ResultsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 1st

All Around

All-Around Finals

all-around - M Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 9.168
2 윤상 조 9.755 0.587
3 정록 오 10.389 1.221
4 동환 설 10.629 1.461
5 상혁 홍 11.098 1.930
6 정우 민 11.125 1.957
7 지호 송 11.854 2.686
8 윤찬 최 12.410 3.242
9 한서 조 13.260 4.092
10 재혁 박 13.308 4.140
11 우석 장 13.689 4.521
12 상현 남 13.719 4.551
13 한율 김 13.922 4.754
14 오남 권 14.552 5.384
15 내규 윤 14.687 5.519
16 성현 문 14.886 5.718
17 우진 정 15.311 6.143
18 유찬 최 15.694 6.526
19 석준 박 15.905 6.737
20 희준 이 19.236 10.068
21 민석 김 19.258 10.090
22 Jung Won Lee (정원 이) 20.689 11.521
23 준혁 이 21.936 12.768
24 상헌 이 24.928 15.760
25 한솔 김 25.795 16.627
26 용봉 이 28.108 18.940
27 준민 신 53.395 44.227
all-around - F Time Gap
1 Eun Jin Jo (은진 조) 8.895
2 Si Eun Kim (시은 김) 9.132 0.237
3 Yeong Seo Kim (영서 김) 10.411 1.516
4 Yi Joon Choi (이준 최) 10.602 1.707
5 You Jin Do (유진 도 ) 10.623 1.728
6 다영 김 10.949 2.054
7 Sae Ryung Park (세령 박) 11.523 2.628
8 재연 정 12.623 3.728
9 Seo Hyeon Lee (서현 이) 13.434 4.539
10 Soo Ah Jung (수아 정) 13.623 4.728
11 선영 이 16.156 7.261
12 언희 진 21.046 12.151
13 혜경 김 22.772 13.877
14 수연 박 24.402 15.507
15 수정 고 26.601 17.706
16 Myung Ju Kim (명주 김) 33.115 24.220

Overall

Doubles Overall

Timed 3-6-3 Relay Overall

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

3-3-3 Time
1 Seong Gwang Park (성광 박) 1.507
2 Jae Ho Jung (재호 정) scratch
3 성현 문 scratch
3-6-3 Time
1 Jae Ho Jung (재호 정) scratch
2 성진 박 scratch
3 성현 문 scratch
cycle Time
1 Seong Gwang Park (성광 박) 5.474
2 Jae Ho Jung (재호 정) scratch
3 Min Jae Jeong (민재 정) scratch

Doubles SOC

Doubles Time
1 희준 이 & Yeong Seo Kim (영서 김) scratch
2 규표 조 & 우석 장 scratch
3 재희 김 & 성호 이 scratch

Timed 3-6-3 Relay SOC

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 준혁 이 3.910
2 준민 신 6.509 2.599
3-6-3 Time Gap
1 준혁 이 4.079
2 준민 신 11.350 7.271
cycle Time Gap
1 준혁 이 13.947
2 준민 신 35.536 21.589
all-around Time Gap
1 준혁 이 21.936
2 준민 신 53.395 31.459

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 수연 박 3.972
3-6-3 Time Gap
1 수연 박 5.175
cycle Time Gap
1 수연 박 15.255
all-around Time Gap
1 수연 박 24.402

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 상현 남 2.129
2 석준 박 2.258 0.129
3 경수 추 2.453 0.324
4 유찬 최 3.193 1.064
5 Dong Eun Kim (재민 박) --
6 새마루 이 --
7 우현 김 --
8 효원 최 --
9 정운 신 --
10 Seo Yun Son (동은 김) --
3-6-3 Time Gap
1 석준 박 2.859
2 상현 남 3.029 0.170
3 유찬 최 3.570 0.711
4 지호 황 --
5 새마루 이 --
6 우현 김 --
7 효원 최 --
8 진산 신 --
9 Seo Yun Son (동은 김) --
10 경수 추 --
cycle Time Gap
1 상현 남 8.561
2 유찬 최 8.931 0.370
3 석준 박 10.788 2.227
4 경수 추 13.249 4.688
5 동건 강 --
6 강혁 박 --
7 새마루 이 --
8 정운 신 --
9 효원 최 --
10 진산 신 --
all-around Time Gap
1 상현 남 13.719
2 유찬 최 15.694 1.975
3 석준 박 15.905 2.186

9 M

3-3-3 Time Gap
1 지호 송 1.862
2 한율 김 2.228 0.366
3 민석 김 2.283 0.421
4 재윤 한 2.447 0.585
5 지우 김 3.600 1.738
6 우엽 서 --
7 Sang Hoo Lee (혁진 김) --
8 여호 윤 --
9 다원 유 --
10 동하 양 --
3-6-3 Time Gap
1 지호 송 2.406
2 민석 김 2.951 0.545
3 한율 김 3.075 0.669
4 우엽 서 3.246 0.840
5 여호 윤 3.382 0.976
6 지우 김 --
7 동영 김 --
8 재윤 한 --
9 도원 신 --
10 석현 홍 --
cycle Time Gap
1 지호 송 7.586
2 한율 김 8.619 1.033
3 우엽 서 9.758 2.172
4 민석 김 14.024 6.438
5 건우 권 25.715 18.129
6 지우 김 --
7 여호 윤 --
8 동영 김 --
9 재윤 한 --
10 다원 유 --
all-around Time Gap
1 지호 송 11.854
2 한율 김 13.922 2.068
3 민석 김 19.258 7.404

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 선영 이 2.320
2 수정 한 --
3-6-3 Time Gap
1 선영 이 4.619
2 수정 한 --
cycle Time Gap
1 선영 이 9.217
2 수정 한 --
all-around Time Gap
1 선영 이 16.156

10 M

3-3-3 Time Gap
1 정록 오 1.596
2 은호 박 2.034 0.438
3 Dong Kyu Kim (동규 김) 2.139 0.543
4 Si Heon Choi (시헌 최) 2.181 0.585
5 윤성 최 2.641 1.045
6 민준 김 --
7 도윤 김 --
8 민수 양 --
9 민준 박 --
10 Jin Wan Lee (진완 이) --
3-6-3 Time Gap
1 Jin Wan Lee (진완 이) 2.499
2 정록 오 2.659 0.160
3 Si Heon Choi (시헌 최) 2.783 0.284
4 민준 김 3.416 0.917
5 재윤 임 4.407 1.908
6 Dong Kyu Kim (동규 김) --
7 도윤 김 --
8 민수 양 --
9 윤성 최 --
10 은호 박 --
cycle Time Gap
1 정록 오 6.134
2 Jin Wan Lee (진완 이) 7.620 1.486
3 민준 김 8.529 2.395
4 Dong Kyu Kim (동규 김) 9.458 3.324
5 윤성 최 10.025 3.891
6 은호 박 --
7 Si Heon Choi (시헌 최) --
8 Min Ung Son (민웅 손) --
9 도윤 김 --
10 민수 양 --
all-around Time Gap
1 정록 오 10.389

11 M

3-3-3 Time Gap
1 윤찬 최 1.802
2 도영 박 1.857 0.055
3 정우 민 1.927 0.125
4 한서 조 2.062 0.260
5 오남 권 3.371 1.569
6 현빈 김 --
7 주현 김 --
8 규현 김 --
9 지성 김 --
10 준서 배 --
3-6-3 Time Gap
1 한서 조 2.616
2 정우 민 2.770 0.154
3 현빈 김 2.837 0.221
4 오남 권 2.936 0.320
5 윤찬 최 3.763 1.147
6 준서 배 --
7 성주 이 --
8 강현 이 --
9 주현 김 --
10 규현 김 --
cycle Time Gap
1 정우 민 6.428
2 윤찬 최 6.845 0.417
3 오남 권 8.245 1.817
4 한서 조 8.582 2.154
5 도영 박 12.024 5.596
6 강현 이 --
7 현빈 김 --
8 주현 김 --
9 규현 김 --
10 지성 김 --
all-around Time Gap
1 정우 민 11.125
2 윤찬 최 12.410 1.285
3 한서 조 13.260 2.135
4 오남 권 14.552 3.427

11-12 F

3-6-3 Time Gap
1 다영 김 2.139
2 송연 주 2.287 0.148
3 Sae Ryung Park (세령 박) 2.436 0.297
4 Soo Ah Jung (수아 정) 2.618 0.479
5 은서 김 --
6 규희 양 --
7 담이 김 --
8 승민 배 --
9 수민 유 --
10 Min Hee Kim (민희 김) --
cycle Time Gap
1 송연 주 6.736
2 다영 김 7.127 0.391
3 Sae Ryung Park (세령 박) 7.213 0.477
4 Soo Ah Jung (수아 정) 8.937 2.201
5 은서 김 8.963 2.227
6 규희 양 --
7 담이 김 --
8 승민 배 --
9 지예 박 --
10 Min Hee Kim (민희 김) --
all-around Time Gap
1 다영 김 10.949
2 Sae Ryung Park (세령 박) 11.523 0.574
3 Soo Ah Jung (수아 정) 13.623 2.674

12 M

3-3-3 Time Gap
1 윤상 조 1.652
2 강민 김 1.772 0.120
3 도현 김 1.817 0.165
4 태승 하 1.875 0.223
5 내규 윤 1.920 0.268
6 상혁 홍 2.094 0.442
7 덕연 김 2.848 1.196
8 우진 정 3.129 1.477
9 동현 고 3.574 1.922
10 성진 박 7.842 6.190
3-6-3 Time Gap
1 성진 박 2.093
2 윤상 조 2.167 0.074
3 강민 김 2.214 0.121
4 우진 정 2.303 0.210
5 덕연 김 2.348 0.255
6 우찬 전 2.457 0.364
7 내규 윤 2.469 0.376
8 재영 조 2.542 0.449
9 상혁 홍 2.828 0.735
10 지원 송 --
cycle Time Gap
1 윤상 조 5.936
2 상혁 홍 6.176 0.240
3 동현 고 6.624 0.688
4 재영 조 6.742 0.806
5 태승 하 6.797 0.861
6 도현 김 7.370 1.434
7 우찬 전 7.823 1.887
8 우진 정 9.879 3.943
9 내규 윤 10.298 4.362
10 세훈 김 --
all-around Time Gap
1 윤상 조 9.755
2 상혁 홍 11.098 1.343
3 내규 윤 14.687 4.932
4 우진 정 15.311 5.556

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 1.498
2 Seo Hyeon Lee (서현 이) 1.573 0.075
3 은지 이 1.791 0.293
4 지유 박 1.803 0.305
5 Yeong Seo Kim (영서 김) 1.806 0.308
6 수영 김 1.994 0.496
7 하늘 김 3.135 1.637
8 현정 심 3.964 2.466
9 주영 김 --
10 봄 이 --
3-6-3 Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 1.852
2 Seo Hyeon Lee (서현 이) 2.087 0.235
3 Yeong Seo Kim (영서 김) 2.348 0.496
4 하늘 김 2.463 0.611
5 지유 박 2.488 0.636
6 연아 김 2.729 0.877
7 이나 전 4.686 2.834
8 예지 최 7.964 6.112
9 지선 이 --
10 봄 이 --
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 5.782
2 Yeong Seo Kim (영서 김) 6.257 0.475
3 은지 이 6.852 1.070
4 봄 이 7.168 1.386
5 현정 심 7.422 1.640
6 수영 김 8.799 3.017
7 예지 최 8.908 3.126
8 Seo Hyeon Lee (서현 이) 9.774 3.992
9 주영 김 --
10 하늘 김 --
all-around Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 9.132
2 Yeong Seo Kim (영서 김) 10.411 1.279
3 Seo Hyeon Lee (서현 이) 13.434 4.302

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Seong Gwang Park (성광 박) 1.507
2 성현 문 1.570 0.063
3 Taek Hoon Jung (택훈 정) 1.636 0.129
4 지환 맹 1.659 0.152
5 동환 설 1.694 0.187
6 Min Jae Jeong (민재 정) 1.746 0.239
7 재혁 박 1.786 0.279
8 재희 김 2.932 1.425
9 우석 장 5.145 3.638
10 현우 김 6.124 4.617
3-6-3 Time Gap
1 성현 문 2.142
2 재혁 박 2.253 0.111
3 우석 장 2.268 0.126
4 동환 설 2.268 0.126
5 Taek Hoon Jung (택훈 정) 2.797 0.655
6 성호 이 4.852 2.710
7 규표 조 5.249 3.107
8 영준 이 9.178 7.036
9 현우 김 --
10 지문 정 --
cycle Time Gap
1 Seong Gwang Park (성광 박) 5.474
2 Min Jae Jeong (민재 정) 5.899 0.425
3 현우 김 6.255 0.781
4 우석 장 6.276 0.802
5 동환 설 6.667 1.193
6 영준 이 6.876 1.402
7 지환 맹 8.861 3.387
8 재혁 박 9.269 3.795
9 성현 문 11.174 5.700
10 민욱 박 12.220 6.746
all-around Time Gap
1 동환 설 10.629
2 재혁 박 13.308 2.679
3 우석 장 13.689 3.060
4 성현 문 14.886 4.257

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi (예은 최) 1.662
2 Eun Jin Jo (은진 조) 1.680 0.018
3 You Jin Do (유진 도 ) 2.729 1.067
4 선주 유 --
3-6-3 Time Gap
1 Eun Jin Jo (은진 조) 1.890
2 You Jin Do (유진 도 ) 2.086 0.196
3 Ye Eun Choi (예은 최) 2.428 0.538
4 선주 유 --
cycle Time Gap
1 Eun Jin Jo (은진 조) 5.325
2 You Jin Do (유진 도 ) 5.808 0.483
3 선주 유 7.065 1.740
4 Ye Eun Choi (예은 최) --
all-around Time Gap
1 Eun Jin Jo (은진 조) 8.895
2 You Jin Do (유진 도 ) 10.623 1.728

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 1.523
2 희준 이 1.735 0.212
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 1.986
2 희준 이 2.230 0.244
3 시현 변 2.255 0.269
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 5.659
2 시현 변 9.025 3.366
3 희준 이 15.271 9.612
all-around Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 9.168
2 희준 이 19.236 10.068

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 Yi Joon Choi (이준 최) 1.829
3-6-3 Time Gap
1 Yi Joon Choi (이준 최) 2.287
cycle Time Gap
1 Yi Joon Choi (이준 최) 6.486
all-around Time Gap
1 Yi Joon Choi (이준 최) 10.602

17-18 M

3-3-3 Time Gap
1 상헌 이 3.820
3-6-3 Time Gap
1 상헌 이 6.335
cycle Time Gap
1 상헌 이 14.773
all-around Time Gap
1 상헌 이 24.928

19-24 F

3-3-3 Time Gap
1 재연 정 1.994
3-6-3 Time Gap
1 재연 정 2.621
cycle Time Gap
1 재연 정 8.008
all-around Time Gap
1 재연 정 12.623

19-24 M

3-3-3 Time Gap
1 한솔 김 3.808
3-6-3 Time Gap
1 한솔 김 4.784
cycle Time Gap
1 한솔 김 17.203
all-around Time Gap
1 한솔 김 25.795

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 언희 진 3.243
2 경아 윤 3.468 0.225
3 서윤 장 3.821 0.578
4 Jin Kyeong Kim (진경 김) --
5 혜원 이 --
6 아영 조 --
7 일민 안 --
3-6-3 Time Gap
1 Jin Kyeong Kim (진경 김) 4.025
2 언희 진 4.347 0.322
3 일민 안 4.707 0.682
4 경아 윤 --
5 서윤 장 --
6 혜원 이 --
7 아영 조 --
cycle Time Gap
1 Jin Kyeong Kim (진경 김) 12.916
2 일민 안 13.413 0.497
3 언희 진 13.456 0.540
4 혜원 이 --
5 경아 윤 --
6 서윤 장 --
all-around Time Gap
1 언희 진 21.046

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 Jung Won Lee (정원 이) 3.066
2 Dong Heon Shin (동헌 신) 3.466 0.400
3 용봉 이 3.989 0.923
4 정환 이 --
3-6-3 Time Gap
1 정환 이 3.459
2 Jung Won Lee (정원 이) 4.180 0.721
3 용봉 이 7.471 4.012
4 Dong Heon Shin (동헌 신) --
cycle Time Gap
1 정환 이 12.150
2 Jung Won Lee (정원 이) 13.443 1.293
3 Dong Heon Shin (동헌 신) 15.769 3.619
4 용봉 이 16.648 4.498
all-around Time Gap
1 Jung Won Lee (정원 이) 20.689
2 용봉 이 28.108 7.419

45-59 F

3-3-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim (명주 김) 3.063
2 혜경 김 3.410 0.347
3 수정 고 3.632 0.569
3-6-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim (명주 김) 4.082
2 혜경 김 4.854 0.772
3 수정 고 4.965 0.883
cycle Time Gap
1 혜경 김 14.508
2 수정 고 18.004 3.496
3 Myung Ju Kim (명주 김) 25.970 11.462
all-around Time Gap
1 혜경 김 22.772
2 수정 고 26.601 3.829
3 Myung Ju Kim (명주 김) 33.115 10.343

Doubles

12U

Team Time Gap
1 재영 조 & 태승 하 9.137
2 한서 조 & 송연 주 9.149 0.012

14U

Team Time Gap
1 규표 조 & 우석 장 8.047
2 재희 김 & 성호 이 8.400 0.353
3 성현 문 & 현우 김 8.584 0.537
4 덕연 김 & 지환 맹 10.038 1.991

16U

Team Time Gap
1 희준 이 & Yeong Seo Kim 7.510
2 우찬 전 & 선주 유 9.521 2.011
3 Si Eun Kim & Ye Eun Choi 9.762 2.252
4 Seong Gwang Park & Jae Ho Jung 11.517 4.007

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 5
재영 조, 성진 박, 상혁 홍, 태승 하
15.405

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
우찬 전, 성현 문, 규표 조, 우석 장
15.388
2 Sport Stacking 4
지호 송, 도영 박, 지환 맹, Sae Ryung Park, 다영 김
15.944 0.556

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
Min Jae Jeong, Taek Hoon Jung, Seong Gwang Park, Jae Ho Jung
14.012
2 Sport Stacking 6
현우 김, 희준 이, Seo Hyeon Lee, Yeong Seo Kim, You Jin Do
17.532 3.520

18U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 3
동환 설, Si Eun Kim, Ye Eun Choi, Eun Jin Jo, Yi Joon Choi
16.654

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3M1.523Jae Ho Jung
3-3-3F3.063Myung Ju Kim
3-6-3F1.852Si Eun Kim
3-6-3F1.890Eun Jin Jo
3-6-3F1.907Eun Jin Jo
3-6-3M1.986Jae Ho Jung
3-6-3F2.027Eun Jin Jo
3-6-3F2.287Yi Joon Choi
3-6-3F4.082Myung Ju Kim
cycleF5.325Eun Jin Jo
cycleM5.659Jae Ho Jung
cycleF6.486Yi Joon Choi

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy