 이 14.077 7.268
All-Around Time Gap
1 윤찬 최 10.960
2 한서 조 12.351 1.391
3 정우 민 12.405 1.445
4 오남 권 12.945 1.985
5 주현 김 14.477 3.517
6 현빈 김 14.748 3.788
7 규현 김 16.001 5.041
8 준서 배 16.408 5.448
9 지성 김 16.480 5.520
10 강현 이 16.676 5.716
11 성주 이 17.829 6.869
12 도영 박 18.128 7.168
13 우식 정 19.069 8.109
14 준우 김 19.494 8.534
15 준호 김 20.240 9.280
16 요한 이 23.482 12.522

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 선영 이 2.238
2 수정 한 2.313 0.075
3-6-3 Time Gap
1 선영 이 3.614
2 수정 한 6.090 2.476
cycle Time Gap
1 선영 이 9.217
2 수정 한 11.760 2.543
All-Around Time Gap
1 선영 이 15.069
2 수정 한 20.163 5.094

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 1.695
2 Da Young Kim 1.844 0.149
3 Min Hee Kim 2.020 0.325
4 승민 배 2.051 0.356
5 Soo Ah Jung 2.060 0.365
6 규희 양 2.409 0.714
7 Ji Hyeon Han 2.679 0.984
8 Song Yeon Joo 2.799 1.104
9 담이 김 2.819 1.124
10 수연 강 3.181 1.486
11 지예 박 3.351 1.656
12 은서 김 4.418 2.723
13 수민 유 4.657 2.962
14 가윤 김 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 2.097
2 Da Young Kim 2.153 0.056
3 Song Yeon Joo 2.364 0.267
4 Soo Ah Jung 2.595 0.498
5 승민 배 2.630 0.533
6 Min Hee Kim 2.860 0.763
7 규희 양 3.399 1.302
8 수민 유 3.403 1.306
9 담이 김 3.552 1.455
10 은서 김 3.624 1.527
11 지예 박 3.929 1.832
12 Ji Hyeon Han 4.278 2.181
13 수연 강 4.440 2.343
14 가윤 김 scratch --
cycle Time Gap
1 Da Young Kim 6.366
2 Sae Ryung Park 7.023 0.657
3 은서 김 7.452 1.086
4 Song Yeon Joo 8.130 1.764
5 Soo Ah Jung 8.905 2.539
6 승민 배 8.919 2.553
7 담이 김 9.870 3.504
8 Min Hee Kim 10.478 4.112
9 규희 양 10.543 4.177
10 지예 박 11.967 5.601
11 수민 유 12.253 5.887
12 수연 강 13.538 7.172
13 Ji Hyeon Han 13.791 7.425
14 가윤 김 scratch --
All-Around Time Gap
1 Da Young Kim 10.363
2 Sae Ryung Park 10.815 0.452
3 Song Yeon Joo 13.293 2.930
4 Soo Ah Jung 13.560 3.197
5 승민 배 13.600 3.237
6 Min Hee Kim 15.358 4.995
7 은서 김 15.494 5.131
8 담이 김 16.241 5.878
9 규희 양 16.351 5.988
10 지예 박 19.247 8.884
11 수민 유 20.313 9.950
12 Ji Hyeon Han 20.748 10.385
13 수연 강 21.159 10.796

12 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 1.592
2 동현 고 1.742 0.150
3 도현 김 1.759 0.167
4 Yun Sang Jo 1.770 0.178
5 덕연 김 1.832 0.240
6 상혁 홍 1.876 0.284
7 태승 하 1.884 0.292
8 강민 김 1.894 0.302
9 내규 윤 1.902 0.310
10 우진 정 1.932 0.340
11 우찬 전 1.971 0.379
12 재영 조 2.002 0.410
13 세훈 김 2.075 0.483
14 Dong Hyun Kang 2.093 0.501
15 지원 송 2.150 0.558
16 민우 이 2.186 0.594
17 여현 윤 2.246 0.654
18 지우 김 2.309 0.717
19 인태 최 2.734 1.142
20 도원 서 2.954 1.362
21 병진 고 3.036 1.444
22 준호 강 3.075 1.483
23 성규 조 3.226 1.634
24 건희 안 3.267 1.675
25 준혁 윤 3.361 1.769
26 기태 남 3.832 2.240
27 재동 김 3.834 2.242
28 민혁 최 4.184 2.592
3-6-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 2.050
2 Yun Sang Jo 2.184 0.134
3 상혁 홍 2.202 0.152
4 덕연 김 2.354 0.304
5 강민 김 2.373 0.323
6 우진 정 2.378 0.328
7 내규 윤 2.446 0.396
8 지원 송 2.477 0.427
9 재영 조 2.484 0.434
10 우찬 전 2.484 0.434
11 태승 하 2.503 0.453
12 인태 최 2.545 0.495
13 지우 김 2.788 0.738
14 동현 고 2.838 0.788
15 여현 윤 2.865 0.815
16 세훈 김 2.886 0.836
17 민우 이 2.997 0.947
18 성규 조 3.365 1.315
19 병진 고 3.490 1.440
20 기태 남 3.737 1.687
21 재동 김 3.928 1.878
22 민혁 최 4.094 2.044
23 준호 강 4.221 2.171
24 도현 김 4.244 2.194
25 준혁 윤 4.302 2.252
26 Dong Hyun Kang 4.419 2.369
27 도원 서 4.657 2.607
28 건희 안 6.080 4.030
cycle Time Gap
1 동현 고 6.432
2 우찬 전 6.707 0.275
3 도현 김 6.778 0.346
4 상혁 홍 6.935 0.503
5 우진 정 6.936 0.504
6 태승 하 6.953 0.521
7 Yun Sang Jo 7.103 0.671
8 재영 조 7.109 0.677
9 내규 윤 7.171 0.739
10 세훈 김 7.238 0.806
11 민우 이 7.259 0.827
12 지원 송 7.323 0.891
13 덕연 김 7.353 0.921
14 Sung Jin Park 7.559 1.127
15 재동 김 7.912 1.480
16 지우 김 8.105 1.673
17 강민 김 8.120 1.688
18 여현 윤 8.808 2.376
19 성규 조 10.753 4.321
20 병진 고 10.785 4.353
21 도원 서 11.140 4.708
22 민혁 최 11.656 5.224
23 건희 안 11.908 5.476
24 준호 강 11.947 5.515
25 Dong Hyun Kang 12.637 6.205
26 기태 남 16.234 9.802
27 인태 최 17.180 10.748
28 준혁 윤 22.003 15.571
All-Around Time Gap
1 동현 고 11.012
2 상혁 홍 11.013 0.001
3 Yun Sang Jo 11.057 0.045
4 우찬 전 11.162 0.150
5 Sung Jin Park 11.201 0.189
6 우진 정 11.246 0.234
7 태승 하 11.340 0.328
8 내규 윤 11.519 0.507
9 덕연 김 11.539 0.527
10 재영 조 11.595 0.583
11 지원 송 11.950 0.938
12 세훈 김 12.199 1.187
13 강민 김 12.387 1.375
14 민우 이 12.442 1.430
15 도현 김 12.781 1.769
16 지우 김 13.202 2.190
17 여현 윤 13.919 2.907
18 재동 김 15.674 4.662
19 병진 고 17.311 6.299
20 성규 조 17.344 6.332
21 도원 서 18.751 7.739
22 Dong Hyun Kang 19.149 8.137
23 준호 강 19.243 8.231
24 민혁 최 19.934 8.922
25 건희 안 21.255 10.243
26 인태 최 22.459 11.447
27 기태 남 23.803 12.791
28 준혁 윤 29.666 18.654

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Hyun Moon 1.583
2 Seong Gwang Park 1.588 0.005
3 현우 김 1.724 0.141
4 재혁 박 1.726 0.143
5 Taek Hoon Jung 1.739 0.156
6 지환 맹 1.742 0.159
7 동환 설 1.742 0.159
8 재희 김 1.759 0.176
9 Min Jae Jeong 1.764 0.181
10 우석 장 1.772 0.189
11 규표 조 1.806 0.223
12 영준 이 1.820 0.237
13 성호 이 1.853 0.270
14 민욱 박 1.853 0.270
15 여훈 윤 2.741 1.158
16 지문 정 3.281 1.698
17 호연 백 3.435 1.852
18 경재 이 3.718 2.135
19 시현 문 3.998 2.415
20 승욱 윤 4.067 2.484
21 정민 강 4.521 2.938
3-6-3 Time Gap
1 현우 김 2.160
2 Taek Hoon Jung 2.173 0.013
3 영준 이 2.243 0.083
4 Sung Hyun Moon 2.248 0.088
5 성호 이 2.271 0.111
6 동환 설 2.273 0.113
7 우석 장 2.298 0.138
8 규표 조 2.336 0.176
9 지문 정 2.418 0.258
10 재혁 박 2.580 0.420
11 Seong Gwang Park 2.678 0.518
12 정민 강 2.781 0.621
13 민욱 박 2.981 0.821
14 재희 김 3.012 0.852
15 여훈 윤 3.544 1.384
16 지환 맹 4.012 1.852
17 시현 문 4.578 2.418
18 승욱 윤 5.475 3.315
19 Min Jae Jeong 6.138 3.978
20 경재 이 6.550 4.390
21 호연 백 53.958 51.798
cycle Time Gap
1 Seong Gwang Park 6.044
2 Min Jae Jeong 6.194 0.150
3 재혁 박 6.315 0.271
4 현우 김 6.417 0.373
5 동환 설 6.454 0.410
6 지환 맹 6.505 0.461
7 우석 장 6.518 0.474
8 영준 이 6.678 0.634
9 Sung Hyun Moon 6.845 0.801
10 민욱 박 6.869 0.825
11 재희 김 8.400 2.356
12 지문 정 8.603 2.559
13 여훈 윤 8.606 2.562
14 Taek Hoon Jung 9.141 3.097
15 성호 이 9.702 3.658
16 정민 강 11.641 5.597
17 시현 문 12.107 6.063
18 호연 백 12.880 6.836
19 승욱 윤 13.476 7.432
20 규표 조 15.743 9.699
21 경재 이 16.432 10.388
All-Around Time Gap
1 현우 김 10.301
2 Seong Gwang Park 10.310 0.009
3 동환 설 10.469 0.168
4 우석 장 10.588 0.287
5 재혁 박 10.621 0.320
6 Sung Hyun Moon 10.676 0.375
7 영준 이 10.741 0.440
8 민욱 박 11.703 1.402
9 지환 맹 12.259 1.958
10 Taek Hoon Jung 13.053 2.752
11 재희 김 13.171 2.870
12 성호 이 13.826 3.525
13 Min Jae Jeong 14.096 3.795
14 지문 정 14.302 4.001
15 여훈 윤 14.891 4.590
16 정민 강 18.943 8.642
17 규표 조 19.885 9.584
18 시현 문 20.683 10.382
19 승욱 윤 23.018 12.717
20 경재 이 26.700 16.399
21 호연 백 70.273 59.972

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Hyeon Lee 1.593
2 Si Eun Kim 1.634 0.041
3 Young Seo Kim 1.772 0.179
4 Eun Ji Lee 1.829 0.236
5 수영 김 1.889 0.296
6 현정 심 1.913 0.320
7 하늘 김 1.914 0.321
8 지유 박 1.948 0.355
9 봄 이 1.975 0.382
10 주영 김 1.977 0.384
11 이나 전 2.102 0.509
12 예지 최 2.155 0.562
13 연아 김 2.235 0.642
14 지선 이 2.961 1.368
15 지나 손 3.076 1.483
16 지민 백 4.428 2.835
17 언진 주 6.557 4.964
3-6-3 Time Gap
1 Seo Hyeon Lee 2.011
2 Si Eun Kim 2.052 0.041
3 Young Seo Kim 2.338 0.327
4 연아 김 2.517 0.506
5 지유 박 2.517 0.506
6 이나 전 2.528 0.517
7 하늘 김 2.572 0.561
8 예지 최 2.585 0.574
9 봄 이 2.639 0.628
10 지선 이 3.161 1.150
11 현정 심 3.238 1.227
12 지나 손 3.771 1.760
13 지민 백 3.975 1.964
14 언진 주 4.067 2.056
15 Eun Ji Lee 4.208 2.197
16 주영 김 5.018 3.007
17 수영 김 9.886 7.875
cycle Time Gap
1 현정 심 6.848
2 Si Eun Kim 6.873 0.025
3 Young Seo Kim 6.934 0.086
4 수영 김 7.125 0.277
5 봄 이 7.633 0.785
6 Seo Hyeon Lee 7.654 0.806
7 Eun Ji Lee 7.884 1.036
8 예지 최 7.919 1.071
9 하늘 김 8.283 1.435
10 주영 김 8.628 1.780
11 이나 전 8.802 1.954
12 지유 박 8.903 2.055
13 지나 손 10.805 3.957
14 지선 이 10.996 4.148
15 연아 김 12.527 5.679
16 지민 백 15.245 8.397
17 언진 주 26.996 20.148
All-Around Time Gap
1 Si Eun Kim 10.559
2 Young Seo Kim 11.044 0.485
3 Seo Hyeon Lee 11.258 0.699
4 현정 심 11.999 1.440
5 봄 이 12.247 1.688
6 예지 최 12.659 2.100
7 하늘 김 12.769 2.210
8 지유 박 13.368 2.809
9 이나 전 13.432 2.873
10 Eun Ji Lee 13.921 3.362
11 주영 김 15.623 5.064
12 지선 이 17.118 6.559
13 연아 김 17.279 6.720
14 지나 손 17.652 7.093
15 수영 김 18.900 8.341
16 지민 백 23.648 13.089
17 언진 주 37.620 27.061

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Eun Jin Jo 1.636
2 You Jin Do 1.680 0.044
3 Ye Eun Choi 1.695 0.059
4 선주 유 1.935 0.299
3-6-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 1.979
2 Eun Jin Jo 2.019 0.040
3 You Jin Do 2.179 0.200
4 선주 유 2.401 0.422
cycle Time Gap
1 Eun Jin Jo 5.760
2 You Jin Do 6.330 0.570
3 선주 유 6.741 0.981
4 Ye Eun Choi 8.702 2.942
All-Around Time Gap
1 Eun Jin Jo 9.415
2 You Jin Do 10.189 0.774
3 선주 유 11.077 1.662
4 Ye Eun Choi 12.376 2.961

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.730
2 Hui Jun Lee 4.549 2.819
3 시현 변 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.985
2 시현 변 2.389 0.404
3 Hui Jun Lee 4.395 2.410
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung 5.648
2 Hui Jun Lee 6.520 0.872
3 시현 변 8.756 3.108
All-Around Time Gap
1 Jae Ho Jung 9.363
2 Hui Jun Lee 15.464 6.101

17-18 M

3-3-3 Time Gap
1 상헌 이 4.621
3-6-3 Time Gap
1 상헌 이 5.080
cycle Time Gap
1 상헌 이 23.784
All-Around Time Gap
1 상헌 이 33.485

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 Yi Joon Choi 1.754
3-6-3 Time Gap
1 Yi Joon Choi 2.249
cycle Time Gap
1 Yi Joon Choi 7.038
All-Around Time Gap
1 Yi Joon Choi 11.041

19-24 F

3-3-3 Time Gap
1 재연 정 3.653
3-6-3 Time Gap
1 재연 정 2.485
cycle Time Gap
1 재연 정 10.776
All-Around Time Gap
1 재연 정 16.914

19-24 M

3-3-3 Time Gap
1 한솔 김 3.632
3-6-3 Time Gap
1 한솔 김 6.019
cycle Time Gap
1 한솔 김 16.425
All-Around Time Gap
1 한솔 김 26.076

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 서윤 장 3.579
2 경아 윤 3.703 0.124
3 언희 진 3.818 0.239
4 아영 조 4.162 0.583
5 일민 안 4.372 0.793
6 Jin Kyeong Kim 5.230 1.651
7 혜원 이 5.320 1.741
3-6-3 Time Gap
1 언희 진 4.265
2 일민 안 4.505 0.240
3 Jin Kyeong Kim 4.525 0.260
4 경아 윤 5.059 0.794
5 서윤 장 5.352 1.087
6 혜원 이 6.809 2.544
7 아영 조 7.365 3.100
cycle Time Gap
1 언희 진 12.225
2 일민 안 13.768 1.543
3 Jin Kyeong Kim 16.287 4.062
4 경아 윤 17.764 5.539
5 서윤 장 18.808 6.583
6 혜원 이 20.006 7.781
7 아영 조 scratch --
All-Around Time Gap
1 언희 진 20.308
2 일민 안 22.645 2.337
3 Jin Kyeong Kim 26.042 5.734
4 경아 윤 26.526 6.218
5 서윤 장 27.739 7.431
6 혜원 이 32.135 11.827

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 Jung Won Lee 3.079
2 용봉 이 3.156 0.077
3 Dong Heon Shin 3.616 0.537
4 정환 이 3.662 0.583
3-6-3 Time Gap
1 정환 이 3.432
2 Jung Won Lee 4.478 1.046
3 용봉 이 4.760 1.328
4 Dong Heon Shin 4.880 1.448
cycle Time Gap
1 정환 이 11.579
2 용봉 이 15.112 3.533
3 Dong Heon Shin 16.473 4.894
4 Jung Won Lee 17.687 6.108
All-Around Time Gap
1 정환 이 18.673
2 용봉 이 23.028 4.355
3 Dong Heon Shin 24.969 6.296
4 Jung Won Lee 25.244 6.571

45-59 F

3-3-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim 3.239
2 혜경 김 3.380 0.141
3 수정 고 3.861 0.622
3-6-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim 4.529
2 혜경 김 5.299 0.770
3 수정 고 5.651 1.122
cycle Time Gap
1 혜경 김 13.626
2 Myung Ju Kim 16.855 3.229
3 수정 고 17.786 4.160
All-Around Time Gap
1 혜경 김 22.305
2 Myung Ju Kim 24.623 2.318
3 수정 고 27.298 4.993

Doubles

12U

Team Time Gap
1 재영 조 & 태승 하 9.856
2 한서 조 & Song Yeon Joo 9.888 0.032

14U

Team Time Gap
1 재희 김 & 성호 이 7.310
2 규표 조 & 우석 장 8.398 1.088
3 덕연 김 & 지환 맹 8.856 1.546
4 Sung Hyun Moon & 현우 김 9.494 2.184

16U

Team Time Gap
1 Seong Gwang Park & Jae Ho Jung 6.448
2 Si Eun Kim & Ye Eun Choi 6.611 0.163
3 우찬 전 & 선주 유 8.505 2.057
4 Hui Jun Lee & Young Seo Kim 8.913 2.465

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 5
재영 조, Sung Jin Park, 상혁 홍, 태승 하
15.719

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
우찬 전, Sung Hyun Moon, 규표 조, 우석 장
14.700
2 Sport Stacking 4
지호 송, 도영 박, 지환 맹, Sae Ryung Park, Da Young Kim
15.378 0.678

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
Min Jae Jeong, Taek Hoon Jung, Seong Gwang Park, Jae Ho Jung
14.707
2 Sport Stacking 6
현우 김, Hui Jun Lee, Seo Hyeon Lee, Young Seo Kim, You Jin Do
15.082 0.375

18U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 3
동환 설, Si Eun Kim, Ye Eun Choi, Eun Jin Jo, Yi Joon Choi
15.109

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3M1.523Jae Ho Jung
3-3-3F3.063Myung Ju Kim
3-6-3F1.852Si Eun Kim
3-6-3F1.890Eun Jin Jo
3-6-3F1.907Eun Jin Jo
3-6-3M1.986Jae Ho Jung
3-6-3F2.027Eun Jin Jo
3-6-3F2.287Yi Joon Choi
3-6-3F4.082Myung Ju Kim
cycleF5.325Eun Jin Jo
cycleM5.659Jae Ho Jung
cycleF6.486Yi Joon Choi

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy