PrelimsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 6th

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 준민 신 6.198
3-6-3 Time Gap
1 준민 신 8.516
cycle Time Gap
1 준민 신 35.056
All-Around Time Gap
1 준민 신 49.770

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 지우 박
2 지홍 민 2.806 2.806
3 지오 석 2.870 2.870
4 호 주 3.343 3.343
5 원준 양 3.590 3.590
6 준성 양 3.769 3.769
7 강혁 임 3.902 3.902
8 Ye Jun Kim 5.206 5.206
9 유림 최 scratch --
10 준휘 이 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 지우 박
2 지홍 민 3.270 3.270
3 지오 석 3.829 3.829
4 유림 최 3.855 3.855
5 준휘 이 3.869 3.869
6 원준 양 5.511 5.511
7 Ye Jun Kim 5.965 5.965
8 호 주 6.766 6.766
9 강혁 임 8.763 8.763
10 준성 양 9.464 9.464
cycle Time Gap
1 지우 박
2 유림 최 12.181 12.181
3 지홍 민 13.603 13.603
4 호 주 13.794 13.794
5 원준 양 14.031 14.031
6 지오 석 14.160 14.160
7 Ye Jun Kim 14.174 14.174
8 준휘 이 15.843 15.843
9 준성 양 23.234 23.234
10 강혁 임 24.970 24.970
All-Around Time Gap
1 지홍 민 19.679
2 지오 석 20.859 1.180
3 원준 양 23.132 3.453
4 호 주 23.903 4.224
5 Ye Jun Kim 25.345 5.666
6 준성 양 36.467 16.788
7 강혁 임 37.635 17.956

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Hee Woon Ham 2.867
3-6-3 Time Gap
1 Hee Woon Ham 3.974
cycle Time Gap
1 Hee Woon Ham 9.222
All-Around Time Gap
1 Hee Woon Ham 16.063

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 1.613
2 Jeong Rok Oh 1.699 0.086
3 민준 김 1.874 0.261
4 지호 송 1.891 0.278
5 연서 김 1.923 0.310
6 Jun Hyeong Lee 1.960 0.347
7 Dong Kyu Kim 2.020 0.407
8 한율 김 2.088 0.475
9 Si Heon Choi 2.100 0.487
10 우현 김 2.180 0.567
11 태강 김 2.324 0.711
12 Si Heon Kim 2.325 0.712
13 홍규 이 2.471 0.858
14 준보 이 2.537 0.924
15 Jun Seo Yoon 2.578 0.965
16 Yoon Woo Jang 2.603 0.990
17 지환 안 2.702 1.089
18 희창 원 3.039 1.426
19 상현 남 3.237 1.624
20 Jung Ahn Wi 3.269 1.656
21 동욱 김 4.004 2.391
22 재이 정 4.078 2.465
23 진산 신 4.482 2.869
24 건우 권 5.026 3.413
25 상은 박 5.121 3.508
26 Eun Woo Youn 5.531 3.918
27 석준 박 6.204 4.591
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.993
2 Seung Ji Ryu 2.014 0.021
3 지호 송 2.359 0.366
4 Dong Kyu Kim 2.461 0.468
5 민준 김 2.474 0.481
6 상현 남 2.561 0.568
7 Si Heon Choi 2.639 0.646
8 석준 박 2.641 0.648
9 건우 권 2.654 0.661
10 한율 김 2.855 0.862
11 Jun Seo Yoon 2.866 0.873
12 우현 김 2.925 0.932
13 연서 김 2.961 0.968
14 홍규 이 3.181 1.188
15 Eun Woo Youn 3.277 1.284
16 Yoon Woo Jang 3.354 1.361
17 지환 안 3.397 1.404
18 준보 이 3.569 1.576
19 Si Heon Kim 3.833 1.840
20 동욱 김 4.111 2.118
21 진산 신 4.266 2.273
22 Jung Ahn Wi 4.348 2.355
23 희창 원 4.532 2.539
24 Jun Hyeong Lee 4.916 2.923
25 재이 정 5.008 3.015
26 태강 김 5.037 3.044
27 상은 박 6.070 4.077
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu 6.207
2 지호 송 6.714 0.507
3 Dong Kyu Kim 6.895 0.688
4 민준 김 7.149 0.942
5 Si Heon Choi 7.419 1.212
6 Jun Seo Yoon 7.703 1.496
7 우현 김 7.816 1.609
8 연서 김 7.871 1.664
9 상현 남 8.192 1.985
10 Jeong Rok Oh 8.710 2.503
11 석준 박 9.294 3.087
12 홍규 이 9.516 3.309
13 Yoon Woo Jang 9.676 3.469
14 건우 권 9.771 3.564
15 준보 이 10.358 4.151
16 Eun Woo Youn 10.498 4.291
17 Jun Hyeong Lee 10.592 4.385
18 지환 안 11.232 5.025
19 태강 김 11.497 5.290
20 한율 김 11.518 5.311
21 동욱 김 12.075 5.868
22 Jung Ahn Wi 12.424 6.217
23 상은 박 13.333 7.126
24 Si Heon Kim 13.459 7.252
25 희창 원 14.075 7.868
26 재이 정 15.323 9.116
27 진산 신 17.700 11.493
All-Around Time Gap
1 Seung Ji Ryu 9.834
2 지호 송 10.964 1.130
3 Dong Kyu Kim 11.376 1.542
4 민준 김 11.497 1.663
5 Si Heon Choi 12.158 2.324
6 Jeong Rok Oh 12.402 2.568
7 연서 김 12.755 2.921
8 우현 김 12.921 3.087
9 Jun Seo Yoon 13.147 3.313
10 상현 남 13.990 4.156
11 홍규 이 15.168 5.334
12 Yoon Woo Jang 15.633 5.799
13 한율 김 16.461 6.627
14 준보 이 16.464 6.630
15 지환 안 17.331 7.497
16 건우 권 17.451 7.617
17 Jun Hyeong Lee 17.468 7.634
18 석준 박 18.139 8.305
19 태강 김 18.858 9.024
20 Eun Woo Youn 19.306 9.472
21 Si Heon Kim 19.617 9.783
22 Jung Ahn Wi 20.041 10.207
23 동욱 김 20.190 10.356
24 희창 원 21.646 11.812
25 재이 정 24.409 14.575
26 상은 박 24.524 14.690
27 진산 신 26.448 16.614

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 민주 지 2.160
2 Do Eun Lee 2.743 0.583
3 다혜 이 2.812 0.652
4 다은 최 2.890 0.730
5 Hee Jung Ham 2.943 0.783
6 희연 이 3.019 0.859
7 Tae Yeon Kim 3.385 1.225
8 수아 진 3.465 1.305
9 한울 오 3.566 1.406
10 Min So Lee 3.835 1.675
3-6-3 Time Gap
1 다혜 이 2.868
2 Min So Lee 2.960 0.092
3 Tae Yeon Kim 3.647 0.779
4 다은 최 4.006 1.138
5 Hee Jung Ham 4.309 1.441
6 Do Eun Lee 4.454 1.586
7 수아 진 4.571 1.703
8 희연 이 4.671 1.803
9 민주 지 4.885 2.017
10 한울 오 8.000 5.132
cycle Time Gap
1 민주 지 7.346
2 다혜 이 8.932 1.586
3 Min So Lee 9.087 1.741
4 Do Eun Lee 9.244 1.898
5 다은 최 10.055 2.709
6 희연 이 13.184 5.838
7 한울 오 14.129 6.783
8 Tae Yeon Kim 14.242 6.896
9 수아 진 14.284 6.938
10 Hee Jung Ham 15.950 8.604
All-Around Time Gap
1 민주 지 14.391
2 다혜 이 14.612 0.221
3 Min So Lee 15.882 1.491
4 Do Eun Lee 16.441 2.050
5 다은 최 16.951 2.560
6 희연 이 20.874 6.483
7 Tae Yeon Kim 21.274 6.883
8 수아 진 22.320 7.929
9 Hee Jung Ham 23.202 8.811
10 한울 오 25.695 11.304

11 M

3-3-3 Time Gap
1 도영 박 1.756
2 Sung Hyun Lim 1.806 0.050
3 한서 조 1.865 0.109
4 승원 이 1.898 0.142
5 Jin Wan Lee 1.921 0.165
6 준재 이 2.093 0.337
7 Min Je Jin 2.150 0.394
8 민성 김 2.176 0.420
9 도윤 김 2.194 0.438
10 Seong Hun Jeon 2.399 0.643
11 Gi Hoon Kim 2.970 1.214
12 민수 김 3.079 1.323
13 남두 배 3.259 1.503
14 강렬 임 3.310 1.554
15 지훈 김 3.366 1.610
3-6-3 Time Gap
1 도영 박 2.253
2 Jin Wan Lee 2.358 0.105
3 한서 조 2.517 0.264
4 승원 이 2.544 0.291
5 민성 김 2.702 0.449
6 Gi Hoon Kim 2.723 0.470
7 준재 이 2.748 0.495
8 Sung Hyun Lim 2.833 0.580
9 Seong Hun Jeon 3.183 0.930
10 Min Je Jin 3.291 1.038
11 도윤 김 3.789 1.536
12 남두 배 4.503 2.250
13 민수 김 4.505 2.252
14 지훈 김 4.678 2.425
15 강렬 임 5.081 2.828
cycle Time Gap
1 Jin Wan Lee 6.804
2 도영 박 6.973 0.169
3 준재 이 7.772 0.968
4 Min Je Jin 7.870 1.066
5 Gi Hoon Kim 8.756 1.952
6 승원 이 9.211 2.407
7 Sung Hyun Lim 9.391 2.587
8 민성 김 10.481 3.677
9 한서 조 10.786 3.982
10 지훈 김 11.103 4.299
11 도윤 김 11.461 4.657
12 Seong Hun Jeon 11.728 4.924
13 남두 배 12.021 5.217
14 민수 김 13.161 6.357
15 강렬 임 16.192 9.388
All-Around Time Gap
1 도영 박 10.982
2 Jin Wan Lee 11.083 0.101
3 준재 이 12.613 1.631
4 Min Je Jin 13.311 2.329
5 승원 이 13.653 2.671
6 Sung Hyun Lim 14.030 3.048
7 Gi Hoon Kim 14.449 3.467
8 한서 조 15.168 4.186
9 민성 김 15.359 4.377
10 Seong Hun Jeon 17.310 6.328
11 도윤 김 17.444 6.462
12 지훈 김 19.147 8.165
13 남두 배 19.783 8.801
14 민수 김 20.745 9.763
15 강렬 임 24.583 13.601

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 1.660
2 Da Young Kim 1.751 0.091
3 예진 최 1.869 0.209
4 Ji Won Park 1.894 0.234
5 Chae Young Hong 1.913 0.253
6 Da Hyun Woo 1.914 0.254
7 Soo Ah Jung 1.989 0.329
8 서진 김 2.004 0.344
9 은서 김 2.077 0.417
10 Yeon Woo Jung 2.168 0.508
11 승민 배 2.198 0.538
12 태희 김 2.308 0.648
13 Ji Hyeon Han 2.407 0.747
14 담이 김 2.625 0.965
15 유민 허 2.628 0.968
16 지우 박 3.150 1.490
17 Song Yeon Joo 3.385 1.725
18 수민 유 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Da Young Kim 2.103
2 Song Yeon Joo 2.350 0.247
3 서진 김 2.386 0.283
4 Sae Ryung Park 2.387 0.284
5 Ji Won Park 2.611 0.508
6 Soo Ah Jung 2.648 0.545
7 승민 배 2.654 0.551
8 Chae Young Hong 2.662 0.559
9 은서 김 2.669 0.566
10 Yeon Woo Jung 2.840 0.737
11 태희 김 2.925 0.822
12 Da Hyun Woo 3.103 1.000
13 Ji Hyeon Han 3.405 1.302
14 담이 김 3.686 1.583
15 지우 박 3.834 1.731
16 유민 허 4.579 2.476
17 예진 최 17.215 15.112
18 수민 유 scratch --
cycle Time Gap
1 Sae Ryung Park 6.042
2 Da Young Kim 6.443 0.401
3 Song Yeon Joo 6.889 0.847
4 Soo Ah Jung 7.524 1.482
5 은서 김 7.587 1.545
6 승민 배 7.757 1.715
7 Ji Won Park 8.016 1.974
8 Da Hyun Woo 8.154 2.112
9 태희 김 8.273 2.231
10 서진 김 9.510 3.468
11 Chae Young Hong 9.650 3.608
12 Yeon Woo Jung 10.416 4.374
13 지우 박 10.730 4.688
14 Ji Hyeon Han 10.768 4.726
15 예진 최 11.306 5.264
16 담이 김 13.486 7.444
17 유민 허 14.590 8.548
18 수민 유 scratch --
All-Around Time Gap
1 Sae Ryung Park 10.089
2 Da Young Kim 10.297 0.208
3 Soo Ah Jung 12.161 2.072
4 은서 김 12.333 2.244
5 Ji Won Park 12.521 2.432
6 승민 배 12.609 2.520
7 Song Yeon Joo 12.624 2.535
8 Da Hyun Woo 13.171 3.082
9 태희 김 13.506 3.417
10 서진 김 13.900 3.811
11 Chae Young Hong 14.225 4.136
12 Yeon Woo Jung 15.424 5.335
13 Ji Hyeon Han 16.580 6.491
14 지우 박 17.714 7.625
15 담이 김 19.797 9.708
16 유민 허 21.797 11.708
17 예진 최 30.390 20.301

12 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 1.746
2 Yun Sang Jo 1.764 0.018
3 상혁 홍 1.791 0.045
4 덕연 김 1.803 0.057
5 인기 민 1.814 0.068
6 Dong Hyun Kang 1.865 0.119
7 재영 이 1.972 0.226
8 지우 김 2.086 0.340
9 세훈 김 2.210 0.464
10 Min Young Park 2.602 0.856
11 우진 정 2.608 0.862
12 강민 김 2.705 0.959
13 Hwan Joon Yang 3.734 1.988
14 우찬 전 4.126 2.380
15 도현 김 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 상혁 홍 2.160
2 인기 민 2.172 0.012
3 Sung Jin Park 2.189 0.029
4 Yun Sang Jo 2.199 0.039
5 강민 김 2.229 0.069
6 덕연 김 2.312 0.152
7 지우 김 2.337 0.177
8 우진 정 2.387 0.227
9 우찬 전 2.463 0.303
10 세훈 김 2.582 0.422
11 Dong Hyun Kang 2.768 0.608
12 Min Young Park 3.142 0.982
13 Hwan Joon Yang 5.910 3.750
14 재영 이 scratch --
15 도현 김 scratch --
cycle Time Gap
1 Sung Jin Park 6.608
2 우진 정 6.709 0.101
3 덕연 김 6.746 0.138
4 상혁 홍 6.791 0.183
5 지우 김 7.011 0.403
6 우찬 전 7.030 0.422
7 인기 민 7.053 0.445
8 Yun Sang Jo 7.546 0.938
9 강민 김 7.634 1.026
10 세훈 김 7.797 1.189
11 Min Young Park 8.710 2.102
12 재영 이 11.011 4.403
13 Dong Hyun Kang 11.154 4.546
14 Hwan Joon Yang 13.903 7.295
15 도현 김 scratch --
All-Around Time Gap
1 Sung Jin Park 10.543
2 상혁 홍 10.742 0.199
3 덕연 김 10.861 0.318
4 인기 민 11.039 0.496
5 지우 김 11.434 0.891
6 Yun Sang Jo 11.509 0.966
7 우진 정 11.704 1.161
8 강민 김 12.568 2.025
9 세훈 김 12.589 2.046
10 우찬 전 13.619 3.076
11 Min Young Park 14.454 3.911
12 Dong Hyun Kang 15.787 5.244
13 Hwan Joon Yang 23.547 13.004

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.474
2 Do Sung Oh 1.653 0.179
3 Min Jae Jeong 1.680 0.206
4 도현 오 1.684 0.210
5 현우 김 1.686 0.212
6 규표 조 1.710 0.236
7 우석 장 1.714 0.240
8 Taek Hoon Jung 1.776 0.302
9 재동 김 1.805 0.331
10 태승 하 1.917 0.443
11 재영 조 1.988 0.514
12 Sung Hyun Moon 2.569 1.095
13 동민 이 2.659 1.185
14 재혁 박 3.219 1.745
15 내규 윤 3.264 1.790
16 인태 최 3.723 2.249
17 호연 백 scratch --
18 시현 문 scratch --
19 병제 문 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.944
2 Sung Hyun Moon 2.045 0.101
3 도현 오 2.112 0.168
4 현우 김 2.125 0.181
5 Min Jae Jeong 2.126 0.182
6 Taek Hoon Jung 2.141 0.197
7 우석 장 2.186 0.242
8 규표 조 2.260 0.316
9 Do Sung Oh 2.279 0.335
10 내규 윤 2.374 0.430
11 재영 조 2.444 0.500
12 재동 김 2.535 0.591
13 동민 이 2.641 0.697
14 인태 최 2.759 0.815
15 재혁 박 4.238 2.294
16 태승 하 7.269 5.325
17 호연 백 scratch --
18 시현 문 scratch --
19 병제 문 scratch --
cycle Time Gap
1 Min Jae Jeong 5.574
2 Hyeon Jong Choi 5.846 0.272
3 우석 장 5.989 0.415
4 도현 오 6.246 0.672
5 규표 조 6.274 0.700
6 태승 하 6.401 0.827
7 Taek Hoon Jung 6.479 0.905
8 재영 조 7.011 1.437
9 현우 김 7.115 1.541
10 내규 윤 7.588 2.014
11 인태 최 7.915 2.341
12 Do Sung Oh 9.055 3.481
13 동민 이 10.409 4.835
14 재혁 박 10.756 5.182
15 Sung Hyun Moon 10.971 5.397
16 재동 김 12.149 6.575
17 호연 백 scratch --
18 시현 문 scratch --
19 병제 문 scratch --
All-Around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 9.264
2 Min Jae Jeong 9.380 0.116
3 우석 장 9.889 0.625
4 도현 오 10.042 0.778
5 규표 조 10.244 0.980
6 Taek Hoon Jung 10.396 1.132
7 현우 김 10.926 1.662
8 재영 조 11.443 2.179
9 Do Sung Oh 12.987 3.723
10 내규 윤 13.226 3.962
11 인태 최 14.397 5.133
12 Sung Hyun Moon 15.585 6.321
13 태승 하 15.587 6.323
14 동민 이 15.709 6.445
15 재동 김 16.489 7.225
16 재혁 박 18.213 8.949

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Hyeon Lee 1.529
2 Si Eun Kim 1.560 0.031
3 현정 고 1.790 0.261
4 지유 박 1.827 0.298
5 현정 심 1.845 0.316
6 Eun Ji Lee 1.909 0.380
7 이나 전 1.971 0.442
8 Min Hee Kim 2.150 0.621
9 지민 백 2.284 0.755
10 언진 주 3.660 2.131
11 Hue Ju Lee 4.619 3.090
3-6-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 2.064
2 Seo Hyeon Lee 2.233 0.169
3 현정 심 2.266 0.202
4 Eun Ji Lee 2.298 0.234
5 현정 고 2.343 0.279
6 지유 박 2.493 0.429
7 이나 전 2.961 0.897
8 지민 백 3.303 1.239
9 Hue Ju Lee 3.813 1.749
10 언진 주 4.779 2.715
11 Min Hee Kim 4.881 2.817
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim 5.676
2 지유 박 6.541 0.865
3 현정 심 6.703 1.027
4 Seo Hyeon Lee 6.768 1.092
5 Min Hee Kim 7.837 2.161
6 Eun Ji Lee 8.016 2.340
7 지민 백 8.153 2.477
8 이나 전 8.156 2.480
9 현정 고 13.560 7.884
10 Hue Ju Lee 15.371 9.695
11 언진 주 15.853 10.177
All-Around Time Gap
1 Si Eun Kim 9.300
2 Seo Hyeon Lee 10.530 1.230
3 현정 심 10.814 1.514
4 지유 박 10.861 1.561
5 Eun Ji Lee 12.223 2.923
6 이나 전 13.088 3.788
7 지민 백 13.740 4.440
8 Min Hee Kim 14.868 5.568
9 현정 고 17.693 8.393
10 Hue Ju Lee 23.803 14.503
11 언진 주 24.292 14.992

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Eun Jin Jo 1.588
2 Ye Eun Choi 1.611 0.023
3 Young Seo Kim 1.793 0.205
4 봄 이 3.146 1.558
3-6-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 2.100
2 Eun Jin Jo 2.141 0.041
3 Young Seo Kim 2.325 0.225
4 봄 이 2.895 0.795
cycle Time Gap
1 Eun Jin Jo 5.855
2 Ye Eun Choi 6.521 0.666
3 Young Seo Kim 6.594 0.739
4 봄 이 7.701 1.846
All-Around Time Gap
1 Eun Jin Jo 9.584
2 Ye Eun Choi 10.232 0.648
3 Young Seo Kim 10.712 1.128
4 봄 이 13.742 4.158

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.672
2 Hui Jun Lee 1.748 0.076
3 시현 변 1.799 0.127
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 2.117
2 시현 변 2.182 0.065
3 Hui Jun Lee 10.782 8.665
cycle Time Gap
1 Hui Jun Lee 6.031
2 시현 변 6.413 0.382
3 Jae Ho Jung 7.777 1.746
All-Around Time Gap
1 시현 변 10.394
2 Jae Ho Jung 11.566 1.172
3 Hui Jun Lee 18.561 8.167

17-18 M

3-3-3 Time Gap
1 구원 서 5.684
3-6-3 Time Gap
1 구원 서 2.623
cycle Time Gap
1 구원 서 10.383
All-Around Time Gap
1 구원 서 18.690

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 이준 최 1.857
3-6-3 Time Gap
1 이준 최 3.545
cycle Time Gap
1 이준 최 6.493
All-Around Time Gap
1 이준 최 11.895

25-34 F

3-3-3 Time Gap
1 은지 전 2.427
3-6-3 Time Gap
1 은지 전 3.143
cycle Time Gap
1 은지 전 9.870
All-Around Time Gap
1 은지 전 15.440

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 언희 진 3.159
2 일민 안 3.451 0.292
3 서윤 장 3.470 0.311
4 해금 문 3.814 0.655
5 은선 권 4.048 0.889
6 Jin Kyeong Kim 5.013 1.854
3-6-3 Time Gap
1 언희 진 4.434
2 일민 안 4.722 0.288
3 서윤 장 4.903 0.469
4 해금 문 5.615 1.181
5 은선 권 6.354 1.920
6 Jin Kyeong Kim scratch --
cycle Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 11.657
2 언희 진 11.741 0.084
3 일민 안 14.893 3.236
4 해금 문 15.084 3.427
5 은선 권 16.296 4.639
6 서윤 장 18.246 6.589
All-Around Time Gap
1 언희 진 19.334
2 일민 안 23.066 3.732
3 해금 문 24.513 5.179
4 서윤 장 26.619 7.285
5 은선 권 26.698 7.364

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 석태 김 2.428
2 정환 이 2.752 0.324
3 찬규 강 2.972 0.544
4 Jung Won Lee 3.027 0.599
5 용봉 이 3.420 0.992
6 Dong Heon Shin 3.527 1.099
3-6-3 Time Gap
1 석태 김 3.344
2 Jung Won Lee 3.951 0.607
3 정환 이 4.019 0.675
4 용봉 이 4.445 1.101
5 찬규 강 4.632 1.288
6 Dong Heon Shin 4.995 1.651
cycle Time Gap
1 석태 김 9.269
2 Jung Won Lee 12.547 3.278
3 정환 이 12.939 3.670
4 용봉 이 13.581 4.312
5 찬규 강 15.545 6.276
6 Dong Heon Shin 16.117 6.848
All-Around Time Gap
1 석태 김 15.041
2 Jung Won Lee 19.525 4.484
3 정환 이 19.710 4.669
4 용봉 이 21.446 6.405
5 찬규 강 23.149 8.108
6 Dong Heon Shin 24.639 9.598

45-54 M

3-3-3 Time Gap
1 태영 김 2.462
2 이식 정 3.017 0.555
3 재영 임 3.579 1.117
3-6-3 Time Gap
1 태영 김 4.404
2 재영 임 5.204 0.800
3 이식 정 5.642 1.238
cycle Time Gap
1 태영 김 11.380
2 이식 정 14.103 2.723
3 재영 임 17.857 6.477
All-Around Time Gap
1 태영 김 18.246
2 이식 정 22.762 4.516
3 재영 임 26.640 8.394

45-54 F

3-3-3 Time Gap
1 미영 김 3.772
3-6-3 Time Gap
1 미영 김 5.810
cycle Time Gap
1 미영 김 15.315
All-Around Time Gap
1 미영 김 24.897

Doubles

8U

Team Time Gap
1 호 주 & 지오 석 15.972
2 지홍 민 & 준성 양 17.535 1.563
3 준휘 이 & 지우 박 20.453 4.481

10U

Team Time Gap
1 Jeong Rok Oh & 지호 송 8.529
2 한율 김 & Dong Kyu Kim 9.783 1.254
3 Min So Lee & Tae Yeon Kim 11.678 3.149
4 Do Eun Lee & 희연 이 15.397 6.868

12U

Team Time Gap
1 도영 박 & 상혁 홍 7.773
2 우찬 전 & 인기 민 8.838 1.065
3 Sae Ryung Park & Da Young Kim 9.335 1.562
4 Jun Seo Yoon & Yeon Woo Jung 9.545 1.772
5 한서 조 & 예진 최 9.787 2.014
6 태강 김 & 태희 김 10.500 2.727
7 Soo Ah Jung & Song Yeon Joo 10.826 3.053
8 Dong Hyun Kang & Da Hyun Woo 11.997 4.224
9 재영 이 & 서진 김 12.445 4.672
10 Ji Won Park & 지우 박 13.097 5.324
11 Min Je Jin & 강민 김 13.214 5.441
12 석준 박 & 도윤 김 14.698 6.925
13 Si Heon Choi & 민성 김 15.925 8.152
14 강혁 임 & 강렬 임 19.677 11.904

14U

Team Time Gap
1 Yun Sang Jo & 재혁 박 7.604
2 규표 조 & 우석 장 8.147 0.543
3 지우 김 & 도현 오 8.550 0.946
4 현정 심 & 현정 고 9.330 1.726
5 재영 조 & 태승 하 9.785 2.181
6 Min Jae Jeong & Taek Hoon Jung 10.127 2.523
7 Sung Jin Park & Seo Hyeon Lee 10.813 3.209
8 세훈 김 & Eun Ji Lee 11.101 3.497
9 재동 김 & 이나 전 11.836 4.232
10 담이 김 & 지민 백 13.061 5.457
11 우현 김 & 내규 윤 15.024 7.420
12 Do Sung Oh & 현우 김 17.911 10.307

16U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi & Jae Ho Jung 7.342
2 시현 변 & 우진 정 7.875 0.533
3 Si Eun Kim & Ye Eun Choi 8.380 1.038
4 Hui Jun Lee & Young Seo Kim 8.577 1.235
5 은서 김 & 봄 이 10.936 3.594

18U

Team Time Gap
1 Eun Jin Jo & 이준 최 10.001

19+

Team Time Gap
1 은지 전 & 언희 진 13.556
2 석태 김 & 다혜 이 14.458 0.902
3 언진 주 & 서윤 장 18.245 4.689
4 한울 오 & Jin Kyeong Kim 19.407 5.851
5 정환 이 & 용봉 이 19.460 5.904

Timed 3-6-3 Relay

10U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 11
석준 박, 한율 김, Dong Kyu Kim, 건우 권, 다은 최
29.771

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 4
우찬 전, Sung Jin Park, Sae Ryung Park, Da Young Kim
15.851
2 Sport Stacking 15
연서 김, Min Je Jin, 재영 이, 서진 김
17.548 1.697
3 Sport Stacking 5
강민 김, Soo Ah Jung, 예진 최, Song Yeon Joo
18.928 3.077
4 Sport Stacking 8
Si Heon Choi, 민준 김, 민성 김, Jin Wan Lee, Ji Won Park
20.002 4.151
5 Sport Stacking 13
도윤 김, Dong Hyun Kang, Da Hyun Woo, 은서 김
21.996 6.145

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
상혁 홍, 인기 민, 재영 조, 태승 하
14.972
2 Sport Stacking 17
Jeong Rok Oh, 지호 송, Yun Sang Jo, 재혁 박
15.977 1.005
3 Sport Stacking 10
Seung Ji Ryu, 지우 김, 도현 오, Do Sung Oh, 현우 김
17.113 2.141
4 Sport Stacking 2
한서 조, 도영 박, Sung Hyun Lim, Eun Ji Lee
17.450 2.478
5 Sport Stacking 6
지홍 민, 우현 김, 내규 윤, 지우 박
20.902 5.930

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 18
Hyeon Jong Choi, Jae Ho Jung, Si Eun Kim, Ye Eun Choi, Eun Jin Jo
15.288
2 Sport Stacking 3
덕연 김, 우석 장, 동민 이, 시현 변, 우진 정
17.012 1.724
3 Sport Stacking 14
재동 김, 이나 전, 지유 박, 봄 이
21.270 5.982

18U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 7
Hui Jun Lee, Seo Hyeon Lee, Young Seo Kim, 이준 최
18.942

19+

Team Time Gap
1 Sport Stacking 9
규표 조, 용봉 이, 태영 김, 은지 전
22.256
2 Sport Stacking 12
정환 이, 찬규 강, 한울 오, 언희 진, Jin Kyeong Kim
28.175 5.919
3 Sport Stacking 16
담이 김, 언진 주, 지민 백, 서윤 장
28.431 6.175
4 Sport Stacking 20
Seong Hun Jeon, 석태 김, 해금 문, 다혜 이
28.986 6.730

Records

Event Gender Time Athlete
3-6-3F1.914Eun Jin Jo
3-6-3M1.955Jae Ho Jung
3-6-3M2.351구원 서
cycleM6.692구원 서
cycleF8.777은지 전

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy