PrelimsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 1st

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 준혁 이 4.676
2 준민 신 8.382 3.706
3-6-3 Time Gap
1 준혁 이 5.690
2 준민 신 9.143 3.453
cycle Time Gap
1 준혁 이 16.187
2 준민 신 40.183 23.996
All-Around Time Gap
1 준혁 이 26.553
2 준민 신 57.708 31.155

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 상현 남 2.242
2 Suk June Park 2.298 0.056
3 유찬 최 2.451 0.209
4 경수 추 2.620 0.378
5 Hyo Won Choi 2.957 0.715
6 U Hyeon Kim 3.174 0.932
7 Seo Yun Son 3.330 1.088
8 정운 신 3.333 1.091
9 새마루 이 3.482 1.240
10 Dong Eun Kim 3.676 1.434
11 지호 황 3.812 1.570
12 동건 강 3.830 1.588
13 Ho Won Shin 3.960 1.718
14 강혁 박 4.375 2.133
15 대현 나 4.431 2.189
16 Jin San Shin 6.467 4.225
3-6-3 Time Gap
1 상현 남 2.575
2 Suk June Park 3.400 0.825
3 Hyo Won Choi 3.662 1.087
4 유찬 최 3.821 1.246
5 Seo Yun Son 4.124 1.549
6 경수 추 4.263 1.688
7 지호 황 4.285 1.710
8 Jin San Shin 4.311 1.736
9 새마루 이 4.484 1.909
10 U Hyeon Kim 4.511 1.936
11 Dong Eun Kim 4.929 2.354
12 Ho Won Shin 5.011 2.436
13 정운 신 5.057 2.482
14 강혁 박 5.139 2.564
15 대현 나 5.806 3.231
16 동건 강 10.581 8.006
cycle Time Gap
1 상현 남 8.982
2 Suk June Park 9.067 0.085
3 경수 추 10.685 1.703
4 유찬 최 11.600 2.618
5 Hyo Won Choi 11.921 2.939
6 Jin San Shin 12.460 3.478
7 동건 강 12.763 3.781
8 새마루 이 13.594 4.612
9 강혁 박 14.238 5.256
10 정운 신 14.688 5.706
11 대현 나 15.620 6.638
12 Ho Won Shin 15.662 6.680
13 U Hyeon Kim 15.751 6.769
14 Dong Eun Kim 16.692 7.710
15 지호 황 19.146 10.164
16 Seo Yun Son 19.848 10.866
All-Around Time Gap
1 상현 남 13.799
2 Suk June Park 14.765 0.966
3 경수 추 17.568 3.769
4 유찬 최 17.872 4.073
5 Hyo Won Choi 18.540 4.741
6 새마루 이 21.560 7.761
7 정운 신 23.078 9.279
8 Jin San Shin 23.238 9.439
9 U Hyeon Kim 23.436 9.637
10 강혁 박 23.752 9.953
11 Ho Won Shin 24.633 10.834
12 Dong Eun Kim 25.297 11.498
13 대현 나 25.857 12.058
14 동건 강 27.174 13.375
15 지호 황 27.243 13.444
16 Seo Yun Son 27.302 13.503

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Su Yeon Park 4.031
3-6-3 Time Gap
1 Su Yeon Park 4.984
cycle Time Gap
1 Su Yeon Park 16.288
All-Around Time Gap
1 Su Yeon Park 25.303

9 M

3-3-3 Time Gap
1 Ji woo Kim
2 Ji Ho Song 1.754 1.754
3 한율 김 2.220 2.220
4 민석 김 2.282 2.282
5 재윤 한 2.433 2.433
6 여호 윤 2.557 2.557
7 다원 유 2.794 2.794
8 동하 양 3.418 3.418
9 우엽 서 3.702 3.702
10 Sang Hoo Lee 3.811 3.811
11 Se Won Kim 3.961 3.961
12 도원 신 4.161 4.161
13 Hyuk Jin Kim 4.574 4.574
14 Cun Min An 4.694 4.694
15 건우 권 4.931 4.931
16 동영 김 scratch --
17 석현 홍 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Ji woo Kim
2 Ji Ho Song 2.321 2.321
3 한율 김 2.827 2.827
4 민석 김 3.009 3.009
5 여호 윤 3.142 3.142
6 우엽 서 3.243 3.243
7 재윤 한 3.249 3.249
8 도원 신 3.391 3.391
9 동영 김 3.503 3.503
10 석현 홍 3.886 3.886
11 다원 유 4.197 4.197
12 동하 양 4.259 4.259
13 Cun Min An 4.320 4.320
14 Se Won Kim 4.878 4.878
15 건우 권 5.572 5.572
16 Hyuk Jin Kim 6.121 6.121
17 Sang Hoo Lee 7.879 7.879
cycle Time Gap
1 Ji woo Kim
2 Ji Ho Song 6.890 6.890
3 민석 김 8.427 8.427
4 한율 김 8.477 8.477
5 건우 권 8.663 8.663
6 우엽 서 8.997 8.997
7 여호 윤 9.607 9.607
8 다원 유 10.110 10.110
9 재윤 한 12.450 12.450
10 동영 김 12.661 12.661
11 도원 신 12.774 12.774
12 동하 양 13.536 13.536
13 Se Won Kim 15.593 15.593
14 Cun Min An 15.931 15.931
15 석현 홍 16.031 16.031
16 Sang Hoo Lee 18.997 18.997
17 Hyuk Jin Kim 20.705 20.705
All-Around Time Gap
1 Ji Ho Song 10.965
2 한율 김 13.524 2.559
3 민석 김 13.718 2.753
4 여호 윤 15.306 4.341
5 우엽 서 15.942 4.977
6 다원 유 17.101 6.136
7 재윤 한 18.132 7.167
8 건우 권 19.166 8.201
9 도원 신 20.326 9.361
10 동하 양 21.213 10.248
11 Se Won Kim 24.432 13.467
12 Cun Min An 24.945 13.980
13 Sang Hoo Lee 30.687 19.722
14 Hyuk Jin Kim 31.400 20.435

10 M

3-3-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.751
2 Eun Ho Park 2.072 0.321
3 윤성 최 2.094 0.343
4 Si Heon Choi 2.204 0.453
5 Dong Kyu Kim 2.221 0.470
6 Jin Wan Lee 2.233 0.482
7 민수 양 2.270 0.519
8 민준 박 2.701 0.950
9 Do Yun Kim 2.732 0.981
10 Min Jun Kim 2.734 0.983
11 재윤 임 3.020 1.269
12 민서 공 3.024 1.273
13 동원 양 3.759 2.008
14 우주 서 3.802 2.051
15 Min Ung Son 3.834 2.083
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 2.174
2 Jin Wan Lee 2.460 0.286
3 Min Jun Kim 2.773 0.599
4 재윤 임 2.818 0.644
5 Si Heon Choi 2.924 0.750
6 Eun Ho Park 2.934 0.760
7 Dong Kyu Kim 3.183 1.009
8 윤성 최 3.184 1.010
9 Do Yun Kim 3.598 1.424
10 민수 양 3.804 1.630
11 Min Ung Son 3.880 1.706
12 민서 공 4.308 2.134
13 동원 양 6.745 4.571
14 우주 서 9.238 7.064
15 민준 박 scratch --
cycle Time Gap
1 Jeong Rok Oh 6.335
2 Min Jun Kim 7.058 0.723
3 Jin Wan Lee 7.812 1.477
4 Dong Kyu Kim 8.156 1.821
5 윤성 최 8.587 2.252
6 Si Heon Choi 8.753 2.418
7 Do Yun Kim 8.870 2.535
8 민수 양 9.190 2.855
9 Eun Ho Park 9.469 3.134
10 Min Ung Son 11.862 5.527
11 민서 공 11.951 5.616
12 재윤 임 12.261 5.926
13 동원 양 13.733 7.398
14 민준 박 16.710 10.375
15 우주 서 17.863 11.528
All-Around Time Gap
1 Jeong Rok Oh 10.260
2 Jin Wan Lee 12.505 2.245
3 Min Jun Kim 12.565 2.305
4 Dong Kyu Kim 13.560 3.300
5 윤성 최 13.865 3.605
6 Si Heon Choi 13.881 3.621
7 Eun Ho Park 14.475 4.215
8 Do Yun Kim 15.200 4.940
9 민수 양 15.264 5.004
10 재윤 임 18.099 7.839
11 민서 공 19.283 9.023
12 Min Ung Son 19.576 9.316
13 동원 양 24.237 13.977
14 우주 서 30.903 20.643

11 M

3-3-3 Time Gap
1 Yun Chan Choi 1.819
2 정우 민 1.906 0.087
3 도영 박 1.968 0.149
4 Han Seo Cho 2.019 0.200
5 오남 권 2.316 0.497
6 규현 김 2.337 0.518
7 Hyun Bin Kim 2.351 0.532
8 준서 배 2.363 0.544
9 주현 김 2.495 0.676
10 지성 김 2.517 0.698
11 준우 김 3.033 1.214
12 준호 김 3.227 1.408
13 강현 이 3.233 1.414
14 우식 정 3.858 2.039
15 요한 이 3.954 2.135
16 성주 이 4.138 2.319
3-6-3 Time Gap
1 Yun Chan Choi 2.332
2 정우 민 2.375 0.043
3 Hyun Bin Kim 2.827 0.495
4 오남 권 2.864 0.532
5 Han Seo Cho 2.876 0.544
6 주현 김 3.264 0.932
7 성주 이 3.327 0.995
8 준서 배 3.575 1.243
9 강현 이 3.834 1.502
10 규현 김 3.901 1.569
11 준우 김 4.048 1.716
12 준호 김 4.119 1.787
13 우식 정 4.317 1.985
14 지성 김 4.928 2.596
15 요한 이 5.451 3.119
16 도영 박 9.172 6.840
cycle Time Gap
1 Yun Chan Choi 6.809
2 도영 박 6.988 0.179
3 Han Seo Cho 7.456 0.647
4 오남 권 7.765 0.956
5 정우 민 8.124 1.315
6 주현 김 8.718 1.909
7 지성 김 9.035 2.226
8 Hyun Bin Kim 9.570 2.761
9 강현 이 9.609 2.800
10 규현 김 9.763 2.954
11 성주 이 10.364 3.555
12 준서 배 10.470 3.661
13 우식 정 10.894 4.085
14 준우 김 12.413 5.604
15 준호 김 12.894 6.085
16 요한 이 14.077 7.268
All-Around Time Gap
1 Yun Chan Choi 10.960
2 Han Seo Cho 12.351 1.391
3 정우 민 12.405 1.445
4 오남 권 12.945 1.985
5 주현 김 14.477 3.517
6 Hyun Bin Kim 14.748 3.788
7 규현 김 16.001 5.041
8 준서 배 16.408 5.448
9 지성 김 16.480 5.520
10 강현 이 16.676 5.716
11 성주 이 17.829 6.869
12 도영 박 18.128 7.168
13 우식 정 19.069 8.109
14 준우 김 19.494 8.534
15 준호 김 20.240 9.280
16 요한 이 23.482 12.522

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 선영 이 2.238
2 Su Hjeong Han 2.313 0.075
3-6-3 Time Gap
1 선영 이 3.614
2 Su Hjeong Han 6.090 2.476
cycle Time Gap
1 선영 이 9.217
2 Su Hjeong Han 11.760 2.543
All-Around Time Gap
1 선영 이 15.069
2 Su Hjeong Han 20.163 5.094

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 1.695
2 Da Young Kim 1.844 0.149
3 Min Hee Kim 2.020 0.325
4 승민 배 2.051 0.356
5 Soo Ah Jung 2.060 0.365
6 규희 양 2.409 0.714
7 Ji Hyeon Han 2.679 0.984
8 Song Yeon Joo 2.799 1.104
9 담이 김 2.819 1.124
10 수연 강 3.181 1.486
11 지예 박 3.351 1.656
12 Eun Seo Kim 4.418 2.723
13 수민 유 4.657 2.962
14 가윤 김 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 2.097
2 Da Young Kim 2.153 0.056
3 Song Yeon Joo 2.364 0.267
4 Soo Ah Jung 2.595 0.498
5 승민 배 2.630 0.533
6 Min Hee Kim 2.860 0.763
7 규희 양 3.399 1.302
8 수민 유 3.403 1.306
9 담이 김 3.552 1.455
10 Eun Seo Kim 3.624 1.527
11 지예 박 3.929 1.832
12 Ji Hyeon Han 4.278 2.181
13 수연 강 4.440 2.343
14 가윤 김 scratch --
cycle Time Gap
1 Da Young Kim 6.366
2 Sae Ryung Park 7.023 0.657
3 Eun Seo Kim 7.452 1.086
4 Song Yeon Joo 8.130 1.764
5 Soo Ah Jung 8.905 2.539
6 승민 배 8.919 2.553
7 담이 김 9.870 3.504
8 Min Hee Kim 10.478 4.112
9 규희 양 10.543 4.177
10 지예 박 11.967 5.601
11 수민 유 12.253 5.887
12 수연 강 13.538 7.172
13 Ji Hyeon Han 13.791 7.425
14 가윤 김 scratch --
All-Around Time Gap
1 Da Young Kim 10.363
2 Sae Ryung Park 10.815 0.452
3 Song Yeon Joo 13.293 2.930
4 Soo Ah Jung 13.560 3.197
5 승민 배 13.600 3.237
6 Min Hee Kim 15.358 4.995
7 Eun Seo Kim 15.494 5.131
8 담이 김 16.241 5.878
9 규희 양 16.351 5.988
10 지예 박 19.247 8.884
11 수민 유 20.313 9.950
12 Ji Hyeon Han 20.748 10.385
13 수연 강 21.159 10.796

12 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 1.592
2 동현 고 1.742 0.150
3 Do Hyeon Kim 1.759 0.167
4 Yun Sang Jo 1.770 0.178
5 Deok Yeon Kim 1.832 0.240
6 Sang Hyeok Hong 1.876 0.284
7 Tae Seung Ha 1.884 0.292
8 강민 김 1.894 0.302
9 Nae Gyu Yoon 1.902 0.310
10 Woo Jin Jung 1.932 0.340
11 Woo Chan Jun 1.971 0.379
12 Jae Young Jo 2.002 0.410
13 Se Hoon Kim 2.075 0.483
14 Dong Hyun Kang 2.093 0.501
15 Ji Won Song 2.150 0.558
16 Min Woo Lee 2.186 0.594
17 여현 윤 2.246 0.654
18 Ji woo Kim 2.309 0.717
19 인태 최 2.734 1.142
20 도원 서 2.954 1.362
21 병진 고 3.036 1.444
22 준호 강 3.075 1.483
23 성규 조 3.226 1.634
24 건희 안 3.267 1.675
25 준혁 윤 3.361 1.769
26 기태 남 3.832 2.240
27 Jae Dong Kim 3.834 2.242
28 민혁 최 4.184 2.592
3-6-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 2.050
2 Yun Sang Jo 2.184 0.134
3 Sang Hyeok Hong 2.202 0.152
4 Deok Yeon Kim 2.354 0.304
5 강민 김 2.373 0.323
6 Woo Jin Jung 2.378 0.328
7 Nae Gyu Yoon 2.446 0.396
8 Ji Won Song 2.477 0.427
9 Jae Young Jo 2.484 0.434
10 Woo Chan Jun 2.484 0.434
11 Tae Seung Ha 2.503 0.453
12 인태 최 2.545 0.495
13 Ji woo Kim 2.788 0.738
14 동현 고 2.838 0.788
15 여현 윤 2.865 0.815
16 Se Hoon Kim 2.886 0.836
17 Min Woo Lee 2.997 0.947
18 성규 조 3.365 1.315
19 병진 고 3.490 1.440
20 기태 남 3.737 1.687
21 Jae Dong Kim 3.928 1.878
22 민혁 최 4.094 2.044
23 준호 강 4.221 2.171
24 Do Hyeon Kim 4.244 2.194
25 준혁 윤 4.302 2.252
26 Dong Hyun Kang 4.419 2.369
27 도원 서 4.657 2.607
28 건희 안 6.080 4.030
cycle Time Gap
1 동현 고 6.432
2 Woo Chan Jun 6.707 0.275
3 Do Hyeon Kim 6.778 0.346
4 Sang Hyeok Hong 6.935 0.503
5 Woo Jin Jung 6.936 0.504
6 Tae Seung Ha 6.953 0.521
7 Yun Sang Jo 7.103 0.671
8 Jae Young Jo 7.109 0.677
9 Nae Gyu Yoon 7.171 0.739
10 Se Hoon Kim 7.238 0.806
11 Min Woo Lee 7.259 0.827
12 Ji Won Song 7.323 0.891
13 Deok Yeon Kim 7.353 0.921
14 Sung Jin Park 7.559 1.127
15 Jae Dong Kim 7.912 1.480
16 Ji woo Kim 8.105 1.673
17 강민 김 8.120 1.688
18 여현 윤 8.808 2.376
19 성규 조 10.753 4.321
20 병진 고 10.785 4.353
21 도원 서 11.140 4.708
22 민혁 최 11.656 5.224
23 건희 안 11.908 5.476
24 준호 강 11.947 5.515
25 Dong Hyun Kang 12.637 6.205
26 기태 남 16.234 9.802
27 인태 최 17.180 10.748
28 준혁 윤 22.003 15.571
All-Around Time Gap
1 동현 고 11.012
2 Sang Hyeok Hong 11.013 0.001
3 Yun Sang Jo 11.057 0.045
4 Woo Chan Jun 11.162 0.150
5 Sung Jin Park 11.201 0.189
6 Woo Jin Jung 11.246 0.234
7 Tae Seung Ha 11.340 0.328
8 Nae Gyu Yoon 11.519 0.507
9 Deok Yeon Kim 11.539 0.527
10 Jae Young Jo 11.595 0.583
11 Ji Won Song 11.950 0.938
12 Se Hoon Kim 12.199 1.187
13 강민 김 12.387 1.375
14 Min Woo Lee 12.442 1.430
15 Do Hyeon Kim 12.781 1.769
16 Ji woo Kim 13.202 2.190
17 여현 윤 13.919 2.907
18 Jae Dong Kim 15.674 4.662
19 병진 고 17.311 6.299
20 성규 조 17.344 6.332
21 도원 서 18.751 7.739
22 Dong Hyun Kang 19.149 8.137
23 준호 강 19.243 8.231
24 민혁 최 19.934 8.922
25 건희 안 21.255 10.243
26 인태 최 22.459 11.447
27 기태 남 23.803 12.791
28 준혁 윤 29.666 18.654

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Hyun Moon 1.583
2 Seong Gwang Park 1.588 0.005
3 현우 김 1.724 0.141
4 Jae Hyeok Park 1.726 0.143
5 Taek Hoon Jung 1.739 0.156
6 Ji Hwan Maeng 1.742 0.159
7 Dong Hwan Seol 1.742 0.159
8 재희 김 1.759 0.176
9 Min Jae Jeong 1.764 0.181
10 Woo Seok Chang 1.772 0.189
11 Kyu Pyo Jo 1.806 0.223
12 Young Jun Lee 1.820 0.237
13 성호 이 1.853 0.270
14 민욱 박 1.853 0.270
15 여훈 윤 2.741 1.158
16 Ji Mun Jung 3.281 1.698
17 호연 백 3.435 1.852
18 경재 이 3.718 2.135
19 시현 문 3.998 2.415
20 승욱 윤 4.067 2.484
21 정민 강 4.521 2.938
3-6-3 Time Gap
1 현우 김 2.160
2 Taek Hoon Jung 2.173 0.013
3 Young Jun Lee 2.243 0.083
4 Sung Hyun Moon 2.248 0.088
5 성호 이 2.271 0.111
6 Dong Hwan Seol 2.273 0.113
7 Woo Seok Chang 2.298 0.138
8 Kyu Pyo Jo 2.336 0.176
9 Ji Mun Jung 2.418 0.258
10 Jae Hyeok Park 2.580 0.420
11 Seong Gwang Park 2.678 0.518
12 정민 강 2.781 0.621
13 민욱 박 2.981 0.821
14 재희 김 3.012 0.852
15 여훈 윤 3.544 1.384
16 Ji Hwan Maeng 4.012 1.852
17 시현 문 4.578 2.418
18 승욱 윤 5.475 3.315
19 Min Jae Jeong 6.138 3.978
20 경재 이 6.550 4.390
21 호연 백 53.958 51.798
cycle Time Gap
1 Seong Gwang Park 6.044
2 Min Jae Jeong 6.194 0.150
3 Jae Hyeok Park 6.315 0.271
4 현우 김 6.417 0.373
5 Dong Hwan Seol 6.454 0.410
6 Ji Hwan Maeng 6.505 0.461
7 Woo Seok Chang 6.518 0.474
8 Young Jun Lee 6.678 0.634
9 Sung Hyun Moon 6.845 0.801
10 민욱 박 6.869 0.825
11 재희 김 8.400 2.356
12 Ji Mun Jung 8.603 2.559
13 여훈 윤 8.606 2.562
14 Taek Hoon Jung 9.141 3.097
15 성호 이 9.702 3.658
16 정민 강 11.641 5.597
17 시현 문 12.107 6.063
18 호연 백 12.880 6.836
19 승욱 윤 13.476 7.432
20 Kyu Pyo Jo 15.743 9.699
21 경재 이 16.432 10.388
All-Around Time Gap
1 현우 김 10.301
2 Seong Gwang Park 10.310 0.009
3 Dong Hwan Seol 10.469 0.168
4 Woo Seok Chang 10.588 0.287
5 Jae Hyeok Park 10.621 0.320
6 Sung Hyun Moon 10.676 0.375
7 Young Jun Lee 10.741 0.440
8 민욱 박 11.703 1.402
9 Ji Hwan Maeng 12.259 1.958
10 Taek Hoon Jung 13.053 2.752
11 재희 김 13.171 2.870
12 성호 이 13.826 3.525
13 Min Jae Jeong 14.096 3.795
14 Ji Mun Jung 14.302 4.001
15 여훈 윤 14.891 4.590
16 정민 강 18.943 8.642
17 Kyu Pyo Jo 19.885 9.584
18 시현 문 20.683 10.382
19 승욱 윤 23.018 12.717
20 경재 이 26.700 16.399
21 호연 백 70.273 59.972

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Hyun lee 1.593
2 Si Eun Kim 1.634 0.041
3 Young Seo Kim 1.772 0.179
4 Eun Ji Lee 1.829 0.236
5 Soo Young Kim 1.889 0.296
6 Hyeon Jeong Sim 1.913 0.320
7 Ha Neul Kim 1.914 0.321
8 Ji You Park 1.948 0.355
9 Bom Lee 1.975 0.382
10 주영 김 1.977 0.384
11 Lee Na Jeon 2.102 0.509
12 예지 최 2.155 0.562
13 연아 김 2.235 0.642
14 지선 이 2.961 1.368
15 지나 손 3.076 1.483
16 지민 백 4.428 2.835
17 언진 주 6.557 4.964
3-6-3 Time Gap
1 Seo Hyun lee 2.011
2 Si Eun Kim 2.052 0.041
3 Young Seo Kim 2.338 0.327
4 연아 김 2.517 0.506
5 Ji You Park 2.517 0.506
6 Lee Na Jeon 2.528 0.517
7 Ha Neul Kim 2.572 0.561
8 예지 최 2.585 0.574
9 Bom Lee 2.639 0.628
10 지선 이 3.161 1.150
11 Hyeon Jeong Sim 3.238 1.227
12 지나 손 3.771 1.760
13 지민 백 3.975 1.964
14 언진 주 4.067 2.056
15 Eun Ji Lee 4.208 2.197
16 주영 김 5.018 3.007
17 Soo Young Kim 9.886 7.875
cycle Time Gap
1 Hyeon Jeong Sim 6.848
2 Si Eun Kim 6.873 0.025
3 Young Seo Kim 6.934 0.086
4 Soo Young Kim 7.125 0.277
5 Bom Lee 7.633 0.785
6 Seo Hyun lee 7.654 0.806
7 Eun Ji Lee 7.884 1.036
8 예지 최 7.919 1.071
9 Ha Neul Kim 8.283 1.435
10 주영 김 8.628 1.780
11 Lee Na Jeon 8.802 1.954
12 Ji You Park 8.903 2.055
13 지나 손 10.805 3.957
14 지선 이 10.996 4.148
15 연아 김 12.527 5.679
16 지민 백 15.245 8.397
17 언진 주 26.996 20.148
All-Around Time Gap
1 Si Eun Kim 10.559
2 Young Seo Kim 11.044 0.485
3 Seo Hyun lee 11.258 0.699
4 Hyeon Jeong Sim 11.999 1.440
5 Bom Lee 12.247 1.688
6 예지 최 12.659 2.100
7 Ha Neul Kim 12.769 2.210
8 Ji You Park 13.368 2.809
9 Lee Na Jeon 13.432 2.873
10 Eun Ji Lee 13.921 3.362
11 주영 김 15.623 5.064
12 지선 이 17.118 6.559
13 연아 김 17.279 6.720
14 지나 손 17.652 7.093
15 Soo Young Kim 18.900 8.341
16 지민 백 23.648 13.089
17 언진 주 37.620 27.061

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Eun Jin Jo 1.636
2 You Jin Do 1.680 0.044
3 Ye Eun Choi 1.695 0.059
4 Seon Ju Yu 1.935 0.299
3-6-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 1.979
2 Eun Jin Jo 2.019 0.040
3 You Jin Do 2.179 0.200
4 Seon Ju Yu 2.401 0.422
cycle Time Gap
1 Eun Jin Jo 5.760
2 You Jin Do 6.330 0.570
3 Seon Ju Yu 6.741 0.981
4 Ye Eun Choi 8.702 2.942
All-Around Time Gap
1 Eun Jin Jo 9.415
2 You Jin Do 10.189 0.774
3 Seon Ju Yu 11.077 1.662
4 Ye Eun Choi 12.376 2.961

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.730
2 Hui Jun Lee 4.549 2.819
3 Si Hyeon Byeon scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.985
2 Si Hyeon Byeon 2.389 0.404
3 Hui Jun Lee 4.395 2.410
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung 5.648
2 Hui Jun Lee 6.520 0.872
3 Si Hyeon Byeon 8.756 3.108
All-Around Time Gap
1 Jae Ho Jung 9.363
2 Hui Jun Lee 15.464 6.101

17-18 M

3-3-3 Time Gap
1 상헌 이 4.621
3-6-3 Time Gap
1 상헌 이 5.080
cycle Time Gap
1 상헌 이 23.784
All-Around Time Gap
1 상헌 이 33.485

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 Yi Joon Choi 1.754
3-6-3 Time Gap
1 Yi Joon Choi 2.249
cycle Time Gap
1 Yi Joon Choi 7.038
All-Around Time Gap
1 Yi Joon Choi 11.041

19-24 F

3-3-3 Time Gap
1 Jae Yeon Chung 3.653
3-6-3 Time Gap
1 Jae Yeon Chung 2.485
cycle Time Gap
1 Jae Yeon Chung 10.776
All-Around Time Gap
1 Jae Yeon Chung 16.914

19-24 M

3-3-3 Time Gap
1 한솔 김 3.632
3-6-3 Time Gap
1 한솔 김 6.019
cycle Time Gap
1 한솔 김 16.425
All-Around Time Gap
1 한솔 김 26.076

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 서윤 장 3.579
2 경아 윤 3.703 0.124
3 Eon Hee Jin 3.818 0.239
4 아영 조 4.162 0.583
5 Ell Min Ahn 4.372 0.793
6 Jin Kyeong Kim 5.230 1.651
7 혜원 이 5.320 1.741
3-6-3 Time Gap
1 Eon Hee Jin 4.265
2 Ell Min Ahn 4.505 0.240
3 Jin Kyeong Kim 4.525 0.260
4 경아 윤 5.059 0.794
5 서윤 장 5.352 1.087
6 혜원 이 6.809 2.544
7 아영 조 7.365 3.100
cycle Time Gap
1 Eon Hee Jin 12.225
2 Ell Min Ahn 13.768 1.543
3 Jin Kyeong Kim 16.287 4.062
4 경아 윤 17.764 5.539
5 서윤 장 18.808 6.583
6 혜원 이 20.006 7.781
7 아영 조 scratch --
All-Around Time Gap
1 Eon Hee Jin 20.308
2 Ell Min Ahn 22.645 2.337
3 Jin Kyeong Kim 26.042 5.734
4 경아 윤 26.526 6.218
5 서윤 장 27.739 7.431
6 혜원 이 32.135 11.827

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 Jung Won Lee 3.079
2 Yong Bong Lee 3.156 0.077
3 Dong Heon Shin 3.616 0.537
4 Jeong Hwan Lee 3.662 0.583
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 3.432
2 Jung Won Lee 4.478 1.046
3 Yong Bong Lee 4.760 1.328
4 Dong Heon Shin 4.880 1.448
cycle Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 11.579
2 Yong Bong Lee 15.112 3.533
3 Dong Heon Shin 16.473 4.894
4 Jung Won Lee 17.687 6.108
All-Around Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 18.673
2 Yong Bong Lee 23.028 4.355
3 Dong Heon Shin 24.969 6.296
4 Jung Won Lee 25.244 6.571

45-59 F

3-3-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim 3.239
2 혜경 김 3.380 0.141
3 수정 고 3.861 0.622
3-6-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim 4.529
2 혜경 김 5.299 0.770
3 수정 고 5.651 1.122
cycle Time Gap
1 혜경 김 13.626
2 Myung Ju Kim 16.855 3.229
3 수정 고 17.786 4.160
All-Around Time Gap
1 혜경 김 22.305
2 Myung Ju Kim 24.623 2.318
3 수정 고 27.298 4.993

Doubles

12U

Team Time Gap
1 Jae Young Jo & Tae Seung Ha 9.856
2 Han Seo Cho & Song Yeon Joo 9.888 0.032

14U

Team Time Gap
1 재희 김 & 성호 이 7.310
2 Kyu Pyo Jo & Woo Seok Chang 8.398 1.088
3 Deok Yeon Kim & Ji Hwan Maeng 8.856 1.546
4 Sung Hyun Moon & 현우 김 9.494 2.184

16U

Team Time Gap
1 Seong Gwang Park & Jae Ho Jung 6.448
2 Si Eun Kim & Ye Eun Choi 6.611 0.163
3 Woo Chan Jun & Seon Ju Yu 8.505 2.057
4 Hui Jun Lee & Young Seo Kim 8.913 2.465

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 5
Jae Young Jo, Sung Jin Park, Sang Hyeok Hong, Tae Seung Ha
15.719

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
Woo Chan Jun, Sung Hyun Moon, Kyu Pyo Jo, Woo Seok Chang
14.700
2 Sport Stacking 4
Ji Ho Song, 도영 박, Ji Hwan Maeng, Sae Ryung Park, Da Young Kim
15.378 0.678

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
Min Jae Jeong, Taek Hoon Jung, Seong Gwang Park, Jae Ho Jung
14.707
2 Sport Stacking 6
현우 김, Hui Jun Lee, Seo Hyun lee, Young Seo Kim, You Jin Do
15.082 0.375

18U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 3
Dong Hwan Seol, Si Eun Kim, Ye Eun Choi, Eun Jin Jo, Yi Joon Choi
15.109

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy