PrelimsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 3rd

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 In Sung Ahn 3.017
3-6-3 Time Gap
1 In Sung Ahn 4.068
cycle Time Gap
1 In Sung Ahn 13.006
All-Around Time Gap
1 In Sung Ahn 20.091

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Seun Bin Houng 2.917
2 도윤 유 4.166 1.249
3 건호 김 5.401 2.484
3-6-3 Time Gap
1 Seun Bin Houng 3.966
2 건호 김 4.990 1.024
3 도윤 유 6.696 2.730
cycle Time Gap
1 Seun Bin Houng 12.600
2 건호 김 14.321 1.721
3 도윤 유 16.768 4.168
All-Around Time Gap
1 Seun Bin Houng 19.483
2 건호 김 24.712 5.229
3 도윤 유 27.630 8.147

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.631
2 지호 송 1.794 0.163
3 나건 임 1.936 0.305
4 Jun Woo Kang 2.171 0.540
5 윤하 황 2.311 0.680
6 Jin Wan Lee 2.456 0.825
7 다원 유 2.467 0.836
8 동영 김 2.515 0.884
9 민규 김 3.625 1.994
10 도윤 윤 4.018 2.387
11 민호 김 4.539 2.908
12 승민 김 4.646 3.015
13 Eun Woo Youn 8.497 6.866
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.994
2 지호 송 2.437 0.443
3 Jin Wan Lee 2.464 0.470
4 나건 임 2.703 0.709
5 Jun Woo Kang 2.799 0.805
6 윤하 황 2.916 0.922
7 다원 유 3.208 1.214
8 동영 김 3.365 1.371
9 승민 김 3.399 1.405
10 민호 김 3.523 1.529
11 Eun Woo Youn 3.679 1.685
12 민규 김 4.638 2.644
13 도윤 윤 5.700 3.706
cycle Time Gap
1 Jeong Rok Oh 6.167
2 지호 송 6.647 0.480
3 Jun Woo Kang 7.615 1.448
4 Jin Wan Lee 7.725 1.558
5 나건 임 8.056 1.889
6 승민 김 8.471 2.304
7 다원 유 9.350 3.183
8 윤하 황 9.469 3.302
9 민호 김 9.901 3.734
10 Eun Woo Youn 11.677 5.510
11 민규 김 11.952 5.785
12 동영 김 13.248 7.081
13 도윤 윤 17.148 10.981
All-Around Time Gap
1 Jeong Rok Oh 9.792
2 지호 송 10.878 1.086
3 Jun Woo Kang 12.585 2.793
4 Jin Wan Lee 12.645 2.853
5 나건 임 12.695 2.903
6 윤하 황 14.696 4.904
7 다원 유 15.025 5.233
8 승민 김 16.516 6.724
9 민호 김 17.963 8.171
10 동영 김 19.128 9.336
11 민규 김 20.215 10.423
12 Eun Woo Youn 23.853 14.061
13 도윤 윤 26.866 17.074

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 민주 지 1.906
2 Yun Ji Lee 2.424 0.518
3 Da Hae Lee 2.539 0.633
3-6-3 Time Gap
1 민주 지 2.675
2 Da Hae Lee 3.575 0.900
3 Yun Ji Lee 4.152 1.477
cycle Time Gap
1 민주 지 9.227
2 Da Hae Lee 13.439 4.212
3 Yun Ji Lee 17.512 8.285
All-Around Time Gap
1 민주 지 13.808
2 Da Hae Lee 19.553 5.745
3 Yun Ji Lee 24.088 10.280

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 1.630
2 주호 이 1.765 0.135
3 우진 정 1.849 0.219
4 덕연 김 1.900 0.270
5 도현 김 1.950 0.320
6 민우 이 2.149 0.519
7 세훈 김 2.167 0.537
8 성빈 권 2.246 0.616
9 Jay Lee 2.871 1.241
10 우찬 전 2.885 1.255
11 효준 최 2.981 1.351
12 형빈 김 3.362 1.732
13 Jin Young Choi 3.698 2.068
3-6-3 Time Gap
1 주호 이 2.084
2 Sung Jin Park 2.293 0.209
3 덕연 김 2.363 0.279
4 우찬 전 2.444 0.360
5 민우 이 2.617 0.533
6 도현 김 2.646 0.562
7 형빈 김 2.813 0.729
8 성빈 권 2.831 0.747
9 세훈 김 3.179 1.095
10 효준 최 4.847 2.763
11 Jay Lee 5.044 2.960
12 Jin Young Choi 7.419 5.335
13 우진 정 7.903 5.819
cycle Time Gap
1 Sung Jin Park 6.527
2 우찬 전 6.814 0.287
3 우진 정 6.885 0.358
4 도현 김 7.496 0.969
5 세훈 김 7.616 1.089
6 형빈 김 7.875 1.348
7 주호 이 8.000 1.473
8 Jay Lee 8.208 1.681
9 성빈 권 8.895 2.368
10 효준 최 11.815 5.288
11 Jin Young Choi 12.285 5.758
12 민우 이 12.323 5.796
13 덕연 김 18.708 12.181
All-Around Time Gap
1 Sung Jin Park 10.450
2 주호 이 11.849 1.399
3 도현 김 12.092 1.642
4 우찬 전 12.143 1.693
5 세훈 김 12.962 2.512
6 성빈 권 13.972 3.522
7 형빈 김 14.050 3.600
8 Jay Lee 16.123 5.673
9 우진 정 16.637 6.187
10 민우 이 17.089 6.639
11 효준 최 19.643 9.193
12 덕연 김 22.971 12.521
13 Jin Young Choi 23.402 12.952

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 1.925
2 Da Young Kim 2.815 0.890
3-6-3 Time Gap
1 Da Young Kim 2.154
2 Sae Ryung Park 2.173 0.019
cycle Time Gap
1 Da Young Kim 6.254
2 Sae Ryung Park 6.427 0.173
All-Around Time Gap
1 Sae Ryung Park 10.525
2 Da Young Kim 11.223 0.698

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.425
2 Do Sung Oh 1.543 0.118
3 Min Jae Jeong 1.597 0.172
4 Sung Hyun Moon 1.626 0.201
5 진영 김 1.696 0.271
6 Taek Hoon Jung 1.774 0.349
7 규표 조 1.812 0.387
8 재영 조 1.911 0.486
9 지문 정 2.430 1.005
10 영규 최 3.407 1.982
11 내규 윤 4.057 2.632
12 은결 노 4.461 3.036
13 태승 하 4.955 3.530
3-6-3 Time Gap
1 Taek Hoon Jung 2.009
2 Min Jae Jeong 2.103 0.094
3 Sung Hyun Moon 2.104 0.095
4 지문 정 2.126 0.117
5 Hyeon Jong Choi 2.134 0.125
6 진영 김 2.268 0.259
7 Do Sung Oh 2.274 0.265
8 재영 조 2.421 0.412
9 태승 하 2.444 0.435
10 내규 윤 2.696 0.687
11 은결 노 5.830 3.821
12 규표 조 6.138 4.129
13 영규 최 9.084 7.075
cycle Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 5.871
2 Min Jae Jeong 5.982 0.111
3 규표 조 6.251 0.380
4 Taek Hoon Jung 6.332 0.461
5 지문 정 6.760 0.889
6 재영 조 6.893 1.022
7 태승 하 7.156 1.285
8 내규 윤 7.245 1.374
9 Sung Hyun Moon 7.272 1.401
10 Do Sung Oh 8.406 2.535
11 은결 노 8.752 2.881
12 진영 김 9.896 4.025
13 영규 최 24.753 18.882
All-Around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 9.430
2 Min Jae Jeong 9.682 0.252
3 Taek Hoon Jung 10.115 0.685
4 Sung Hyun Moon 11.002 1.572
5 재영 조 11.225 1.795
6 지문 정 11.316 1.886
7 Do Sung Oh 12.223 2.793
8 진영 김 13.860 4.430
9 내규 윤 13.998 4.568
10 규표 조 14.201 4.771
11 태승 하 14.555 5.125
12 은결 노 19.043 9.613
13 영규 최 37.244 27.814

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Hyun Lee 1.668
2 수정 이 1.764 0.096
3 현정 고 1.807 0.139
4 지원 최 1.847 0.179
5 현정 심 1.886 0.218
6 연아 김 1.978 0.310
7 봄 이 2.043 0.375
8 민서 김 2.180 0.512
9 하늘 김 4.781 3.113
10 비 신 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Seo Hyun Lee 2.047
2 현정 심 2.268 0.221
3 하늘 김 2.498 0.451
4 민서 김 2.639 0.592
5 봄 이 2.793 0.746
6 지원 최 3.184 1.137
7 현정 고 3.522 1.475
8 연아 김 3.532 1.485
9 수정 이 4.649 2.602
10 비 신 6.197 4.150
cycle Time Gap
1 지원 최 6.825
2 현정 고 7.072 0.247
3 Seo Hyun Lee 7.249 0.424
4 봄 이 7.365 0.540
5 민서 김 8.014 1.189
6 수정 이 8.092 1.267
7 하늘 김 8.152 1.327
8 연아 김 8.624 1.799
9 현정 심 9.263 2.438
10 비 신 15.315 8.490
All-Around Time Gap
1 Seo Hyun Lee 10.964
2 지원 최 11.856 0.892
3 봄 이 12.201 1.237
4 현정 고 12.401 1.437
5 민서 김 12.833 1.869
6 현정 심 13.417 2.453
7 연아 김 14.134 3.170
8 수정 이 14.505 3.541
9 하늘 김 15.431 4.467

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Young Seo Kim 1.723
2 You Jin Do 1.727 0.004
3-6-3 Time Gap
1 You Jin Do 2.159
2 Young Seo Kim 2.246 0.087
cycle Time Gap
1 Young Seo Kim 6.430
2 You Jin Do 8.401 1.971
All-Around Time Gap
1 Young Seo Kim 10.399
2 You Jin Do 12.287 1.888

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Hui Jun Lee 3.245
3-6-3 Time Gap
1 Hui Jun Lee 2.165
cycle Time Gap
1 Hui Jun Lee 6.034
All-Around Time Gap
1 Hui Jun Lee 11.444

25-34 F

3-3-3 Time Gap
1 은지 전 2.581
3-6-3 Time Gap
1 은지 전 3.494
cycle Time Gap
1 은지 전 9.230
All-Around Time Gap
1 은지 전 15.305

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 언희 진 2.969
2 Kyuoung Hee Kim 3.469 0.500
3 Jin Kyeong Kim 4.126 1.157
3-6-3 Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 3.841
2 Kyuoung Hee Kim 4.663 0.822
3 언희 진 5.212 1.371
cycle Time Gap
1 언희 진 11.411
2 Jin Kyeong Kim 12.216 0.805
3 Kyuoung Hee Kim 13.552 2.141
All-Around Time Gap
1 언희 진 19.592
2 Jin Kyeong Kim 20.183 0.591
3 Kyuoung Hee Kim 21.684 2.092

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 정환 이 2.723
2 용봉 이 3.485 0.762
3 Jung Won Lee 3.982 1.259
3-6-3 Time Gap
1 정환 이 3.295
2 Jung Won Lee 3.963 0.668
3 용봉 이 5.745 2.450
cycle Time Gap
1 정환 이 9.697
2 Jung Won Lee 10.851 1.154
3 용봉 이 14.710 5.013
All-Around Time Gap
1 정환 이 15.715
2 Jung Won Lee 18.796 3.081
3 용봉 이 23.940 8.225

45-59 F

3-3-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim 3.002
3-6-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim 4.348
cycle Time Gap
1 Myung Ju Kim 14.336
All-Around Time Gap
1 Myung Ju Kim 21.686

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 계운 이 3.790
2 이식 정 3.897 0.107
3-6-3 Time Gap
1 계운 이 4.802
2 이식 정 5.743 0.941
cycle Time Gap
1 이식 정 14.297
2 계운 이 15.520 1.223
All-Around Time Gap
1 이식 정 23.937
2 계운 이 24.112 0.175

Doubles

10U

Team Time Gap
1 나건 임 & 민주 지 9.497
2 승민 김 & Yun Ji Lee 11.393 1.896
3 동영 김 & 다원 유 11.704 2.207
4 Seun Bin Houng & 윤하 황 16.961 7.464
5 건호 김 & 민호 김 17.929 8.432

12U

Team Time Gap
1 Sae Ryung Park & Da Young Kim 7.916
2 형빈 김 & 성빈 권 10.608 2.692
3 Jun Woo Kang & Jay Lee 13.353 5.437
4 Jeong Rok Oh & Sung Jin Park 14.199 6.283
5 지호 송 & 우진 정 14.431 6.515

14U

Team Time Gap
1 우찬 전 & 규표 조 8.078
2 재영 조 & 태승 하 8.293 0.215
3 덕연 김 & 진영 김 8.782 0.704
4 현정 심 & 현정 고 9.120 1.042
5 지문 정 & Do Sung Oh 9.169 1.091
6 Min Jae Jeong & Taek Hoon Jung 9.647 1.569
7 민서 김 & 비 신 10.246 2.168
8 Jin Wan Lee & 내규 윤 10.924 2.846
9 도현 김 & 봄 이 14.220 6.142

16U

Team Time Gap
1 Seo Hyun Lee & You Jin Do 7.522
2 Hui Jun Lee & Young Seo Kim 8.028 0.506

19+

Team Time Gap
1 Jin Kyeong Kim & Kyuoung Hee Kim 15.149
2 정환 이 & 언희 진 15.610 0.461
3 은지 전 & Myung Ju Kim 16.312 1.163
4 계운 이 & 이식 정 19.997 4.848

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 7
승민 김, 윤하 황, Jin Young Choi, Yun Ji Lee
30.705

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 4
Sung Hyun Moon, Hyeon Jong Choi, Min Jae Jeong, Taek Hoon Jung
15.350
2 Sport Stacking 2
우찬 전, 규표 조, 재영 조, 태승 하
15.594 0.244
3 Sport Stacking 5
주호 이, Sae Ryung Park, Da Young Kim, 하늘 김
16.080 0.730
4 Sport Stacking 6
민우 이, 도현 김, 현정 심, 비 신, 봄 이
23.590 8.240

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
Hui Jun Lee, Seo Hyun Lee, You Jin Do, Young Seo Kim
14.259

19+

Team Time Gap
1 Sport Stacking 3
Jin Wan Lee, 나건 임, 내규 윤, Jung Won Lee, 민주 지
20.535
2 Sport Stacking 8
동영 김, 다원 유, Jay Lee, 은결 노, 언희 진
22.083 1.548

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3F1.548You Jin Do
3-3-3F3.056Myung Ju Kim
3-6-3F1.930You Jin Do
3-6-3F3.085은지 전
cycleF5.652Seo Hyun Lee
cycleF9.379은지 전

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy