ResultsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 2nd

All Around

All-Around Finals

all-around - M Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 9.344
2 성진 박 9.761 0.417
3 Seung Ji Ryu (승지 류) 10.379 1.035
4 시현 변 10.648 1.304
5 민준 김 11.187 1.843
6 Taek Hoon Jung (택훈 정) 11.527 2.183
7 석준 박 11.585 2.241
8 지호 송 11.986 2.642
9 재동 김 12.004 2.660
10 상현 남 12.289 2.945
11 세훈 김 12.294 2.950
12 Dong Kyu Kim (동규 김) 12.361 3.017
13 상혁 홍 13.284 3.940
14 윤찬 최 13.560 4.216
15 윤상 조 14.197 4.853
16 Si Heon Choi (시헌 최) 14.756 5.412
17 민수 강 15.483 6.139
18 도윤 김 16.589 7.245
19 한율 김 16.843 7.499
20 태영 김 17.881 8.537
21 민성 김 18.387 9.043
22 정환 이 18.521 9.177
23 Jung Won Lee (정원 이) 18.672 9.328
24 정록 오 19.932 10.588
25 지오 석 22.776 13.432
26 호 주 23.582 14.238
all-around - F Time Gap
1 Young Seo Kim (영서 김) 10.319
2 Si Eun Kim (시은 김) 10.795 0.476
3 다영 김 10.806 0.487
4 Seo Hyun Lee (서현 이) 11.862 1.543
5 지원 송 12.501 2.182
6 은지 이 12.549 2.230
7 Sae Ryung Park (세령 박) 13.735 3.416
8 송연 주 16.200 5.881
9 정하 김 19.980 9.661
10 미영 김 25.146 14.827
11 경아 윤 28.957 18.638

Overall

Doubles Overall

Timed 3-6-3 Relay Overall

Team Time
1 Sport Stacking 1
Seung Ji Ryu (승지 류), Hyeon Jong Choi (현종 최), Taek Hoon Jung (택훈 정), Jae Ho Jung (재호 정)
15.146
2 Sport Stacking 4
상혁 홍, Min Jae Jeong (민재 정), 태성 강, 서연 조
16.019
3 Sport Stacking 3
성진 박, 동환 설, Si Eun Kim (시은 김), Ye Eun Choi (예은 최)
16.786
4 Sport Stacking 15
우찬 전, 성현 문, 지환 맹, 시현 변, 지원 송
19.036
5 Sport Stacking 2
재영 조, 지문 정, 도성 오, 현정 심
scratch
6 Sport Stacking 6
Sae Ryung Park (세령 박), 다영 김, Seo Hyun Lee (서현 이), You Jin Do (유진 도 ), Young Seo Kim (영서 김)
scratch
7 Sport Stacking 5
강민 김, Soo Ah Jung (수아 정), 송연 주, 예지 최
scratch
8 Sport Stacking 16
동현 강, 인태 최, 예진 최, 은서 김
scratch
9 Sport Stacking 7
Jin Wan Lee (지완 이), 민준 김, 내규 윤, Jung Won Lee (정원 이)
scratch
10 Sport Stacking 9
지호 송, 정록 오, 윤상 조, 재동 김
scratch
11 Sport Stacking 8
지훈 김, 영재 박, 창빈 이, 준호 오
scratch
12 Sport Stacking 17
건우 권, Dong Kyu Kim (동규 김), 한율 김, 승민 김
scratch
13 Sport Stacking 18
Si Heon Choi (시헌 최), 윤성 최, 민성 김, 지훈 김
scratch
14 Sport Stacking 19
도윤 김, Yoon Woo Jang (윤우 장), 한서 조, 건민 박, 은지 이
scratch
15 Sport Stacking 11
태성 임, 희수 이, 예빈 성, 민진 곽
scratch
16 Sport Stacking 12
수찬 조, 선유준 김, 진석 최, 예준 이, 남훈 권
scratch
17 Sport Stacking 14
지강 석, 지오 석, 은서 박, 유하 손
scratch
18 Sport Stacking 13
호 주, 서진 문, 수민 유, 민주 김
scratch

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

3-3-3 Time
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 1.366
2 성현 문 scratch
3 정록 오 scratch
3-6-3 Time
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 1.848
2 성진 박 scratch
3 Taek Hoon Jung (택훈 정) scratch
cycle Time
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) scratch
2 Seung Ji Ryu (승지 류) scratch
3 정록 오 scratch
4 성진 박 scratch
5 상혁 홍 scratch

Doubles SOC

Timed 3-6-3 Relay SOC

Individuals

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 정하 김 3.367
2 유하 손 4.328 0.961
3 민주 김 --
4 도은 이 --
5 은서 박 --
3-6-3 Time Gap
1 도은 이 3.143
2 정하 김 4.271 1.128
3 유하 손 4.838 1.695
4 민주 김 --
5 은서 박 --
cycle Time Gap
1 도은 이 9.150
2 정하 김 12.342 3.192
3 민주 김 17.823 8.673
4 유하 손 --
5 은서 박 --
all-around Time Gap
1 정하 김 19.980

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 석준 박 1.912
2 지오 석 3.447 1.535
3 호 주 3.497 1.585
4 지강 석 --
5 서진 문 --
6 수민 유 --
3-6-3 Time Gap
1 석준 박 2.616
2 지오 석 4.509 1.893
3 호 주 5.966 3.350
4 지강 석 --
5 서진 문 --
6 수민 유 --
cycle Time Gap
1 석준 박 7.057
2 호 주 14.119 7.062
3 지오 석 14.820 7.763
4 지강 석 --
5 서진 문 --
6 수민 유 --
all-around Time Gap
1 석준 박 11.585
2 지오 석 22.776 11.191
3 호 주 23.582 11.997

9 M

3-3-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu (승지 류) 1.725
2 상현 남 1.896 0.171
3 민수 강 2.421 0.696
4 수찬 조 --
5 준보 이 --
6 시연 김 --
3-6-3 Time Gap
1 상현 남 2.476
2 Seung Ji Ryu (승지 류) 3.019 0.543
3 민수 강 3.025 0.549
4 시연 김 --
5 수찬 조 --
6 준보 이 --
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu (승지 류) 5.635
2 상현 남 7.917 2.282
3 민수 강 10.037 4.402
4 수찬 조 --
5 준보 이 --
all-around Time Gap
1 Seung Ji Ryu (승지 류) 10.379
2 상현 남 12.289 1.910
3 민수 강 15.483 5.104

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 소현 박 999.000
3-6-3 Time Gap
1 소현 박 999.000
cycle Time Gap
1 소현 박 999.000

10 M

3-3-3 Time Gap
1 정록 오 1.549
2 Dong Kyu Kim (동규 김) 1.908 0.359
3 Si Heon Choi (시헌 최) 1.998 0.449
4 건우 권 2.001 0.452
5 Jin Wan Lee (지완 이) 2.042 0.493
6 도윤 김 2.119 0.570
7 민준 김 2.163 0.614
8 Jun Woo Kang (준우 강) 2.201 0.652
9 한율 김 2.677 1.128
10 지호 송 2.919 1.370
3-6-3 Time Gap
1 지호 송 2.329
2 민준 김 2.366 0.037
3 Dong Kyu Kim (동규 김) 2.461 0.132
4 한율 김 2.550 0.221
5 Si Heon Choi (시헌 최) 2.697 0.368
6 건우 권 2.707 0.378
7 윤성 최 2.826 0.497
8 Jun Woo Kang (준우 강) 3.138 0.809
9 정록 오 3.369 1.040
10 도윤 김 5.211 2.882
cycle Time Gap
1 민준 김 6.658
2 지호 송 6.738 0.080
3 Dong Kyu Kim (동규 김) 7.992 1.334
4 윤성 최 8.239 1.581
5 Jin Wan Lee (지완 이) 8.611 1.953
6 도윤 김 9.259 2.601
7 Si Heon Choi (시헌 최) 10.061 3.403
8 현빈 정 11.330 4.672
9 한율 김 11.616 4.958
10 정록 오 15.014 8.356
all-around Time Gap
1 민준 김 11.187
2 지호 송 11.986 0.799
3 Dong Kyu Kim (동규 김) 12.361 1.174
4 Si Heon Choi (시헌 최) 14.756 3.569
5 도윤 김 16.589 5.402
6 한율 김 16.843 5.656
7 정록 오 19.932 8.745

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 다영 김 1.660
2 Sae Ryung Park (세령 박) 1.780 0.120
3 송연 주 1.895 0.235
4 Soo Ah Jung (수아 정) 1.984 0.324
5 예진 최 2.751 1.091
6 은서 김 3.584 1.924
7 이현 김 --
8 승민 배 --
9 예빈 성 --
10 So Jung Park (소정 박) --
3-6-3 Time Gap
1 다영 김 2.134
2 Sae Ryung Park (세령 박) 2.185 0.051
3 예진 최 2.373 0.239
4 Soo Ah Jung (수아 정) 2.516 0.382
5 송연 주 2.728 0.594
6 민진 곽 --
7 So Jung Park (소정 박) --
8 다민 최 --
9 승민 배 --
10 예빈 성 --
cycle Time Gap
1 다영 김 7.012
2 은서 김 8.049 1.037
3 Sae Ryung Park (세령 박) 9.770 2.758
4 송연 주 11.577 4.565
5 예진 최 --
6 So Jung Park (소정 박) --
7 Soo Ah Jung (수아 정) --
8 희수 이 --
9 승민 배 --
10 예빈 성 --
all-around Time Gap
1 다영 김 10.806
2 Sae Ryung Park (세령 박) 13.735 2.929
3 송연 주 16.200 5.394

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 성진 박 1.731
2 윤찬 최 1.879 0.148
3 재동 김 2.070 0.339
4 한서 조 2.127 0.396
5 민성 김 2.225 0.494
6 세훈 김 2.476 0.745
7 윤상 조 3.252 1.521
8 동현 강 3.571 1.840
9 강민 김 4.268 2.537
10 상혁 홍 5.025 3.294
3-6-3 Time Gap
1 성진 박 2.116
2 상혁 홍 2.150 0.034
3 강민 김 2.200 0.084
4 윤찬 최 2.399 0.283
5 승원 이 2.446 0.330
6 우찬 전 2.463 0.347
7 세훈 김 2.559 0.443
8 재동 김 2.762 0.646
9 윤상 조 2.994 0.878
10 민성 김 5.866 3.750
cycle Time Gap
1 성진 박 5.914
2 상혁 홍 6.109 0.195
3 덕연 김 6.884 0.970
4 우찬 전 7.159 1.245
5 재동 김 7.172 1.258
6 세훈 김 7.259 1.345
7 윤상 조 7.951 2.037
8 인수 최 8.179 2.265
9 윤찬 최 9.282 3.368
10 민성 김 10.296 4.382
all-around Time Gap
1 성진 박 9.761
2 재동 김 12.004 2.243
3 세훈 김 12.294 2.533
4 상혁 홍 13.284 3.523
5 윤찬 최 13.560 3.799
6 윤상 조 14.197 4.436
7 민성 김 18.387 8.626

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Hyun Lee (서현 이) 1.539
2 Si Eun Kim (시은 김) 1.553 0.014
3 은지 이 1.777 0.238
4 현정 심 2.992 1.453
5 예지 최 --
6 Min Hee Kim (민희 김) --
7 하늘 김 --
8 지유 박 --
3-6-3 Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 1.968
2 Seo Hyun Lee (서현 이) 2.002 0.034
3 지유 박 2.342 0.374
4 은지 이 2.437 0.469
5 예지 최 --
6 Min Hee Kim (민희 김) --
7 현정 심 --
8 하늘 김 --
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 7.274
2 Seo Hyun Lee (서현 이) 8.321 1.047
3 은지 이 8.335 1.061
4 지유 박 10.970 3.696
5 예지 최 --
6 Min Hee Kim (민희 김) --
7 현정 심 --
8 하늘 김 --
all-around Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 10.795
2 Seo Hyun Lee (서현 이) 11.862 1.067
3 은지 이 12.549 1.754

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 1.366
2 성현 문 1.517 0.151
3 Taek Hoon Jung (택훈 정) 1.566 0.200
4 도성 오 1.998 0.632
5 내규 윤 3.838 2.472
6 동환 설 4.216 2.850
7 지문 정 --
8 Min Jae Jeong (민재 정) --
9 지환 맹 --
10 재영 조 --
3-6-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 1.848
2 Taek Hoon Jung (택훈 정) 2.099 0.251
3 지환 맹 2.161 0.313
4 도성 오 2.982 1.134
5 성현 문 3.647 1.799
6 동환 설 --
7 내규 윤 --
8 태성 강 --
9 Min Jae Jeong (민재 정) --
10 건민 박 --
cycle Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 6.130
2 내규 윤 6.813 0.683
3 Taek Hoon Jung (택훈 정) 7.862 1.732
4 지환 맹 9.975 3.845
5 동환 설 10.808 4.678
6 태성 강 13.434 7.304
7 재영 조 --
8 성현 문 --
9 Min Jae Jeong (민재 정) --
10 건민 박 --
all-around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 9.344
2 Taek Hoon Jung (택훈 정) 11.527 2.183

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi (예은 최) 1.600
2 Young Seo Kim (영서 김) 1.751 0.151
3 서연 조 1.987 0.387
4 You Jin Do (유진 도 ) --
5 성미 손 --
3-6-3 Time Gap
1 You Jin Do (유진 도 ) 2.034
2 Young Seo Kim (영서 김) 2.115 0.081
3 Ye Eun Choi (예은 최) 2.134 0.100
4 서연 조 --
5 성미 손 --
cycle Time Gap
1 You Jin Do (유진 도 ) 6.220
2 Young Seo Kim (영서 김) 6.453 0.233
3 서연 조 7.777 1.557
4 Ye Eun Choi (예은 최) --
5 성미 손 --
all-around Time Gap
1 Young Seo Kim (영서 김) 10.319

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 1.587
2 시현 변 1.686 0.099
3-6-3 Time Gap
1 시현 변 2.208
2 Jae Ho Jung (재호 정) --
cycle Time Gap
1 시현 변 6.754
2 Jae Ho Jung (재호 정) 10.506 3.752
all-around Time Gap
1 시현 변 10.648

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 지원 송 1.981
3-6-3 Time Gap
1 지원 송 2.479
cycle Time Gap
1 지원 송 8.041
all-around Time Gap
1 지원 송 12.501

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 경아 윤 4.481
3-6-3 Time Gap
1 경아 윤 6.272
cycle Time Gap
1 경아 윤 18.204
all-around Time Gap
1 경아 윤 28.957

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 정환 이 2.746
2 Jung Won Lee (정원 이) 2.765 0.019
3-6-3 Time Gap
1 Jung Won Lee (정원 이) 3.674
2 정환 이 4.225 0.551
cycle Time Gap
1 정환 이 11.550
2 Jung Won Lee (정원 이) 12.233 0.683
all-around Time Gap
1 정환 이 18.521
2 Jung Won Lee (정원 이) 18.672 0.151

45-59 F

3-3-3 Time Gap
1 미영 김 3.859
3-6-3 Time Gap
1 미영 김 5.212
cycle Time Gap
1 미영 김 16.075
all-around Time Gap
1 미영 김 25.146

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 태영 김 2.728
3-6-3 Time Gap
1 태영 김 3.225
cycle Time Gap
1 태영 김 11.928
all-around Time Gap
1 태영 김 17.881

Doubles

8U

Team Time Gap
1 호 주 & 민주 김 Scratch --
2 은서 박 & 유하 손 Scratch --
3 지강 석 & 지오 석 Scratch --
4 서진 문 & 수민 유 Scratch --

10U

Team Time Gap
1 지호 송 & 정록 오 10.977
2 Dong Kyu Kim & 한율 김 Scratch --
3 상현 남 & 시연 김 Scratch --
4 현준 김 & 현빈 정 Scratch --
5 석준 박 & 도윤 김 Scratch --

12U

Team Time Gap
1 Sae Ryung Park & 다영 김 7.266
2 Si Heon Choi & 민성 김 Scratch --
3 윤성 최 & 지훈 김 Scratch --
4 우찬 전 & 상혁 홍 Scratch --
5 Jun Woo Kang & Jay Lee Scratch --

14U

Team Time Gap
1 성진 박 & 동환 설 9.023
2 Soo Ah Jung & 예지 최 10.428 1.405
3 민준 김 & 내규 윤 10.821 1.798
4 송연 주 & 하늘 김 12.361 3.338
5 동현 강 & 건민 박 Scratch --

16U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi & Jae Ho Jung 7.965
2 은지 이 & You Jin Do 8.447 0.482
3 윤상 조 & 시현 변 8.472 0.507
4 재영 조 & 서연 조 8.930 0.965
5 Si Eun Kim & Ye Eun Choi Scratch --

19+

Team Time Gap
1 Jin Wan Lee & Jung Won Lee Scratch --
2 정환 이 & 경아 윤 Scratch --

Timed 3-6-3 Relay

8U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 14
지강 석, 지오 석, 은서 박, 유하 손
Scratch --
2 Sport Stacking 13
호 주, 서진 문, 수민 유, 민주 김
Scratch --

10U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 17
건우 권, Dong Kyu Kim, 한율 김, 승민 김
Scratch --
2 Sport Stacking 12
수찬 조, 선유준 김, 진석 최, 예준 이, 남훈 권
Scratch --

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 9
지호 송, 정록 오, 윤상 조, 재동 김
Scratch --
2 Sport Stacking 8
지훈 김, 영재 박, 창빈 이, 준호 오
Scratch --
3 Sport Stacking 18
Si Heon Choi, 윤성 최, 민성 김, 지훈 김
Scratch --
4 Sport Stacking 11
태성 임, 희수 이, 예빈 성, 민진 곽
Scratch --

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
재영 조, 지문 정, 도성 오, 현정 심
Scratch --
2 Sport Stacking 5
강민 김, Soo Ah Jung, 송연 주, 예지 최
Scratch --
3 Sport Stacking 16
동현 강, 인태 최, 예진 최, 은서 김
Scratch --
4 Sport Stacking 19
도윤 김, Yoon Woo Jang, 한서 조, 건민 박, 은지 이
Scratch --

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
Seung Ji Ryu, Hyeon Jong Choi, Taek Hoon Jung, Jae Ho Jung
15.146
2 Sport Stacking 4
상혁 홍, Min Jae Jeong, 태성 강, 서연 조
16.019 0.873
3 Sport Stacking 3
성진 박, 동환 설, Si Eun Kim, Ye Eun Choi
16.786 1.640
4 Sport Stacking 6
Sae Ryung Park, 다영 김, Seo Hyun Lee, You Jin Do, Young Seo Kim
Scratch --

18U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 15
우찬 전, 성현 문, 지환 맹, 시현 변, 지원 송
19.036

19+

Team Time Gap
1 Sport Stacking 7
Jin Wan Lee, 민준 김, 내규 윤, Jung Won Lee
Scratch --

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3M1.366Hyeon Jong Choi
3-6-3M3.225태영 김
cycleM5.635Seung Ji Ryu

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy