Team Japan Sport Stackers

All Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Sara Wavde 10.341
2 Ami Kashima 11.065 0.724
3 Ray Honeyman 11.156 0.815
4 Mitaka Iwasa 11.254 0.913
5 Kanaha Yamamoto 11.302 0.961
6 Tohya Yoshida 11.429 1.088
7 Rihito Sawada 12.124 1.783
8 Tsuyoshi Seo 12.686 2.345
9 Keisuke Sasaki 12.767 2.426
10 Sumire Miyazaki 13.488 3.147
11 Suzuna Nakamura 13.876 3.535
12 Ayato Toi 16.034 5.693
13 Katsuya Ikumi 16.400 6.059
14 Mina Seo 17.592 7.251
15 Satomi Sawada 17.605 7.264
16 Norihiro Iwasa 19.811 9.47
17 Tatsuya Sone 20.898 10.557
18 Mitsuo Furukawa 21.760 11.419
19 Sana Sawada 33.083 22.742

Filters

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy