PrelimsInternational Challenge Cup

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 Yuuki Akabane 4.777
2 Rihito Sawada 5.093 0.316
3-6-3 Time Gap
1 Yuuki Akabane 6.886
2 Rihito Sawada 7.883 0.997
cycle Time Gap
1 Rihito Sawada 24.826
2 Yuuki Akabane scratch --
All-Around Time Gap
1 Rihito Sawada 37.802

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Mitaka Iwasa 2.145
2 Hisashi Tokoro 3.224 1.079
3 Kaisei Suzuki 3.264 1.119
4 Yusuke Ogawa 3.405 1.260
5 Kotaro Takada 4.160 2.015
6 Hiromu Wakamura 4.475 2.330
7 Kazuki Mashima 4.987 2.842
8 Yusei Takagi 4.987 2.842
3-6-3 Time Gap
1 Mitaka Iwasa 2.840
2 Yusuke Ogawa 4.624 1.784
3 Kaisei Suzuki 4.686 1.846
4 Hisashi Tokoro 4.900 2.060
5 Hiromu Wakamura 5.188 2.348
6 Kotaro Takada 5.603 2.763
7 Kazuki Mashima 6.376 3.536
8 Yusei Takagi 7.775 4.935
cycle Time Gap
1 Mitaka Iwasa 7.880
2 Yusuke Ogawa 11.824 3.944
3 Kaisei Suzuki 13.632 5.752
4 Hisashi Tokoro 15.596 7.716
5 Kotaro Takada 18.723 10.843
6 Hiromu Wakamura 20.739 12.859
7 Kazuki Mashima 21.438 13.558
8 Yusei Takagi 24.652 16.772
All-Around Time Gap
1 Mitaka Iwasa 12.865
2 Yusuke Ogawa 19.853 6.988
3 Kaisei Suzuki 21.582 8.717
4 Hisashi Tokoro 23.720 10.855
5 Kotaro Takada 28.486 15.621
6 Hiromu Wakamura 30.402 17.537
7 Kazuki Mashima 32.801 19.936
8 Yusei Takagi 37.414 24.549

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Jin Yoon 2.842
2 Haruka Ogawa 3.763 0.921
3 Fumina Sakuma 4.223 1.381
4 Rachel Jimenez scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Ye Jin Yoon 3.601
2 Rachel Jimenez 4.738 1.137
3 Haruka Ogawa 4.937 1.336
4 Fumina Sakuma 6.170 2.569
cycle Time Gap
1 Ye Jin Yoon 10.635
2 Rachel Jimenez 15.609 4.974
3 Haruka Ogawa 16.319 5.684
4 Fumina Sakuma 24.415 13.780
All-Around Time Gap
1 Ye Jin Yoon 17.078
2 Haruka Ogawa 25.019 7.941
3 Fumina Sakuma 34.808 17.730

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Asuka Kobayashi 3.250
2 Shii Sugahara 3.579 0.329
3 Seo Yoon Kang 3.896 0.646
4 Nahoro Wakamura 4.055 0.805
5 Kaira Gohda 4.137 0.887
6 Kyung Na 4.302 1.052
3-6-3 Time Gap
1 Kyung Na 3.835
2 Nahoro Wakamura 4.622 0.787
3 Seo Yoon Kang 4.841 1.006
4 Shii Sugahara 4.940 1.105
5 Asuka Kobayashi 4.996 1.161
6 Kaira Gohda 7.158 3.323
cycle Time Gap
1 Seo Yoon Kang 13.546
2 Kyung Na 13.680 0.134
3 Nahoro Wakamura 13.685 0.139
4 Shii Sugahara 13.809 0.263
5 Asuka Kobayashi 16.660 3.114
6 Kaira Gohda 27.608 14.062
All-Around Time Gap
1 Kyung Na 21.817
2 Seo Yoon Kang 22.283 0.466
3 Shii Sugahara 22.328 0.511
4 Nahoro Wakamura 22.362 0.545
5 Asuka Kobayashi 24.906 3.089
6 Kaira Gohda 38.903 17.086

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Ray Honeyman 2.296
2 Darin Mckenzie 2.688 0.392
3 Taichiro Hamada 3.028 0.732
4 Yuuto Nakamura 3.135 0.839
5 Kazuma Sumi 4.047 1.751
6 Hiroki Nakayama 4.108 1.812
3-6-3 Time Gap
1 Ray Honeyman 2.716
2 Yuuto Nakamura 3.861 1.145
3 Taichiro Hamada 4.113 1.397
4 Darin Mckenzie 4.392 1.676
5 Kazuma Sumi 5.437 2.721
6 Hiroki Nakayama 7.419 4.703
cycle Time Gap
1 Taichiro Hamada 12.940
2 Darin Mckenzie 15.368 2.428
3 Yuuto Nakamura 16.001 3.061
4 Ray Honeyman 16.316 3.376
5 Kazuma Sumi 19.585 6.645
6 Hiroki Nakayama 20.320 7.380
All-Around Time Gap
1 Taichiro Hamada 20.081
2 Ray Honeyman 21.328 1.247
3 Darin Mckenzie 22.448 2.367
4 Yuuto Nakamura 22.997 2.916
5 Kazuma Sumi 29.069 8.988
6 Hiroki Nakayama 31.847 11.766

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Ji Heon Mun 1.816
2 Won Woo Choi 2.061 0.245
3 Keisuke Sasaki 2.142 0.326
4 Kazuki Sumi 3.793 1.977
5 Ernst Tanelus 3.906 2.090
3-6-3 Time Gap
1 Won Woo Choi 2.584
2 Ji Heon Mun 2.666 0.082
3 Keisuke Sasaki 3.177 0.593
4 Ernst Tanelus 4.525 1.941
5 Kazuki Sumi 5.587 3.003
cycle Time Gap
1 Ji Heon Mun 7.121
2 Won Woo Choi 9.220 2.099
3 Keisuke Sasaki 9.289 2.168
4 Ernst Tanelus 13.819 6.698
5 Kazuki Sumi 15.393 8.272
All-Around Time Gap
1 Ji Heon Mun 11.603
2 Won Woo Choi 13.865 2.262
3 Keisuke Sasaki 14.608 3.005
4 Ernst Tanelus 22.250 10.647
5 Kazuki Sumi 24.773 13.170

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Sara Wavde 2.056
2 Cear Mckenzie 2.575 0.519
3-6-3 Time Gap
1 Sara Wavde 2.910
2 Cear Mckenzie 3.374 0.464
cycle Time Gap
1 Sara Wavde 8.894
2 Cear Mckenzie 11.540 2.646
All-Around Time Gap
1 Sara Wavde 13.860
2 Cear Mckenzie 17.489 3.629

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Tohko Hamada 3.024
2 Ayaka Farley 3.250 0.226
3 Delysia Sanchez 3.947 0.923
3-6-3 Time Gap
1 Tohko Hamada 3.630
2 Ayaka Farley 3.985 0.355
3 Delysia Sanchez 4.641 1.011
cycle Time Gap
1 Ayaka Farley 14.598
2 Tohko Hamada 15.245 0.647
3 Delysia Sanchez 15.892 1.294
All-Around Time Gap
1 Ayaka Farley 21.833
2 Tohko Hamada 21.899 0.066
3 Delysia Sanchez 24.480 2.647

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Taek Hoon Jung 1.736
2 Ye Jun Yoon 2.073 0.337
3 Atsushi Tokoro 2.245 0.509
4 Angelo Carurian 2.896 1.160
3-6-3 Time Gap
1 Taek Hoon Jung 2.226
2 Ye Jun Yoon 2.650 0.424
3 Atsushi Tokoro 3.323 1.097
4 Angelo Carurian 3.667 1.441
cycle Time Gap
1 Taek Hoon Jung 6.760
2 Ye Jun Yoon 7.603 0.843
3 Atsushi Tokoro 8.767 2.007
4 Angelo Carurian 10.667 3.907
All-Around Time Gap
1 Taek Hoon Jung 10.722
2 Ye Jun Yoon 12.326 1.604
3 Atsushi Tokoro 14.335 3.613
4 Angelo Carurian 17.230 6.508

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Momona Shinobu 2.701
3-6-3 Time Gap
1 Momona Shinobu 3.664
cycle Time Gap
1 Momona Shinobu 10.688
All-Around Time Gap
1 Momona Shinobu 17.053

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Keishin Mori 1.839
2 Hee Joon Kang 1.971 0.132
3-6-3 Time Gap
1 Hee Joon Kang 2.270
2 Keishin Mori 2.562 0.292
cycle Time Gap
1 Hee Joon Kang 7.062
2 Keishin Mori 8.522 1.460
All-Around Time Gap
1 Hee Joon Kang 11.303
2 Keishin Mori 12.923 1.620

25-34 M

3-3-3 Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 2.695
2 Tatsuya Sone 3.287 0.592
3 Takeshi Maruyama 3.306 0.611
4 Atsushi Kamenaga 3.354 0.659
5 Masayuki Toyomane 6.169 3.474
3-6-3 Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 2.892
2 Tatsuya Sone 4.742 1.850
3 Masayuki Toyomane 4.989 2.097
4 Atsushi Kamenaga 5.332 2.440
5 Takeshi Maruyama 7.025 4.133
cycle Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 8.166
2 Takeshi Maruyama 15.180 7.014
3 Masayuki Toyomane 15.515 7.349
4 Atsushi Kamenaga 15.599 7.433
5 Tatsuya Sone 18.881 10.715
All-Around Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 13.753
2 Atsushi Kamenaga 24.285 10.532
3 Takeshi Maruyama 25.511 11.758
4 Masayuki Toyomane 26.673 12.920
5 Tatsuya Sone 26.910 13.157

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 Eon Hee Jin 3.054
3-6-3 Time Gap
1 Eon Hee Jin 4.109
cycle Time Gap
1 Eon Hee Jin 16.512
All-Around Time Gap
1 Eon Hee Jin 23.675

60+ M

3-3-3 Time Gap
1 Mitsuo Furukawa 3.624
3-6-3 Time Gap
1 Mitsuo Furukawa 5.737
cycle Time Gap
1 Mitsuo Furukawa 16.516
All-Around Time Gap
1 Mitsuo Furukawa 25.877

Doubles

6U

Team Time Gap
1 Yuuki Akabane & Rihito Sawada 10.584

10U

Team Time Gap
1 Mitaka Iwasa & Ray Honeyman 11.104
2 Kyung Na & Ye Jin Yoon 13.657 2.553
3 Nahoro Wakamura & Hiromu Wakamura 15.968 4.864
4 Shii Sugahara & Asuka Kobayashi 16.752 5.648
5 Hisashi Tokoro & Taichiro Hamada 18.913 7.809
6 Rachel Jimenez & Darin Mckenzie 24.818 13.714
7 Kaira Gohda & Hiroki Nakayama 33.623 22.519

12U

Team Time Gap
1 Ji Heon Mun & Won Woo Choi 8.899

14U

Team Time Gap
1 Ye Jun Yoon & Keisuke Sasaki 9.417
2 Atsushi Tokoro & Tohko Hamada 12.604 3.187
3 Cear Mckenzie & Angelo Carurian 14.072 4.655

18U

Team Time Gap
1 Hee Joon Kang & Taek Hoon Jung 9.206

19+

Team Time Gap
1 Keishin Mori & Tsuyoshi Seo 8.887
2 Masayuki Toyomane & Atsushi Kamenaga 17.955 9.068
3 Seo Yoon Kang & Eon Hee Jin 18.220 9.333
4 Tatsuya Sone & Takeshi Maruyama 26.309 17.422

Timed 3-6-3 Relay

10U

Team Time Gap
1 A I A
Shii Sugahara, Asuka Kobayashi, Nahoro Wakamura, Hiromu Wakamura
34.821
2 Team Kamen Rider
Fumina Sakuma, Kaira Gohda, Hiroki Nakayama, Rihito Sawada
38.201 3.380

12U

Team Time Gap
1 Mirai
Mitaka Iwasa, Keisuke Sasaki, Sara Wavde, Ray Honeyman
22.152
2 K4Y
Yusuke Ogawa, Kazuki Sumi, Kazuma Sumi, Kazuki Mashima, Kaisei Suzuki
29.985 7.833

14U

Team Time Gap
1 Team Soul Korea Boys
Ye Jun Yoon, Ji Heon Mun, Won Woo Choi, Taek Hoon Jung
20.846
2 Hamatoko Green
Atsushi Tokoro, Hisashi Tokoro, Tohko Hamada, Taichiro Hamada
23.883 3.037
3 KIDZ
Cear Mckenzie, Angelo Carurian, Ayaka Farley
26.711 5.865
4 Flash 5
Rachel Jimenez, Ernst Tanelus, Delysia Sanchez, Darin Mckenzie
33.803 12.957

19+

Team Time Gap
1 International Team
Hee Joon Kang, Keishin Mori, Momona Shinobu, Tsuyoshi Seo
17.455
2 Team Soul Korea Girls
Kyung Na, Seo Yoon Kang, Ye Jin Yoon, Eon Hee Jin
23.690 6.235
3 A
Masayuki Toyomane, Atsushi Kamenaga, Tatsuya Sone, Mitsuo Furukawa
33.411 15.956

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy