ResultsKorea Seoul City Sport Stacking Championships

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 9.786
2 호 고 10.940 1.154
3 Seung Kyu Yang (승규 양) 11.037 1.251
4 도현 박 11.040 1.254
5 주성 강 11.676 1.890
6 Seong Gwang Park (성광 박) 11.760 1.974
7 재승 정 14.202 4.416
8 승범 서 16.237 6.451
9 호준 임 19.615 9.829
10 Ji Ho Song (지호 송) 25.078 15.292
All-Around - Female Time Gap
1 Seo Eun Yoo (서은 유) 10.579
2 Rin Chae (린 채) 10.864 0.285
3 You Bin Park (유빈 박) 11.168 0.589
4 Ji Won Song (지원 송) 11.933 1.354
5 Da Young Kim (다영 김) 12.536 1.957
6 Si Eun Kim (시은 김) 14.266 3.687
7 우주 최 18.344 7.765
8 Min Kim (민 김 ) 21.151 10.572
9 Ell Min Ahn (일민 안) 22.678 12.099
10 주은 박 26.347 15.768
11 혜숙 황 29.293 18.714

Overall

Doubles Overall

Timed 3-6-3 Relay Overall

Individuals

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 우주 최 3.484
3-6-3 Time Gap
1 우주 최 4.121
cycle Time Gap
1 우주 최 10.739
all-around Time Gap
1 우주 최 18.344

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 승범 서 2.329
2 Ji Ho Song (지호 송) 2.514 0.185
3 Geon Woo Kim (건우 김) 4.681 2.352
3-6-3 Time Gap
1 승범 서 3.156
2 Ji Ho Song (지호 송) 3.297 0.141
cycle Time Gap
1 승범 서 10.752
2 Ji Ho Song (지호 송) 19.267 8.515
3 Geon Woo Kim (건우 김) scratch --
all-around Time Gap
1 승범 서 16.237
2 Ji Ho Song (지호 송) 25.078 8.841

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Da Young Kim (다영 김) 2.074
2 주은 박 4.319 2.245
3-6-3 Time Gap
1 Da Young Kim (다영 김) 2.519
2 주은 박 5.391 2.872
cycle Time Gap
1 Da Young Kim (다영 김) 7.943
2 주은 박 16.637 8.694
all-around Time Gap
1 Da Young Kim (다영 김) 12.536
2 주은 박 26.347 13.811

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 도현 박 1.802
2 재혁 조 1.939 0.137
3 Do Yun Kim (도윤 김) 2.206 0.404
4 호준 임 2.304 0.502
5 승원 정 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 재혁 조 2.471
2 도현 박 2.583 0.112
3 Do Yun Kim (도윤 김) 2.772 0.301
4 기윤 김 3.017 0.546
5 호준 임 6.378 3.907
cycle Time Gap
1 도현 박 6.655
2 의진 이 7.507 0.852
3 영군 김 8.275 1.620
4 승원 정 9.429 2.774
5 호준 임 10.933 4.278
all-around Time Gap
1 도현 박 11.040
2 호준 임 19.615 8.575

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 1.651
2 Seo Eun Yoo (서은 유) 1.824 0.173
3 Eun Ji Lee (은지 이) 1.906 0.255
4 You Bin Park (유빈 박) 2.517 0.866
5 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 2.672 1.021
3-6-3 Time Gap
1 Si Eun Kim (시은 김) 2.134
2 Ye Lyn Yoo (예린 유 ) 2.177 0.043
3 You Bin Park (유빈 박) 2.247 0.113
4 Seo Eun Yoo (서은 유) 2.288 0.154
5 혜진 손 2.434 0.300
cycle Time Gap
1 You Bin Park (유빈 박) 6.404
2 Seo Eun Yoo (서은 유) 6.467 0.063
3 Ji Woo Park (지우 박) 6.776 0.372
4 혜진 손 8.388 1.984
5 Si Eun Kim (시은 김) 10.481 4.077
all-around Time Gap
1 Seo Eun Yoo (서은 유) 10.579
2 You Bin Park (유빈 박) 11.168 0.589
3 Si Eun Kim (시은 김) 14.266 3.687

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 1.428
2 Sung Hyun Moon (성현 문) 1.680 0.252
3 Seong Gwang Park (성광 박) 1.707 0.279
4 성민 정 1.806 0.378
5 재승 정 1.844 0.416
6 Seung Kyu Yang (승규 양) 2.106 0.678
7 찬민 정 2.615 1.187
8 Ji Hwan Maeng (지환 맹) 2.879 1.451
9 주성 강 3.243 1.815
10 용원 김 4.546 3.118
3-6-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 2.010
2 진홍 박 2.124 0.114
3 주성 강 2.232 0.222
4 Seung Kyu Yang (승규 양) 2.357 0.347
5 동현 이 2.378 0.368
6 경준 탁 2.503 0.493
7 찬민 정 2.513 0.503
8 민석 채 3.505 1.495
9 Seong Gwang Park (성광 박) 3.671 1.661
10 재승 정 3.728 1.718
cycle Time Gap
1 주성 강 6.201
2 Taek Hoon Jung (택훈 정) 6.286 0.085
3 Hyeon Jong Choi (현종 최) 6.348 0.147
4 Seong Gwang Park (성광 박) 6.382 0.181
5 현석 김 6.410 0.209
6 Seung Kyu Yang (승규 양) 6.574 0.373
7 진홍 박 6.798 0.597
8 동준 임 7.414 1.213
9 재승 정 8.630 2.429
10 성민 정 11.863 5.662
all-around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) 9.786
2 Seung Kyu Yang (승규 양) 11.037 1.251
3 주성 강 11.676 1.890
4 Seong Gwang Park (성광 박) 11.760 1.974
5 재승 정 14.202 4.416

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi (예은 최) 1.748
2 Rin Chae (린 채) 1.913 0.165
3 Seo Young Park (서영 박) 3.812 2.064
3-6-3 Time Gap
1 Rin Chae (린 채) 2.666
2 하나 김 2.793 0.127
3 Ye Eun Choi (예은 최) 3.251 0.585
cycle Time Gap
1 Rin Chae (린 채) 6.285
2 Seo Young Park (서영 박) 8.725 2.440
3 Seo Yeon Jo (서연 조) 9.556 3.271
all-around Time Gap
1 Rin Chae (린 채) 10.864

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 호 고 1.762
2 Hee Joon Kang (희준 강) 1.785 0.023
3 Hui Jun Lee (희준 이) 1.878 0.116
4 도경 함 2.903 1.141
5 Se Hyeun Song (세현 송) 3.260 1.498
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 1.999
2 Hui Jun Lee (희준 이) 2.140 0.141
3 호 고 2.226 0.227
4 시우 김 2.411 0.412
5 Se Hyeun Song (세현 송) 3.284 1.285
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung (재호 정) 5.940
2 Hee Joon Kang (희준 강) 6.727 0.787
3 호 고 6.952 1.012
4 Si Hyeon Byeon (시현 변) 7.051 1.111
5 도경 함 20.218 14.278
all-around Time Gap
1 호 고 10.940

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Min Kim (민 김 ) 1.748
2 Ji Won Song (지원 송) 2.079 0.331
3-6-3 Time Gap
1 Ji Won Song (지원 송) 2.520
2 Min Kim (민 김 ) 3.266 0.746
cycle Time Gap
1 Ji Won Song (지원 송) 7.334
2 Min Kim (민 김 ) 16.137 8.803
all-around Time Gap
1 Ji Won Song (지원 송) 11.933
2 Min Kim (민 김 ) 21.151 9.218

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 진 소 999.000
3-6-3 Time Gap
1 진 소 999.000
cycle Time Gap
1 진 소 999.000

35-44 C

3-3-3 Time Gap
1 Ell Min Ahn (일민 안) 4.043
3-6-3 Time Gap
1 Ell Min Ahn (일민 안) 4.494
cycle Time Gap
1 Ell Min Ahn (일민 안) 14.141
all-around Time Gap
1 Ell Min Ahn (일민 안) 22.678

45-59 C

3-3-3 Time Gap
1 혜숙 황 4.285
3-6-3 Time Gap
1 혜숙 황 6.158
cycle Time Gap
1 혜숙 황 18.850
all-around Time Gap
1 혜숙 황 29.293

Doubles

10U

Team Time Gap
1 Do Yun Kim (도윤 김) & 의진 이 Scratch --

12U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi (현종 최) & Seong Gwang Park (성광 박) 9.376
2 승민 손 & 은서 손 Scratch --
3 재희 김 & 민석 채 Scratch --
4 재혁 조 & 현석 김 Scratch --
5 경태 박 & 효원 서 Scratch --

14U

Team Time Gap
1 Dae Yeop Yoo (대엽 유) & Hui Jun Lee (희준 이) 7.794
2 Jae Ho Jung (재호 정) & 시우 김 8.183 0.389
3 Si Eun Kim (시은 김) & 8.292 0.498
4 You Bin Park (유빈 박) & Ye Eun Choi (예은 최) 8.598 0.804
5 Sung Hyun Moon (성현 문) & 도경 함 10.061 2.267

16U

Team Time Gap
1 Ji Won Song (지원 송) & Jae Young Jo (재영 조) Scratch --
2 Hyeon Ha Kim (현하 김) & Min Kim (민 김 ) Scratch --

35+

Team Time Gap
1 Seok Tae Kim (석태 김) & 혜숙 황 Scratch --

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 sportstacking 6
승민 손, 혜진 손, 은서 손, Ji Woo Park (지우 박)
Scratch --
2 sportstacking 8
동준 임, 재혁 조, 성호 이, 동현 이
Scratch --

14U

Team Time Gap
1 sportstacking 1
주성 강, Seo Eun Yoo (서은 유), , 호 고, Rin Chae (린 채)
16.139
2 sportstacking 3
Se Hyeun Song (세현 송), Jae Young Jo (재영 조), 정우 박, 준희 조
17.173 1.034
3 sportstacking 4
찬민 정, Taek Hoon Jung (택훈 정), 재승 정, 진홍 박, 도경 함
17.503 1.364
4 sportstacking 2
Seung Kyu Yang (승규 양), Si Hyeon Byeon (시현 변), Dae Yeop Yoo (대엽 유), Hui Jun Lee (희준 이)
18.438 2.299

16U

Team Time Gap
1 sportstacking 5
Ji Hwan Maeng (지환 맹), Seo Young Park (서영 박), Ji Won Song (지원 송), Seo Yeon Jo (서연 조)
Scratch --

19+

Team Time Gap
1 sportstacking 9
지은 이, Ell Min Ahn (일민 안), Seok Tae Kim (석태 김), 혜숙 황
Scratch --

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy