PrelimsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 4th

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 채호 박 4.443
3-6-3 Time Gap
1 채호 박 6.402
cycle Time Gap
1 채호 박 17.832
All-Around Time Gap
1 채호 박 28.677

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 석준 박 1.942
2 Kang Jun Lim 2.552 0.610
3 홍찬 윤 2.600 0.658
4 유림 최 4.312 2.370
5 Ye Jun Kim 5.002 3.060
3-6-3 Time Gap
1 홍찬 윤 2.890
2 석준 박 3.300 0.410
3 Kang Jun Lim 3.941 1.051
4 유림 최 4.248 1.358
5 Ye Jun Kim 5.821 2.931
cycle Time Gap
1 석준 박 9.030
2 홍찬 윤 9.663 0.633
3 Kang Jun Lim 11.835 2.805
4 유림 최 15.608 6.578
5 Ye Jun Kim 18.816 9.786
All-Around Time Gap
1 석준 박 14.272
2 홍찬 윤 15.153 0.881
3 Kang Jun Lim 18.328 4.056
4 유림 최 24.168 9.896
5 Ye Jun Kim 29.639 15.367

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.648
2 지호 송 1.722 0.074
3 동혁 김 1.933 0.285
4 민준 김 1.938 0.290
5 Jin Wan Lee 2.013 0.365
6 Si Heon Choi 2.058 0.410
7 Mitaka Iwasa 2.115 0.467
8 여산 송 2.116 0.468
9 Jun Woo Kang 2.180 0.532
10 상우 용 2.238 0.590
11 태강 김 2.485 0.837
12 순석 최 2.505 0.857
13 다원 유 2.572 0.924
14 동영 김 2.677 1.029
15 지훈 박 2.916 1.268
16 Jung Ahn Wi 2.968 1.320
17 Hyun Sung Cho 3.256 1.608
18 영록 노 3.564 1.916
19 지원 이 3.786 2.138
20 현채 서 4.108 2.460
21 진석 최 4.941 3.293
22 Jun Seo Yoon 5.130 3.482
23 석현 홍 6.004 4.356
24 선유준 김 6.026 4.378
25 준석 이 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 2.132
2 지호 송 2.309 0.177
3 민준 김 2.444 0.312
4 Jin Wan Lee 2.475 0.343
5 Si Heon Choi 2.691 0.559
6 Jun Woo Kang 2.722 0.590
7 여산 송 2.753 0.621
8 동혁 김 2.816 0.684
9 태강 김 3.039 0.907
10 준석 이 3.075 0.943
11 동영 김 3.080 0.948
12 다원 유 3.232 1.100
13 Mitaka Iwasa 3.315 1.183
14 석현 홍 3.379 1.247
15 상우 용 3.771 1.639
16 Jun Seo Yoon 3.829 1.697
17 순석 최 3.899 1.767
18 Hyun Sung Cho 4.051 1.919
19 지훈 박 4.123 1.991
20 영록 노 4.464 2.332
21 진석 최 4.477 2.345
22 Jung Ahn Wi 4.542 2.410
23 현채 서 5.341 3.209
24 선유준 김 5.819 3.687
25 지원 이 6.315 4.183
cycle Time Gap
1 지호 송 6.234
2 민준 김 6.794 0.560
3 Jeong Rok Oh 6.869 0.635
4 Jin Wan Lee 7.094 0.860
5 동혁 김 7.174 0.940
6 Si Heon Choi 7.576 1.342
7 여산 송 8.207 1.973
8 Mitaka Iwasa 8.217 1.983
9 Jun Woo Kang 8.293 2.059
10 태강 김 8.599 2.365
11 동영 김 8.622 2.388
12 준석 이 8.956 2.722
13 다원 유 9.589 3.355
14 순석 최 9.769 3.535
15 지훈 박 10.089 3.855
16 상우 용 11.114 4.880
17 Jung Ahn Wi 11.398 5.164
18 선유준 김 12.154 5.920
19 영록 노 12.358 6.124
20 석현 홍 12.976 6.742
21 Jun Seo Yoon 13.561 7.327
22 Hyun Sung Cho 13.657 7.423
23 현채 서 16.258 10.024
24 지원 이 19.363 13.129
25 진석 최 19.551 13.317
All-Around Time Gap
1 지호 송 10.265
2 Jeong Rok Oh 10.649 0.384
3 민준 김 11.176 0.911
4 Jin Wan Lee 11.582 1.317
5 동혁 김 11.923 1.658
6 Si Heon Choi 12.325 2.060
7 여산 송 13.076 2.811
8 Jun Woo Kang 13.195 2.930
9 Mitaka Iwasa 13.647 3.382
10 태강 김 14.123 3.858
11 동영 김 14.379 4.114
12 다원 유 15.393 5.128
13 순석 최 16.173 5.908
14 상우 용 17.123 6.858
15 지훈 박 17.128 6.863
16 Jung Ahn Wi 18.908 8.643
17 영록 노 20.386 10.121
18 Hyun Sung Cho 20.964 10.699
19 석현 홍 22.359 12.094
20 Jun Seo Yoon 22.520 12.255
21 선유준 김 23.999 13.734
22 현채 서 25.707 15.442
23 진석 최 28.969 18.704
24 지원 이 29.464 19.199

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 태희 김 2.444
2 한울 오 2.709 0.265
3-6-3 Time Gap
1 태희 김 3.008
2 한울 오 9.266 6.258
cycle Time Gap
1 태희 김 10.399
2 한울 오 13.585 3.186
All-Around Time Gap
1 태희 김 15.851
2 한울 오 25.560 9.709

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 상혁 홍 1.698
2 Sung Jin Park 1.734 0.036
3 Yun Sang Jo 1.735 0.037
4 인기 민 1.781 0.083
5 덕연 김 1.822 0.124
6 우진 정 1.922 0.224
7 한서 조 1.927 0.229
8 세훈 김 1.994 0.296
9 우찬 전 2.024 0.326
10 민성 김 2.115 0.417
11 주호 이 2.148 0.450
12 승민 김 2.538 0.840
13 건민 박 2.558 0.860
14 도현 김 2.620 0.922
15 지우 김 2.823 1.125
16 도영 박 2.835 1.137
17 지훈 김 2.890 1.192
18 Kang Min Lim 3.079 1.381
19 성욱 류 3.088 1.390
20 민재 성 3.681 1.983
21 예준 이 4.220 2.522
22 영재 박 4.531 2.833
23 Seong Hun Jeon 4.667 2.969
24 태성 임 5.054 3.356
25 홍민 윤 5.081 3.383
26 민준 박 5.820 4.122
27 인수 최 6.427 4.729
28 희건 윤 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 2.009
2 상혁 홍 2.175 0.166
3 도영 박 2.231 0.222
4 Yun Sang Jo 2.271 0.262
5 주호 이 2.312 0.303
6 덕연 김 2.324 0.315
7 인수 최 2.585 0.576
8 한서 조 2.625 0.616
9 홍민 윤 2.649 0.640
10 세훈 김 2.835 0.826
11 민성 김 3.060 1.051
12 우찬 전 3.089 1.080
13 건민 박 3.135 1.126
14 우진 정 3.294 1.285
15 인기 민 3.295 1.286
16 도현 김 3.349 1.340
17 승민 김 3.453 1.444
18 지우 김 3.607 1.598
19 Seong Hun Jeon 3.952 1.943
20 성욱 류 4.241 2.232
21 지훈 김 4.509 2.500
22 희건 윤 4.509 2.500
23 민준 박 5.178 3.169
24 예준 이 5.289 3.280
25 민재 성 5.468 3.459
26 영재 박 5.534 3.525
27 태성 임 5.560 3.551
28 Kang Min Lim 6.764 4.755
cycle Time Gap
1 Sung Jin Park 5.957
2 도영 박 6.211 0.254
3 Yun Sang Jo 6.409 0.452
4 인기 민 6.917 0.960
5 주호 이 6.935 0.978
6 덕연 김 7.123 1.166
7 한서 조 7.300 1.343
8 우찬 전 7.349 1.392
9 도현 김 7.356 1.399
10 상혁 홍 7.526 1.569
11 세훈 김 7.842 1.885
12 민성 김 8.577 2.620
13 Kang Min Lim 9.224 3.267
14 홍민 윤 9.688 3.731
15 우진 정 10.474 4.517
16 지우 김 11.175 5.218
17 건민 박 11.722 5.765
18 Seong Hun Jeon 11.770 5.813
19 승민 김 11.847 5.890
20 성욱 류 12.316 6.359
21 희건 윤 12.564 6.607
22 민준 박 12.776 6.819
23 인수 최 14.035 8.078
24 민재 성 14.098 8.141
25 지훈 김 14.634 8.677
26 영재 박 15.420 9.463
27 태성 임 16.145 10.188
28 예준 이 28.715 22.758
All-Around Time Gap
1 Sung Jin Park 9.700
2 Yun Sang Jo 10.415 0.715
3 덕연 김 11.269 1.569
4 도영 박 11.277 1.577
5 주호 이 11.395 1.695
6 상혁 홍 11.399 1.699
7 한서 조 11.852 2.152
8 인기 민 11.993 2.293
9 우찬 전 12.462 2.762
10 세훈 김 12.671 2.971
11 도현 김 13.325 3.625
12 민성 김 13.752 4.052
13 우진 정 15.690 5.990
14 건민 박 17.415 7.715
15 홍민 윤 17.418 7.718
16 지우 김 17.605 7.905
17 승민 김 17.838 8.138
18 Kang Min Lim 19.067 9.367
19 성욱 류 19.645 9.945
20 Seong Hun Jeon 20.389 10.689
21 지훈 김 22.033 12.333
22 인수 최 23.047 13.347
23 민재 성 23.247 13.547
24 민준 박 23.774 14.074
25 영재 박 25.485 15.785
26 태성 임 26.759 17.059
27 예준 이 38.224 28.524

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Da Young Kim 1.593
2 예진 최 1.758 0.165
3 Song Yeon Joo 1.844 0.251
4 Soo Ah Jung 1.931 0.338
5 은서 김 2.175 0.582
6 Yeon Woo Jung 2.250 0.657
7 Da Yun Han 2.764 1.171
8 희수 이 2.857 1.264
9 우현 이 3.041 1.448
10 민진 곽 3.046 1.453
11 So Jung Park 3.116 1.523
12 다민 최 3.317 1.724
13 Sae Ryung Park 3.386 1.793
14 Mi Kyo Cha 3.414 1.821
15 주현 이 3.573 1.980
16 수연 강 3.626 2.033
17 이현 김 5.460 3.867
18 Ji Won Park scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Da Young Kim 2.105
2 Sae Ryung Park 2.247 0.142
3 Song Yeon Joo 2.364 0.259
4 Soo Ah Jung 2.430 0.325
5 Ji Won Park 2.516 0.411
6 은서 김 2.747 0.642
7 So Jung Park 2.769 0.664
8 Mi Kyo Cha 2.856 0.751
9 예진 최 3.053 0.948
10 Da Yun Han 3.417 1.312
11 희수 이 3.733 1.628
12 민진 곽 3.979 1.874
13 Yeon Woo Jung 4.036 1.931
14 수연 강 4.066 1.961
15 우현 이 4.438 2.333
16 주현 이 4.807 2.702
17 다민 최 4.964 2.859
18 이현 김 5.868 3.763
cycle Time Gap
1 Sae Ryung Park 6.652
2 Soo Ah Jung 6.881 0.229
3 은서 김 7.555 0.903
4 So Jung Park 8.181 1.529
5 Ji Won Park 8.777 2.125
6 예진 최 8.994 2.342
7 Da Young Kim 9.355 2.703
8 Mi Kyo Cha 9.802 3.150
9 Da Yun Han 11.071 4.419
10 Yeon Woo Jung 11.699 5.047
11 희수 이 12.284 5.632
12 Song Yeon Joo 12.477 5.825
13 민진 곽 12.820 6.168
14 수연 강 14.075 7.423
15 다민 최 14.691 8.039
16 주현 이 14.813 8.161
17 이현 김 15.632 8.980
18 우현 이 17.125 10.473
All-Around Time Gap
1 Soo Ah Jung 11.242
2 Sae Ryung Park 12.285 1.043
3 은서 김 12.477 1.235
4 Da Young Kim 13.053 1.811
5 예진 최 13.805 2.563
6 So Jung Park 14.066 2.824
7 Mi Kyo Cha 16.072 4.830
8 Song Yeon Joo 16.685 5.443
9 Da Yun Han 17.252 6.010
10 Yeon Woo Jung 17.985 6.743
11 희수 이 18.874 7.632
12 민진 곽 19.845 8.603
13 수연 강 21.767 10.525
14 다민 최 22.972 11.730
15 주현 이 23.193 11.951
16 우현 이 24.604 13.362
17 이현 김 26.960 15.718

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Hyun Moon 1.523
2 Hyeon Jong Choi 1.540 0.017
3 Min Jae Jeong 1.588 0.065
4 동환 설 1.709 0.186
5 Taek Hoon Jung 1.747 0.224
6 재혁 박 1.768 0.245
7 지환 맹 1.783 0.260
8 태승 하 1.912 0.389
9 영준 이 2.929 1.406
10 재영 조 3.332 1.809
11 내규 윤 3.550 2.027
12 규표 조 6.061 4.538
13 우석 장 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Sung Hyun Moon 1.930
2 Hyeon Jong Choi 2.041 0.111
3 Min Jae Jeong 2.109 0.179
4 Taek Hoon Jung 2.175 0.245
5 영준 이 2.221 0.291
6 우석 장 2.230 0.300
7 규표 조 2.304 0.374
8 태승 하 2.390 0.460
9 재영 조 2.437 0.507
10 지환 맹 2.465 0.535
11 동환 설 2.551 0.621
12 내규 윤 3.126 1.196
13 재혁 박 16.005 14.075
cycle Time Gap
1 Min Jae Jeong 5.789
2 우석 장 6.551 0.762
3 Taek Hoon Jung 6.597 0.808
4 태승 하 6.786 0.997
5 규표 조 6.809 1.020
6 재영 조 6.822 1.033
7 지환 맹 7.253 1.464
8 동환 설 7.429 1.640
9 내규 윤 7.490 1.701
10 Hyeon Jong Choi 7.721 1.932
11 재혁 박 7.941 2.152
12 영준 이 8.735 2.946
13 Sung Hyun Moon 10.898 5.109
All-Around Time Gap
1 Min Jae Jeong 9.486
2 Taek Hoon Jung 10.519 1.033
3 태승 하 11.088 1.602
4 Hyeon Jong Choi 11.302 1.816
5 지환 맹 11.501 2.015
6 동환 설 11.689 2.203
7 재영 조 12.591 3.105
8 영준 이 13.885 4.399
9 내규 윤 14.166 4.680
10 Sung Hyun Moon 14.351 4.865
11 규표 조 15.174 5.688
12 재혁 박 25.714 16.228

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 1.507
2 Seo Hyun Lee 1.560 0.053
3 You Bin Park 1.625 0.118
4 지유 박 1.877 0.370
5 지원 최 1.881 0.374
6 Eun Ji Lee 1.905 0.398
7 현정 심 1.935 0.428
8 Min Hee Kim 1.961 0.454
9 하늘 김 1.999 0.492
10 봄 이 2.005 0.498
11 이나 전 2.099 0.592
12 수정 김 3.126 1.619
3-6-3 Time Gap
1 You Bin Park 2.093
2 Si Eun Kim 2.096 0.003
3 Seo Hyun Lee 2.097 0.004
4 지원 최 2.348 0.255
5 지유 박 2.374 0.281
6 Eun Ji Lee 2.405 0.312
7 하늘 김 2.416 0.323
8 현정 심 2.514 0.421
9 봄 이 2.553 0.460
10 Min Hee Kim 2.643 0.550
11 수정 김 3.353 1.260
12 이나 전 3.629 1.536
cycle Time Gap
1 Seo Hyun Lee 5.746
2 Si Eun Kim 6.403 0.657
3 You Bin Park 6.696 0.950
4 Eun Ji Lee 6.735 0.989
5 현정 심 7.523 1.777
6 이나 전 7.664 1.918
7 Min Hee Kim 8.192 2.446
8 봄 이 8.860 3.114
9 지원 최 9.034 3.288
10 하늘 김 10.156 4.410
11 수정 김 11.593 5.847
12 지유 박 14.390 8.644
All-Around Time Gap
1 Seo Hyun Lee 9.403
2 Si Eun Kim 10.006 0.603
3 You Bin Park 10.414 1.011
4 Eun Ji Lee 11.045 1.642
5 현정 심 11.972 2.569
6 Min Hee Kim 12.796 3.393
7 지원 최 13.263 3.860
8 이나 전 13.392 3.989
9 봄 이 13.418 4.015
10 하늘 김 14.571 5.168
11 수정 김 18.072 8.669
12 지유 박 18.641 9.238

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 1.665
2 Young Seo Kim 1.893 0.228
3 유진 신 1.920 0.255
4 서영 박 2.132 0.467
5 민서 김 3.827 2.162
6 경은 강 4.869 3.204
3-6-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 2.011
2 Young Seo Kim 2.106 0.095
3 서영 박 2.676 0.665
4 유진 신 3.006 0.995
5 경은 강 4.961 2.950
6 민서 김 4.968 2.957
cycle Time Gap
1 Ye Eun Choi 6.391
2 Young Seo Kim 6.991 0.600
3 서영 박 8.423 2.032
4 유진 신 9.741 3.350
5 경은 강 15.148 8.757
6 민서 김 17.935 11.544
All-Around Time Gap
1 Ye Eun Choi 10.067
2 Young Seo Kim 10.990 0.923
3 서영 박 13.231 3.164
4 유진 신 14.667 4.600
5 경은 강 24.978 14.911
6 민서 김 26.730 16.663

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.638
2 Hui Jun Lee 1.663 0.025
3 성민 조 1.826 0.188
4 지원 김 1.839 0.201
5 대엽 유 1.850 0.212
6 시현 변 1.914 0.276
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 2.050
2 Hui Jun Lee 2.213 0.163
3 대엽 유 2.315 0.265
4 지원 김 2.823 0.773
5 성민 조 3.376 1.326
6 시현 변 4.653 2.603
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung 5.669
2 성민 조 6.435 0.766
3 Hui Jun Lee 6.915 1.246
4 시현 변 6.921 1.252
5 대엽 유 9.343 3.674
6 지원 김 11.508 5.839
All-Around Time Gap
1 Jae Ho Jung 9.357
2 Hui Jun Lee 10.791 1.434
3 성민 조 11.637 2.280
4 시현 변 13.488 4.131
5 대엽 유 13.508 4.151
6 지원 김 16.170 6.813

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 서연 조 1.914
2 이준 최 1.938 0.024
3 경미 김 2.814 0.900
3-6-3 Time Gap
1 서연 조 2.642
2 경미 김 3.708 1.066
3 이준 최 3.741 1.099
cycle Time Gap
1 이준 최 8.595
2 서연 조 8.931 0.336
3 경미 김 10.669 2.074
All-Around Time Gap
1 서연 조 13.487
2 이준 최 14.274 0.787
3 경미 김 17.191 3.704

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 일민 안 3.162
2 Jin Kyeong Kim 4.085 0.923
3-6-3 Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 3.958
2 일민 안 4.256 0.298
cycle Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 10.981
2 일민 안 14.372 3.391
All-Around Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 19.024
2 일민 안 21.790 2.766

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 석태 김 2.486
2 해식 송 2.520 0.034
3 Jung Won Lee 3.555 1.069
3-6-3 Time Gap
1 석태 김 3.278
2 Jung Won Lee 3.614 0.336
3 해식 송 3.796 0.518
cycle Time Gap
1 석태 김 8.526
2 해식 송 10.786 2.260
3 Jung Won Lee 11.683 3.157
All-Around Time Gap
1 석태 김 14.290
2 해식 송 17.102 2.812
3 Jung Won Lee 18.852 4.562

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 태영 김 2.604
2 계운 이 3.706 1.102
3-6-3 Time Gap
1 태영 김 3.305
2 계운 이 4.892 1.587
cycle Time Gap
1 태영 김 11.290
2 계운 이 15.014 3.724
All-Around Time Gap
1 태영 김 17.199
2 계운 이 23.612 6.413

Doubles

10U

Team Time Gap
1 Jeong Rok Oh & 지호 송 9.670
2 상우 용 & 동혁 김 10.626 0.956
3 홍찬 윤 & Mitaka Iwasa 10.997 1.327
4 동영 김 & 다원 유 13.224 3.554
5 석준 박 & 준석 이 13.604 3.934
6 석현 홍 & 순석 최 16.792 7.122

12U

Team Time Gap
1 Sung Jin Park & 우진 정 8.810
2 우찬 전 & 인기 민 8.892 0.082
3 도영 박 & 상혁 홍 9.054 0.244
4 Soo Ah Jung & Song Yeon Joo 9.501 0.691
5 홍민 윤 & 건민 박 10.472 1.662
6 Sae Ryung Park & Da Young Kim 11.441 2.631
7 Jun Woo Kang & Seong Hun Jeon 11.512 2.702
8 So Jung Park & 예진 최 12.017 3.207
9 Si Heon Choi & 민성 김 13.313 4.503
10 Ji Won Park & Da Yun Han 13.572 4.762
11 지우 김 & 세훈 김 14.518 5.708
12 승민 김 & Mi Kyo Cha 16.794 7.984

14U

Team Time Gap
1 우석 장 & 규표 조 7.809
2 Yun Sang Jo & 재혁 박 8.051 0.242
3 Min Jae Jeong & Taek Hoon Jung 8.574 0.765
4 덕연 김 & 지환 맹 8.690 0.881
5 재영 조 & 태승 하 10.013 2.204
6 은서 김 & 이나 전 10.111 2.302
7 도현 김 & 현정 심 10.332 2.523
8 영준 이 & 수정 김 11.845 4.036
9 한서 조 & 내규 윤 14.174 6.365
10 하늘 김 & Eun Ji Lee 14.778 6.969

16U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi & Jae Ho Jung 6.693
2 Si Eun Kim & Ye Eun Choi 7.190 0.497
3 시현 변 & 지원 최 8.762 2.069
4 Seo Hyun Lee & 성민 조 9.051 2.358
5 You Bin Park & 유진 신 9.606 2.913
6 Hui Jun Lee & Young Seo Kim 10.474 3.781
7 대엽 유 & 지원 김 13.884 7.191
8 경은 강 & 민서 김 20.362 13.669

18U

Team Time Gap
1 서연 조 & 이준 최 8.999

19+

Team Time Gap
1 Jin Wan Lee & Jung Won Lee 11.251
2 석태 김 & 경미 김 12.237 0.986
3 계운 이 & 태영 김 16.525 5.274
4 한울 오 & Jin Kyeong Kim 18.323 7.072

Timed 3-6-3 Relay

10U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 10
Mitaka Iwasa, 동영 김, 다원 유, 여산 송, 석현 홍
21.022

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 14
Jeong Rok Oh, 지호 송, Sung Jin Park, 우진 정
16.256
2 Sport Stacking 1
석준 박, Si Heon Choi, 민성 김, 예진 최
16.804 0.548
3 Sport Stacking 5
도영 박, Yun Sang Jo, 덕연 김, 도현 김
17.792 1.536
4 Sport Stacking 9
상우 용, 동혁 김, 홍민 윤, 건민 박
19.037 2.781
5 Sport Stacking 16
준석 이, 승민 김, Mi Kyo Cha, So Jung Park
27.605 11.349
6 Sport Stacking 17
성욱 류, 태성 임, 희수 이, 민진 곽
27.888 11.632
7 Sport Stacking 19
다민 최, 우현 이, 이현 김, 주현 이
28.492 12.236
8 Sport Stacking 18
현채 서, 진석 최, 선유준 김, 지원 이, 민재 성
29.078 12.822
9 Sport Stacking 20
영록 노, 영재 박, 지훈 김, 예준 이
29.835 13.579

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 13
주호 이, Sae Ryung Park, Da Young Kim, 현정 심
16.067
2 Sport Stacking 7
은서 김, 봄 이, 지유 박, 지원 최
17.874 1.807
3 Sport Stacking 15
한서 조, Soo Ah Jung, Song Yeon Joo, 하늘 김, Eun Ji Lee
18.424 2.357
4 Sport Stacking 8
민준 김, Jin Wan Lee, 내규 윤, Ji Won Park
22.199 6.132

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
Hyeon Jong Choi, Min Jae Jeong, Taek Hoon Jung, Jae Ho Jung
15.435
2 Sport Stacking 12
우찬 전, Sung Hyun Moon, 우석 장, 시현 변
15.442 0.007
3 Sport Stacking 3
동환 설, Si Eun Kim, You Bin Park, Ye Eun Choi
15.445 0.010
4 Sport Stacking 11
상혁 홍, 재영 조, 태승 하, 성민 조
18.899 3.464

18U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 4
지환 맹, 대엽 유, 지원 김, 서연 조, 이준 최
17.715

19+

Team Time Gap
1 Sport Stacking 6
규표 조, Hui Jun Lee, 태영 김, Seo Hyun Lee, Young Seo Kim
18.107

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3M1.355Hyeon Jong Choi
cycleF5.349Si Eun Kim
cycleM5.477Jae Ho Jung

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy