PrelimsKorea 2017 1st National Sport Stacking Championships

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 민성 주 3.793
2 현석 김 4.019 0.226
3 재희 박 4.333 0.540
4 재형 박 4.760 0.967
3-6-3 Time Gap
1 민성 주 3.817
2 현석 김 5.001 1.184
3 재희 박 5.180 1.363
4 재형 박 7.260 3.443
cycle Time Gap
1 민성 주 9.072
2 현석 김 12.645 3.573
3 재희 박 17.125 8.053
4 재형 박 18.115 9.043
All-Around Time Gap
1 민성 주 16.682
2 현석 김 21.665 4.983
3 재희 박 26.638 9.956
4 재형 박 30.135 13.453

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 은석 최 2.026
2 지웅 문 2.366 0.340
3 동균 김 2.415 0.389
4 여산 송 2.441 0.415
5 U Hyeon Kim 3.677 1.651
3-6-3 Time Gap
1 지웅 문 2.660
2 은석 최 2.824 0.164
3 여산 송 3.379 0.719
4 동균 김 4.235 1.575
5 U Hyeon Kim 6.499 3.839
cycle Time Gap
1 은석 최 8.682
2 지웅 문 8.777 0.095
3 동균 김 11.538 2.856
4 여산 송 13.817 5.135
5 U Hyeon Kim 21.770 13.088
All-Around Time Gap
1 은석 최 13.532
2 지웅 문 13.803 0.271
3 동균 김 18.188 4.656
4 여산 송 19.637 6.105
5 U Hyeon Kim 31.946 18.414

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 혜리 이 4.126
3-6-3 Time Gap
1 혜리 이 4.672
cycle Time Gap
1 혜리 이 16.512
All-Around Time Gap
1 혜리 이 25.310

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 1.598
2 Ju Hyun Kang 1.839 0.241
3 정원 김 1.850 0.252
4 의진 이 1.859 0.261
5 지완 안 1.941 0.343
6 도영 박 1.981 0.383
7 승범 유 2.064 0.466
8 Kyu Bin Kim 2.101 0.503
9 동진 신 2.259 0.661
10 Han Gyeol Kim 2.316 0.718
11 성훈 김 2.330 0.732
12 민성 박 2.331 0.733
13 Han Seo Cho 2.339 0.741
14 서준 이 2.351 0.753
15 재원 변 2.378 0.780
16 Yeon Seo Kim 2.446 0.848
17 준회 허 2.765 1.167
18 시은 권 3.416 1.818
19 준재 채 3.496 1.898
20 서진 이 6.872 5.274
21 현민 신 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 1.933
2 정원 김 2.316 0.383
3 도영 박 2.509 0.576
4 시은 권 2.540 0.607
5 지완 안 2.661 0.728
6 재원 변 2.677 0.744
7 Han Seo Cho 2.707 0.774
8 서준 이 2.760 0.827
9 승범 유 2.870 0.937
10 Yeon Seo Kim 2.889 0.956
11 준재 채 2.968 1.035
12 성훈 김 3.138 1.205
13 Kyu Bin Kim 3.305 1.372
14 민성 박 3.308 1.375
15 Han Gyeol Kim 3.451 1.518
16 의진 이 3.539 1.606
17 서진 이 3.791 1.858
18 준회 허 6.695 4.762
19 Ju Hyun Kang 7.155 5.222
20 동진 신 8.250 6.317
21 현민 신 scratch --
cycle Time Gap
1 정원 김 6.575
2 Seung Ji Ryu 6.576 0.001
3 의진 이 6.880 0.305
4 지완 안 6.987 0.412
5 재원 변 7.253 0.678
6 Han Seo Cho 7.483 0.908
7 승범 유 7.484 0.909
8 도영 박 7.538 0.963
9 준재 채 7.674 1.099
10 서준 이 7.727 1.152
11 동진 신 8.423 1.848
12 성훈 김 8.764 2.189
13 Ju Hyun Kang 8.821 2.246
14 Han Gyeol Kim 9.046 2.471
15 준회 허 9.354 2.779
16 시은 권 9.532 2.957
17 Yeon Seo Kim 10.129 3.554
18 민성 박 10.839 4.264
19 Kyu Bin Kim 12.647 6.072
20 서진 이 15.402 8.827
21 현민 신 scratch --
All-Around Time Gap
1 Seung Ji Ryu 10.107
2 정원 김 10.741 0.634
3 지완 안 11.589 1.482
4 도영 박 12.028 1.921
5 의진 이 12.278 2.171
6 재원 변 12.308 2.201
7 승범 유 12.418 2.311
8 Han Seo Cho 12.529 2.422
9 서준 이 12.838 2.731
10 준재 채 14.138 4.031
11 성훈 김 14.232 4.125
12 Han Gyeol Kim 14.813 4.706
13 Yeon Seo Kim 15.464 5.357
14 시은 권 15.488 5.381
15 민성 박 16.478 6.371
16 Ju Hyun Kang 17.815 7.708
17 Kyu Bin Kim 18.053 7.946
18 준회 허 18.814 8.707
19 동진 신 18.932 8.825
20 서진 이 26.065 15.958

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 1.781
2 Min Joo Ji 2.199 0.418
3 채연 이 2.896 1.115
4 지후 임 3.000 1.219
5 채린 이 3.093 1.312
6 재영 이 3.371 1.590
7 우주 최 4.199 2.418
3-6-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 2.288
2 우주 최 2.721 0.433
3 채연 이 2.827 0.539
4 지후 임 4.112 1.824
5 채린 이 4.437 2.149
6 재영 이 4.791 2.503
7 Min Joo Ji 5.644 3.356
cycle Time Gap
1 Sae Ryung Park 6.577
2 채연 이 7.965 1.388
3 Min Joo Ji 10.655 4.078
4 우주 최 11.950 5.373
5 재영 이 12.471 5.894
6 채린 이 12.798 6.221
7 지후 임 13.967 7.390
All-Around Time Gap
1 Sae Ryung Park 10.646
2 채연 이 13.688 3.042
3 Min Joo Ji 18.498 7.852
4 우주 최 18.870 8.224
5 채린 이 20.328 9.682
6 재영 이 20.633 9.987
7 지후 임 21.079 10.433

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Do Hyun Oh 1.782
2 민기 심 1.807 0.025
3 Min Jae Jeong 1.812 0.030
4 성현 김 1.822 0.040
5 우현 진 1.857 0.075
6 현규 안 1.860 0.078
7 봉현 이 1.895 0.113
8 Sung Jin Park 1.896 0.114
9 지헌 문 1.930 0.148
10 수형 채 1.932 0.150
11 Sang Hyeok Hong 1.956 0.174
12 현준 최 1.957 0.175
13 Woo Jin Jung 1.958 0.176
14 건민 박 1.960 0.178
15 Tae Hyeon Kim 1.961 0.179
16 Jae Young Jo 1.965 0.183
17 대성 윤 2.040 0.258
18 현우 임 2.052 0.270
19 Ji woo Kim 2.157 0.375
20 승준 이 2.207 0.425
21 현진 최 2.486 0.704
22 용원 김 2.488 0.706
23 상윤 이 2.509 0.727
24 효인 전 2.593 0.811
25 호영 이 2.651 0.869
26 준영 손 2.963 1.181
27 기훈 박 3.184 1.402
28 광현 배 8.760 6.978
3-6-3 Time Gap
1 Sang Hyeok Hong 2.218
2 Min Jae Jeong 2.226 0.008
3 Sung Jin Park 2.234 0.016
4 건민 박 2.258 0.040
5 용원 김 2.261 0.043
6 Do Hyun Oh 2.270 0.052
7 Tae Hyeon Kim 2.359 0.141
8 대성 윤 2.365 0.147
9 성현 김 2.371 0.153
10 봉현 이 2.372 0.154
11 지헌 문 2.386 0.168
12 민기 심 2.405 0.187
13 수형 채 2.458 0.240
14 상윤 이 2.460 0.242
15 Woo Jin Jung 2.497 0.279
16 현규 안 2.504 0.286
17 Jae Young Jo 2.507 0.289
18 Ji woo Kim 2.562 0.344
19 효인 전 2.600 0.382
20 현우 임 2.640 0.422
21 우현 진 2.937 0.719
22 승준 이 2.966 0.748
23 광현 배 3.071 0.853
24 호영 이 3.501 1.283
25 기훈 박 3.517 1.299
26 준영 손 4.834 2.616
27 현진 최 5.775 3.557
28 현준 최 5.826 3.608
cycle Time Gap
1 성현 김 6.209
2 Min Jae Jeong 6.304 0.095
3 봉현 이 6.508 0.299
4 현준 최 6.606 0.397
5 건민 박 6.702 0.493
6 Sang Hyeok Hong 6.796 0.587
7 우현 진 6.898 0.689
8 Sung Jin Park 6.960 0.751
9 지헌 문 7.065 0.856
10 대성 윤 7.175 0.966
11 용원 김 7.208 0.999
12 수형 채 7.227 1.018
13 Jae Young Jo 7.254 1.045
14 Tae Hyeon Kim 7.555 1.346
15 Ji woo Kim 7.664 1.455
16 민기 심 7.769 1.560
17 승준 이 7.846 1.637
18 Woo Jin Jung 7.869 1.660
19 기훈 박 7.917 1.708
20 현우 임 8.192 1.983
21 광현 배 8.356 2.147
22 효인 전 10.168 3.959
23 준영 손 10.886 4.677
24 현진 최 11.281 5.072
25 Do Hyun Oh 11.492 5.283
26 현규 안 12.345 6.136
27 호영 이 12.354 6.145
28 상윤 이 13.427 7.218
All-Around Time Gap
1 Min Jae Jeong 10.342
2 성현 김 10.402 0.060
3 봉현 이 10.775 0.433
4 건민 박 10.920 0.578
5 Sang Hyeok Hong 10.970 0.628
6 Sung Jin Park 11.090 0.748
7 지헌 문 11.381 1.039
8 대성 윤 11.580 1.238
9 수형 채 11.617 1.275
10 우현 진 11.692 1.350
11 Jae Young Jo 11.726 1.384
12 Tae Hyeon Kim 11.875 1.533
13 용원 김 11.957 1.615
14 민기 심 11.981 1.639
15 Woo Jin Jung 12.324 1.982
16 Ji woo Kim 12.383 2.041
17 현우 임 12.884 2.542
18 승준 이 13.019 2.677
19 현준 최 14.389 4.047
20 기훈 박 14.618 4.276
21 효인 전 15.361 5.019
22 Do Hyun Oh 15.544 5.202
23 현규 안 16.709 6.367
24 상윤 이 18.396 8.054
25 호영 이 18.506 8.164
26 준영 손 18.683 8.341
27 현진 최 19.542 9.200
28 광현 배 20.187 9.845

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Hyun lee 1.651
2 Da Young Kim 1.811 0.160
3 도경 엄 1.855 0.204
4 한설 신 1.977 0.326
5 소윤 엄 2.039 0.388
6 Min Seo Kim 2.077 0.426
7 Ji Min Jang 2.267 0.616
8 이 연주 2.676 1.025
9 Ye Jin Choi 3.913 2.262
10 Si Eun Kim scratch --
3-6-3 Time Gap
1 도경 엄 2.309
2 Da Young Kim 2.312 0.003
3 Seo Hyun lee 2.324 0.015
4 한설 신 2.425 0.116
5 이 연주 2.433 0.124
6 소윤 엄 2.688 0.379
7 Si Eun Kim 2.850 0.541
8 Ye Jin Choi 3.336 1.027
9 Ji Min Jang 3.475 1.166
10 Min Seo Kim 3.856 1.547
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim 6.187
2 Seo Hyun lee 6.618 0.431
3 이 연주 6.964 0.777
4 도경 엄 7.059 0.872
5 소윤 엄 7.298 1.111
6 한설 신 8.531 2.344
7 Da Young Kim 9.200 3.013
8 Ji Min Jang 9.489 3.302
9 Min Seo Kim 10.267 4.080
10 Ye Jin Choi 10.550 4.363
All-Around Time Gap
1 Seo Hyun lee 10.593
2 도경 엄 11.223 0.630
3 소윤 엄 12.025 1.432
4 이 연주 12.073 1.480
5 한설 신 12.933 2.340
6 Da Young Kim 13.323 2.730
7 Ji Min Jang 15.231 4.638
8 Min Seo Kim 16.200 5.607
9 Ye Jin Choi 17.799 7.206

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 1.669
2 Eun Jin Jo 1.693 0.024
3 You Jin Do 1.704 0.035
4 혜진 손 1.777 0.108
5 Young Seo Kim 1.821 0.152
6 Hyo Won Jang 1.914 0.245
7 규은 이 1.932 0.263
8 Hyeon Jeong Sim 1.990 0.321
9 혜민 이 2.029 0.360
10 진서 박 3.291 1.622
11 You Bin Park 3.418 1.749
12 Ha Neul Kim scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 1.976
2 Eun Jin Jo 2.084 0.108
3 You Bin Park 2.214 0.238
4 Young Seo Kim 2.274 0.298
5 혜진 손 2.333 0.357
6 You Jin Do 2.354 0.378
7 규은 이 2.475 0.499
8 Hyeon Jeong Sim 2.528 0.552
9 혜민 이 2.664 0.688
10 Hyo Won Jang 2.719 0.743
11 Ha Neul Kim 2.887 0.911
12 진서 박 5.645 3.669
cycle Time Gap
1 Ye Eun Choi 5.946
2 Eun Jin Jo 6.132 0.186
3 You Jin Do 6.418 0.472
4 Hyeon Jeong Sim 6.927 0.981
5 Ha Neul Kim 7.022 1.076
6 Hyo Won Jang 7.563 1.617
7 혜진 손 7.843 1.897
8 혜민 이 7.992 2.046
9 규은 이 8.076 2.130
10 Young Seo Kim 8.297 2.351
11 진서 박 8.889 2.943
12 You Bin Park 9.737 3.791
All-Around Time Gap
1 Ye Eun Choi 9.591
2 Eun Jin Jo 9.909 0.318
3 You Jin Do 10.476 0.885
4 Hyeon Jeong Sim 11.445 1.854
5 혜진 손 11.953 2.362
6 Hyo Won Jang 12.196 2.605
7 Young Seo Kim 12.392 2.801
8 규은 이 12.483 2.892
9 혜민 이 12.685 3.094
10 You Bin Park 15.369 5.778
11 진서 박 17.825 8.234

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Dong Hwan Seol 1.000
2 Seong Gwang Park 1.579 0.579
3 Hyeon Jong Choi 1.579 0.579
4 Do Sung Oh 1.674 0.674
5 Sung Hyun Moon 1.728 0.728
6 Taek Hoon Jung 1.762 0.762
7 현우 김 1.788 0.788
8 Sang Woo Hwang 1.972 0.972
9 의원 황 2.106 1.106
10 호찬 이 2.203 1.203
11 혜성 양 2.320 1.320
12 유환 황 4.167 3.167
13 승록 이 scratch --
14 준영 이 scratch --
15 예준 윤 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Seong Gwang Park 2.039
2 Hyeon Jong Choi 2.094 0.055
3 Sung Hyun Moon 2.154 0.115
4 Taek Hoon Jung 2.171 0.132
5 호찬 이 2.208 0.169
6 현우 김 2.266 0.227
7 유환 황 2.459 0.420
8 Do Sung Oh 2.832 0.793
9 의원 황 3.004 0.965
10 혜성 양 3.206 1.167
11 Dong Hwan Seol 3.635 1.596
12 Sang Woo Hwang 3.830 1.791
13 승록 이 scratch --
14 준영 이 scratch --
15 예준 윤 scratch --
cycle Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 5.972
2 Seong Gwang Park 5.996 0.024
3 Taek Hoon Jung 6.510 0.538
4 Dong Hwan Seol 6.899 0.927
5 Do Sung Oh 7.191 1.219
6 현우 김 7.497 1.525
7 의원 황 7.558 1.586
8 호찬 이 8.038 2.066
9 유환 황 8.379 2.407
10 Sung Hyun Moon 8.916 2.944
11 혜성 양 10.207 4.235
12 Sang Woo Hwang 10.941 4.969
13 승록 이 scratch --
14 준영 이 scratch --
15 예준 윤 scratch --
All-Around Time Gap
1 Seong Gwang Park 9.614
2 Hyeon Jong Choi 9.645 0.031
3 Taek Hoon Jung 10.443 0.829
4 Dong Hwan Seol 11.534 1.920
5 현우 김 11.551 1.937
6 Do Sung Oh 11.697 2.083
7 호찬 이 12.449 2.835
8 의원 황 12.668 3.054
9 Sung Hyun Moon 12.798 3.184
10 유환 황 15.005 5.391
11 혜성 양 15.733 6.119
12 Sang Woo Hwang 16.743 7.129

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Dae Yeop Yoo 1.713
2 Hui Jun Lee 1.760 0.047
3 Jae Ho Jung 1.796 0.083
3-6-3 Time Gap
1 Hui Jun Lee 2.146
2 Dae Yeop Yoo 2.245 0.099
3 Jae Ho Jung 2.482 0.336
cycle Time Gap
1 Hui Jun Lee 6.124
2 Dae Yeop Yoo 6.751 0.627
3 Jae Ho Jung 8.703 2.579
All-Around Time Gap
1 Hui Jun Lee 10.030
2 Dae Yeop Yoo 10.709 0.679
3 Jae Ho Jung 12.981 2.951

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 경현 황 2.115
3-6-3 Time Gap
1 경현 황 2.216
cycle Time Gap
1 경현 황 6.594
All-Around Time Gap
1 경현 황 10.925

19-24 M

3-3-3 Time Gap
1 우진 박 2.803
2 영전 하 3.162 0.359
3-6-3 Time Gap
1 영전 하 4.031
2 우진 박 4.900 0.869
cycle Time Gap
1 우진 박 10.106
2 영전 하 13.259 3.153
All-Around Time Gap
1 우진 박 17.809
2 영전 하 20.452 2.643

19-24 F

3-3-3 Time Gap
1 현진 박 4.892
3-6-3 Time Gap
1 현진 박 5.401
cycle Time Gap
1 현진 박 18.285
All-Around Time Gap
1 현진 박 28.578

25-34 M

3-3-3 Time Gap
1 Jong Wan Tak 2.770
2 진성 공 2.775 0.005
3 Sang Ho Park 3.120 0.350
3-6-3 Time Gap
1 Sang Ho Park 3.041
2 진성 공 3.358 0.317
3 Jong Wan Tak 3.858 0.817
cycle Time Gap
1 Sang Ho Park 8.199
2 Jong Wan Tak 9.882 1.683
3 진성 공 10.794 2.595
All-Around Time Gap
1 Sang Ho Park 14.360
2 Jong Wan Tak 16.510 2.150
3 진성 공 16.927 2.567

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 2.893
2 준오 김 2.945 0.052
3 석연 주 3.076 0.183
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 3.850
2 준오 김 4.383 0.533
3 석연 주 4.566 0.716
cycle Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 13.413
2 석연 주 13.561 0.148
3 준오 김 14.487 1.074
All-Around Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 20.156
2 석연 주 21.203 1.047
3 준오 김 21.815 1.659

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 경숙 박 3.382
3-6-3 Time Gap
1 경숙 박 4.249
cycle Time Gap
1 경숙 박 17.784
All-Around Time Gap
1 경숙 박 25.415

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 2.578
2 이 계운 3.990 1.412
3-6-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 4.172
2 이 계운 5.258 1.086
cycle Time Gap
1 Tae Young Kim 10.664
2 이 계운 16.734 6.070
All-Around Time Gap
1 Tae Young Kim 17.414
2 이 계운 25.982 8.568

Doubles

12U

Team Time Gap
1 의진 이 & Jae Young Jo 8.636

14U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi & Seong Gwang Park 6.781
2 Si Eun Kim & Ye Eun Choi 7.527 0.746
3 Seung Ji Ryu & 현우 김 8.323 1.542

16U

Team Time Gap
1 Hui Jun Lee & Dae Yeop Yoo 7.698

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking team 2
재원 변, 효인 전, 건민 박, 이 연주
16.334

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking team 1
Si Eun Kim, You Bin Park, Eun Jin Jo, Ye Eun Choi, Dong Hwan Seol
14.843
2 Sport Stacking team 4
Seung Ji Ryu, 도경 엄, 현우 김, Do Sung Oh, You Jin Do
15.191 0.348
3 Sport Stacking team 3
승범 유, Sung Jin Park, Woo Jin Jung, 혜진 손
16.355 1.512

© 2021 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy