China Records

To set a record, a Stacker must participate in a WSSA Sanctioned Tournament. All records are designated by the stacker's highest level of achievement.

China Overall Records

All Divisions
Event Gender Time Athlete
Individuals
3-3-3 M Male 1.576 Yunhao Lou
F Female 1.712 Xuanying Li
3-6-3 M Male 2.020 Zijie Xu
F Female 2.299 Mingchen Kuang
Xuanying Li
Cycle M Male 5.699 Zijie Xu
F Female 6.917 Xuanying Li
Doubles Time Athletes
Cycle CCombined 7.403 Yunhao Lou & Lin Chen
Relay Time Team Name / Athletes
Timed 3-6-3 CCombined 15.818 Team Right:
Zijie Xu
Xiaoqi Wu
Mingchen Kuang
Lin Chen
Yunhao Lou
Xinyi Jiang

Individuals

Record's Legend: OWR DWR ONR DNR

China Divisional Records

6U
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.896 jin Xiumo 2019
F Female 2.070 Wanqing Huang 2020
3-6-3 M Male 2.516 Xiumo Jin 2019
F Female 3.099 Wanqing Huang 2020
cycle M Male 6.886 Xiumo Jin 2019
F Female 9.061 Wanqing Huang 2020
7-8
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 2.219 Siyu Lu 2019
F Female 1.778 Ziru Tang 2020
3-6-3 M Male 2.856 Guoxuan Zeng 2019
F Female 2.521 Ziru Tang 2020
cycle M Male 8.125 Jinnuo Liang 2019
F Female 7.226 Ziru Tang 2020
9-10
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.608 Zijie Xu 2019
F Female 1.922 Tian Chen 2019
3-6-3 M Male 2.161 Zijie Xu 2018
F Female 2.529 Ruxin Chen 2020
cycle M Male 6.466 Zijie Xu 2018
F Female 7.360 Wanchun Huang 2019
11-12
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.587 Zijie Xu 2019
F Female 1.712 Xuanying Li 2019
3-6-3 M Male 2.020 Zijie Xu 2019
F Female 2.299 Xuanying Li 2019
cycle M Male 5.699 Zijie Xu 2019
F Female 6.917 Xuanying Li 2019
13-14
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.576 Yunhao Lou 2017
F Female 1.806 Siyi Huang 2019
3-6-3 M Male 2.127 Yunhao Lou 2017
F Female 2.299 Mingchen Kuang 2019
cycle M Male 5.995 Yunhao Lou 2017
F Female 7.213 Mingchen Kuang 2019
15-16
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.689 Yunhao Lou 2019
F Female 1.990 Yuqing Gao 2019
3-6-3 M Male 3.250 Miao Chen 2011
F Female 2.582 Lin Chen 2017
cycle M Male 8.063 Bo Hu 2019
F Female 7.173 Lin Chen 2017
17-18
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 2.580 Fan Yang 2011
F Female 1.939 Lin Chen 2018
3-6-3 M Male 3.130 Fan Yang 2011
F Female 2.693 Lin Chen 2018
cycle M Male 8.300 Fan Yang 2011
F Female 7.133 Xiaoqi Wu 2019
Collegiate (19-24)
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 2.139 Zhenjiang Wu 2019
F Female 1.948 Xiaoqi Wu 2020
3-6-3 M Male 2.709 Fan Yang 2015
F Female 2.439 Xiaoqi Wu 2019
cycle M Male 7.735 Fan Yang 2017
F Female 7.111 Lin Chen 2019
Masters 1 (25-34)
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.893 Chaohui Wu 2019
F Female 2.339 Yuyun He 2019
3-6-3 M Male 2.648 Chaohui Wu 2019
F Female 2.979 Yuyun He 2019
cycle M Male 7.742 Chaohui Wu 2019
F Female 8.918 Yuyun He 2019
Masters 2 (35-44)
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 2.607 Liang Zhang 2019
F Female 2.659 Liuhong Yu 2019
3-6-3 M Male 3.441 Zetao Huang 2019
F Female 3.353 Liuhong Yu 2019
cycle M Male 10.362 Liang Zhang 2019
F Female 9.850 Liuhong Yu 2019
L Masters 3 (45-59)
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male
F Female
3-6-3 M Male
F Female
cycle M Male
F Female
Masters 3 (45-54)
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 3.169 Junming Wang 2019
F Female 2.731 Yuhua Hu 2019
3-6-3 M Male 4.571 Junming Wang 2019
F Female 3.822 Yuhua Hu 2019
cycle M Male 22.904 Weilin Huang 2019
F Female 13.076 Yuhua Hu 2019
Masters 4 (55-64)
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male
F Female
3-6-3 M Male
F Female 11.871 Muqiong Guan 2019
cycle M Male
F Female
L Seniors (60+)
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male
F Female
3-6-3 M Male
F Female
cycle M Male
F Female
Seniors 1 (65-74)
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male
F Female
3-6-3 M Male
F Female
cycle M Male
F Female
Seniors 2 (75+)
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male
F Female
3-6-3 M Male
F Female 9.906 Zhilian Chen 2019
cycle M Male
F Female

Special Stackers Male & Female Combined

SS 6U L1
Event Time Athlete
SS 6U L2
Event Time Athlete
SS 7-10 L1
Event Time Athlete
SS 7-10 L2
Event Time Athlete
SS 11-14 L1
Event Time Athlete
SS 11-14 L2
Event Time Athlete
SS 15-18 L1
Event Time Athlete
SS 15-18 L2
Event Time Athlete
SS 19+ L1
Event Time Athlete
SS 19+ L2
Event Time Athlete

Doubles

Division Event Time Athletes Year
6U Cycle 13.546 Yixin Dai & Yiyang Dai 2019
8U Cycle 11.172 Guoxuan Zeng & Youjie Wu 2019
10U Cycle 9.245 Mingyuan Ma & Yuhan Ran 2018
12U Cycle 8.057 Haobo Ma & Yuhan Ran 2019
14U Cycle 8.994 Siyi Huang & Yifei Chen 2019
16U Cycle 8.807 Yunhao Lou & Lin Chen 2017
18U Cycle 7.403 Yunhao Lou & Lin Chen 2019
Open Cycle 8.121 Lin Chen & Zijie Xu 2019
19+ Cycle 9.198 Zhenjiang Wu & Chaohui Wu 2019
25+ Cycle 12.263 Xingyu Chen & Lijuan Lei 2019
35+ Cycle 19.775 Ling Wang & Weilin Huang 2019
L 45+ Cycle
45+ Cycle 30.737 Yuhua Huang & Zhilian Chen 2019
55+ Cycle
L 60+ Cycle
65+ Cycle
75+ Cycle
C/P 10U Cycle 13.612 Wanchun Huang 2019
C/P 11+ Cycle 11.388 Zijie Xu 2020
Special Stackers
SS 6U 3-6-3
SS 10U 3-6-3
SS 14U 3-6-3
SS 18U 3-6-3
SS OPEN 3-6-3
SS 19+ 3-6-3
SS C/P 3-6-3

Timed Relay

Division Event Time Team Name / Athletes Year
6U 3-6-3 28.404 Stacks Mini:
Jianyi Xu, Junyi Liu, Menghan Gao, Ruixian Wu, Yufeng Liang, Chixuan Lin
2019
8U 3-6-3 24.169 羊城少年2队:
Junlan Zheng, Ziru Tang, Junfeng Liang, Chengyu Shen, Zilin Guo, Zixuan Huang
2019
10U 3-6-3 17.194 Stack flying colors:
Yuhan Ran, Mingyuan Ma, Guannan Li, Yichuan Wang
2017
12U 3-6-3 16.508 Team DFLY:
Muxi Yu, Hao Yuan, Haobo Ma, Yichuan Wang, Yuhan Ran
2019
14U 3-6-3 22.138 三三六六:
Nan Deng, Chunjing Diao, Anni Gao, Xiumo Jin
2019
16U 3-6-3 21.094 南武中学队:
Zhuosi Wang, Jiaming Tan, Hongkun Song, Meilin Chen, Haoyang Yu, Enxi Xie
2019
18U 3-6-3 19.274 冠军组合:
Zijie Xu, Xuanying Li, Nan Deng, Xinyi Jiang, Lin Chen
2019
Open 3-6-3 15.818 Team Right:
Zijie Xu, Xiaoqi Wu, Mingchen Kuang, Lin Chen, Yunhao Lou, Xinyi Jiang
2019
19+ 3-6-3 20.501 永远18岁:
Aiping Tang, Bo Zheng, Xiaoying Guo, Jianing Chen, Chaohui Wu, Zhenjiang Wu
2019
25+ 3-6-3
35+ 3-6-3 36.007 珠海队:
Zhaoyu Li, Lei Wang, Wanjing He, Yaozhen Wu
2020
L 45+ 3-6-3
45+ 3-6-3
55+ 3-6-3
L 60+ 3-6-3
65+ 3-6-3
75+ 3-6-3
SS 6U 3-6-3
SS 10U 3-6-3
SS 14U 3-6-3
SS 18U 3-6-3
SS OPEN 3-6-3
SS 19+ 3-6-3

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy