PrelimsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 4th

Individuals

6U C

3-3-3 Time Gap
1 Chae Eun Lee 2.637
2 지후 박 2.849 0.212
3 세은 최 3.822 1.185
4 진우 서 4.419 1.782
5 주원 이 5.690 3.053
3-6-3 Time Gap
1 Chae Eun Lee 3.139
2 세은 최 4.170 1.031
3 지후 박 5.695 2.556
4 진우 서 6.247 3.108
5 주원 이 7.127 3.988
cycle Time Gap
1 Chae Eun Lee 10.005
2 세은 최 13.220 3.215
3 지후 박 18.756 8.751
4 진우 서 23.791 13.786
5 주원 이 27.436 17.431
All-Around Time Gap
1 Chae Eun Lee 15.781
2 세은 최 21.212 5.431
3 지후 박 27.300 11.519
4 진우 서 34.457 18.676
5 주원 이 40.253 24.472

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 In Sung Ahn 2.113
2 Do Hoon Jeong 2.280 0.167
3 동규 허 2.531 0.418
4 준우 정 3.756 1.643
5 시우 전 4.243 2.130
6 호윤 이 4.335 2.222
3-6-3 Time Gap
1 Do Hoon Jeong 2.584
2 In Sung Ahn 2.699 0.115
3 동규 허 2.825 0.241
4 준우 정 4.702 2.118
5 시우 전 5.151 2.567
6 호윤 이 5.676 3.092
cycle Time Gap
1 In Sung Ahn 7.662
2 Do Hoon Jeong 8.236 0.574
3 동규 허 13.000 5.338
4 준우 정 13.331 5.669
5 시우 전 16.602 8.940
6 호윤 이 17.583 9.921
All-Around Time Gap
1 In Sung Ahn 12.474
2 Do Hoon Jeong 13.100 0.626
3 동규 허 18.356 5.882
4 준우 정 21.789 9.315
5 시우 전 25.996 13.522
6 호윤 이 27.594 15.120

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 유빈 장 2.702
2 준민 이 3.291 0.589
3 경진 안 3.642 0.940
4 민채 김 4.610 1.908
5 성아 이 5.152 2.450
3-6-3 Time Gap
1 유빈 장 3.379
2 경진 안 4.956 1.577
3 준민 이 5.688 2.309
4 성아 이 7.066 3.687
5 민채 김 7.857 4.478
cycle Time Gap
1 유빈 장 9.596
2 준민 이 13.444 3.848
3 경진 안 13.653 4.057
4 성아 이 19.284 9.688
5 민채 김 21.913 12.317
All-Around Time Gap
1 유빈 장 15.677
2 경진 안 22.251 6.574
3 준민 이 22.423 6.746
4 성아 이 31.502 15.825
5 민채 김 34.380 18.703

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Min Gi Choi 1.651
2 Jun Rae Kim 2.149 0.498
3 민제 신 2.253 0.602
4 시헌 김 2.322 0.671
5 석환 김 2.390 0.739
6 제성 홍 2.473 0.822
7 준성 정 2.475 0.824
8 관우 박 2.758 1.107
9 현서 김 2.890 1.239
10 석훈 임 2.928 1.277
11 성혁 정 2.944 1.293
12 준서 제 2.977 1.326
13 준우 이 3.028 1.377
14 재석 이 3.373 1.722
15 기운 이 3.541 1.890
16 경민 도 3.781 2.130
17 준수 이 3.946 2.295
18 주영 최 5.949 4.298
3-6-3 Time Gap
1 Min Gi Choi 2.201
2 Jun Rae Kim 2.483 0.282
3 시헌 김 2.707 0.506
4 석환 김 3.081 0.880
5 제성 홍 3.171 0.970
6 민제 신 3.209 1.008
7 준성 정 3.313 1.112
8 석훈 임 3.460 1.259
9 현서 김 3.503 1.302
10 관우 박 3.819 1.618
11 경민 도 3.849 1.648
12 재석 이 3.923 1.722
13 준수 이 3.979 1.778
14 준서 제 4.204 2.003
15 준우 이 4.302 2.101
16 기운 이 4.543 2.342
17 주영 최 4.586 2.385
18 성혁 정 4.931 2.730
cycle Time Gap
1 Min Gi Choi 7.242
2 시헌 김 7.367 0.125
3 Jun Rae Kim 7.472 0.230
4 석환 김 7.947 0.705
5 제성 홍 8.210 0.968
6 준성 정 8.625 1.383
7 민제 신 8.694 1.452
8 경민 도 9.669 2.427
9 현서 김 10.148 2.906
10 관우 박 11.191 3.949
11 준우 이 11.573 4.331
12 주영 최 12.227 4.985
13 준수 이 12.250 5.008
14 석훈 임 12.521 5.279
15 성혁 정 13.072 5.830
16 준서 제 14.655 7.413
17 기운 이 19.631 12.389
18 재석 이 21.110 13.868
All-Around Time Gap
1 Min Gi Choi 11.094
2 Jun Rae Kim 12.104 1.010
3 시헌 김 12.396 1.302
4 석환 김 13.418 2.324
5 제성 홍 13.854 2.760
6 민제 신 14.156 3.062
7 준성 정 14.413 3.319
8 현서 김 16.541 5.447
9 경민 도 17.299 6.205
10 관우 박 17.768 6.674
11 준우 이 18.903 7.809
12 석훈 임 18.909 7.815
13 준수 이 20.175 9.081
14 성혁 정 20.947 9.853
15 준서 제 21.836 10.742
16 주영 최 22.762 11.668
17 기운 이 27.715 16.621
18 재석 이 28.406 17.312

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Min Hyeong Park 1.864
2 희진 정 2.432 0.568
3 소희 안 2.522 0.658
4 예은 이 3.112 1.248
5 예원 정 3.372 1.508
6 명진 김 3.420 1.556
7 서현 지 3.908 2.044
8 성민 이 5.357 3.493
3-6-3 Time Gap
1 Min Hyeong Park 2.327
2 희진 정 3.094 0.767
3 소희 안 3.761 1.434
4 예은 이 3.936 1.609
5 예원 정 4.209 1.882
6 명진 김 4.338 2.011
7 서현 지 5.447 3.120
8 성민 이 8.607 6.280
cycle Time Gap
1 Min Hyeong Park 7.005
2 소희 안 8.850 1.845
3 예은 이 10.116 3.111
4 희진 정 10.321 3.316
5 명진 김 10.894 3.889
6 성민 이 14.402 7.397
7 서현 지 14.581 7.576
8 예원 정 14.801 7.796
All-Around Time Gap
1 Min Hyeong Park 11.196
2 소희 안 15.133 3.937
3 희진 정 15.847 4.651
4 예은 이 17.164 5.968
5 명진 김 18.652 7.456
6 예원 정 22.382 11.186
7 서현 지 23.936 12.740
8 성민 이 28.366 17.170

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Da Hae Lee 1.756
2 Min Kyung Jung 1.798 0.042
3 Seo Hyeong Ahn 1.808 0.052
4 Ji Woo Park 1.823 0.067
5 Yee Eun Lee 1.870 0.114
6 Ha Eun Jo 1.909 0.153
7 Chae Hyun Kim 1.942 0.186
8 Hyun Hee Jung 1.977 0.221
9 Chae Won Son 2.012 0.256
10 나희 문 2.388 0.632
11 Min Joo Ji 2.851 1.095
12 설희 문 2.986 1.230
13 Min So Lee 3.710 1.954
14 민솔 김 4.380 2.624
3-6-3 Time Gap
1 Seo Hyeong Ahn 2.121
2 Da Hae Lee 2.252 0.131
3 Ji Woo Park 2.256 0.135
4 Hyun Hee Jung 2.296 0.175
5 Min Joo Ji 2.301 0.180
6 Min So Lee 2.322 0.201
7 Yee Eun Lee 2.366 0.245
8 Min Kyung Jung 2.394 0.273
9 Ha Eun Jo 2.412 0.291
10 Chae Won Son 2.561 0.440
11 설희 문 3.245 1.124
12 나희 문 3.455 1.334
13 민솔 김 5.977 3.856
14 Chae Hyun Kim scratch --
cycle Time Gap
1 Da Hae Lee 6.352
2 Min So Lee 6.757 0.405
3 Seo Hyeong Ahn 6.814 0.462
4 Ji Woo Park 6.889 0.537
5 Yee Eun Lee 6.896 0.544
6 Min Kyung Jung 6.934 0.582
7 Hyun Hee Jung 6.947 0.595
8 Min Joo Ji 7.211 0.859
9 Ha Eun Jo 7.755 1.403
10 Chae Won Son 9.119 2.767
11 Chae Hyun Kim 9.998 3.646
12 나희 문 10.314 3.962
13 설희 문 10.950 4.598
14 민솔 김 16.188 9.836
All-Around Time Gap
1 Da Hae Lee 10.360
2 Seo Hyeong Ahn 10.743 0.383
3 Ji Woo Park 10.968 0.608
4 Min Kyung Jung 11.126 0.766
5 Yee Eun Lee 11.132 0.772
6 Hyun Hee Jung 11.220 0.860
7 Ha Eun Jo 12.076 1.716
8 Min Joo Ji 12.363 2.003
9 Min So Lee 12.789 2.429
10 Chae Won Son 13.692 3.332
11 나희 문 16.157 5.797
12 설희 문 17.181 6.821
13 민솔 김 26.545 16.185

11 M

3-3-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 1.609
2 Tae Woong Yoon 1.717 0.108
3 Sung Uk Lee 1.738 0.129
4 Jang Bin Lee 1.741 0.132
5 Na Gun Lim 1.766 0.157
6 Yeon Seo Kim 1.815 0.206
7 Jung Min Lee 1.833 0.224
8 Kyeong Won Jeon 1.868 0.259
9 Ye Won Park 1.876 0.267
10 Seung Don Choi 1.909 0.300
11 Myung Sik Kim 1.948 0.339
12 Hak Lae Kim 2.023 0.414
13 준진 이 2.203 0.594
14 현우 정 2.449 0.840
15 창빈 서 2.762 1.153
16 환희 김 2.776 1.167
17 준혁 박 3.193 1.584
18 진수 김 3.260 1.651
19 선일 박 3.428 1.819
20 성원 장 3.478 1.869
21 Han Gyeol Kim 3.664 2.055
22 종훈 박 3.947 2.338
23 원호 정 4.750 3.141
24 상우 강 7.244 5.635
3-6-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 2.034
2 Yeon Seo Kim 2.142 0.108
3 Jang Bin Lee 2.227 0.193
4 Kyeong Won Jeon 2.283 0.249
5 Na Gun Lim 2.289 0.255
6 Myung Sik Kim 2.331 0.297
7 Tae Woong Yoon 2.395 0.361
8 Seung Don Choi 2.435 0.401
9 Jung Min Lee 2.437 0.403
10 Hak Lae Kim 2.464 0.430
11 Ye Won Park 2.472 0.438
12 창빈 서 2.533 0.499
13 Han Gyeol Kim 2.559 0.525
14 준진 이 2.854 0.820
15 준혁 박 3.056 1.022
16 환희 김 3.482 1.448
17 현우 정 3.576 1.542
18 선일 박 3.608 1.574
19 원호 정 3.615 1.581
20 Sung Uk Lee 4.056 2.022
21 성원 장 4.382 2.348
22 진수 김 4.594 2.560
23 종훈 박 4.817 2.783
24 상우 강 4.899 2.865
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu 5.782
2 Yeon Seo Kim 6.381 0.599
3 Jang Bin Lee 6.476 0.694
4 Kyeong Won Jeon 6.595 0.813
5 Jung Min Lee 6.685 0.903
6 Han Gyeol Kim 6.818 1.036
7 Na Gun Lim 6.819 1.037
8 Seung Don Choi 6.834 1.052
9 Ye Won Park 7.778 1.996
10 창빈 서 8.859 3.077
11 준혁 박 8.866 3.084
12 준진 이 8.883 3.101
13 Hak Lae Kim 9.281 3.499
14 성원 장 9.755 3.973
15 Tae Woong Yoon 9.870 4.088
16 상우 강 10.253 4.471
17 현우 정 11.673 5.891
18 선일 박 12.088 6.306
19 원호 정 12.762 6.980
20 Myung Sik Kim 12.844 7.062
21 종훈 박 13.074 7.292
22 환희 김 14.213 8.431
23 진수 김 14.291 8.509
24 Sung Uk Lee scratch --
All-Around Time Gap
1 Seung Ji Ryu 9.425
2 Yeon Seo Kim 10.338 0.913
3 Jang Bin Lee 10.444 1.019
4 Kyeong Won Jeon 10.746 1.321
5 Na Gun Lim 10.874 1.449
6 Jung Min Lee 10.955 1.530
7 Seung Don Choi 11.178 1.753
8 Ye Won Park 12.126 2.701
9 Han Gyeol Kim 13.041 3.616
10 Hak Lae Kim 13.768 4.343
11 준진 이 13.940 4.515
12 Tae Woong Yoon 13.982 4.557
13 창빈 서 14.154 4.729
14 준혁 박 15.115 5.690
15 Myung Sik Kim 17.123 7.698
16 성원 장 17.615 8.190
17 현우 정 17.698 8.273
18 선일 박 19.124 9.699
19 환희 김 20.471 11.046
20 원호 정 21.127 11.702
21 종훈 박 21.838 12.413
22 진수 김 22.145 12.720
23 상우 강 22.396 12.971

12 M

3-3-3 Time Gap
1 Jun Woo Kang 1.620
2 Jeong Rok Oh 1.631 0.011
3 Jin Wan Lee 1.640 0.020
4 Gi Hoon Kim 1.675 0.055
5 Seok Beom Yoon 1.713 0.093
6 Jae Won Ryu 1.728 0.108
7 Ji Min Jeong 1.738 0.118
8 Jun Hyeong Lee 1.782 0.162
9 Joon Suk Kang 1.818 0.198
10 영건 김 1.847 0.227
11 태우 김 1.903 0.283
12 Dae Won Kim 1.933 0.313
13 Won Chan Lee 2.028 0.408
14 정건 이 2.324 0.704
15 창유 이 2.368 0.748
16 현성 윤 2.748 1.128
17 현우 김 2.836 1.216
18 민석 김 2.902 1.282
19 무성 모하메드 2.958 1.338
20 민호 서 3.090 1.470
21 유민 이 3.163 1.543
22 민수 서 3.163 1.543
23 종현 박 3.201 1.581
24 륜주 권 3.599 1.979
3-6-3 Time Gap
1 Jin Wan Lee 1.995
2 Jun Woo Kang 2.083 0.088
3 Jeong Rok Oh 2.130 0.135
4 Seok Beom Yoon 2.153 0.158
5 Gi Hoon Kim 2.156 0.161
6 Ji Min Jeong 2.191 0.196
7 태우 김 2.207 0.212
8 Joon Suk Kang 2.292 0.297
9 Jun Hyeong Lee 2.449 0.454
10 Won Chan Lee 2.572 0.577
11 Dae Won Kim 2.679 0.684
12 Jae Won Ryu 3.085 1.090
13 현우 김 3.098 1.103
14 유민 이 3.116 1.121
15 창유 이 3.208 1.213
16 민석 김 3.254 1.259
17 민수 서 3.452 1.457
18 종현 박 3.465 1.470
19 무성 모하메드 3.637 1.642
20 정건 이 4.042 2.047
21 영건 김 4.048 2.053
22 륜주 권 4.493 2.498
23 현성 윤 4.659 2.664
24 민호 서 5.799 3.804
cycle Time Gap
1 Jin Wan Lee 6.239
2 Ji Min Jeong 6.424 0.185
3 Gi Hoon Kim 6.437 0.198
4 Seok Beom Yoon 6.537 0.298
5 Jun Hyeong Lee 6.788 0.549
6 태우 김 6.808 0.569
7 영건 김 6.907 0.668
8 Jeong Rok Oh 6.908 0.669
9 Dae Won Kim 7.121 0.882
10 Joon Suk Kang 7.718 1.479
11 Won Chan Lee 7.740 1.501
12 Jae Won Ryu 7.828 1.589
13 창유 이 8.038 1.799
14 유민 이 8.552 2.313
15 현우 김 9.695 3.456
16 현성 윤 9.779 3.540
17 무성 모하메드 10.798 4.559
18 정건 이 11.739 5.500
19 민석 김 12.080 5.841
20 Jun Woo Kang 12.707 6.468
21 민호 서 15.680 9.441
22 민수 서 17.516 11.277
23 종현 박 17.923 11.684
24 륜주 권 22.651 16.412
All-Around Time Gap
1 Jin Wan Lee 9.874
2 Gi Hoon Kim 10.268 0.394
3 Ji Min Jeong 10.353 0.479
4 Seok Beom Yoon 10.403 0.529
5 Jeong Rok Oh 10.669 0.795
6 태우 김 10.918 1.044
7 Jun Hyeong Lee 11.019 1.145
8 Dae Won Kim 11.733 1.859
9 Joon Suk Kang 11.828 1.954
10 Won Chan Lee 12.340 2.466
11 Jae Won Ryu 12.641 2.767
12 영건 김 12.802 2.928
13 창유 이 13.614 3.740
14 유민 이 14.831 4.957
15 현우 김 15.629 5.755
16 Jun Woo Kang 16.410 6.536
17 현성 윤 17.186 7.312
18 무성 모하메드 17.393 7.519
19 정건 이 18.105 8.231
20 민석 김 18.236 8.362
21 민수 서 24.131 14.257
22 민호 서 24.569 14.695
23 종현 박 24.589 14.715
24 륜주 권 30.743 20.869

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 In Gi Min 1.534
2 Tae Hyeon Kim 1.576 0.042
3 Sang Hyeok Hong 1.666 0.132
4 Chung Min Lee 1.705 0.171
5 Tae Yeong Kim 1.738 0.204
6 Hun Gyu Lee 1.746 0.212
7 Do Hyun Oh 1.773 0.239
8 Han Seo Cho 1.786 0.252
9 Sung Jin Park 1.789 0.255
10 Hyeon Jun Choi 1.809 0.275
11 상민 박 4.155 2.621
12 Min Je Jin 4.546 3.012
3-6-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 1.997
2 In Gi Min 2.065 0.068
3 Chung Min Lee 2.074 0.077
4 Tae Hyeon Kim 2.080 0.083
5 Do Hyun Oh 2.141 0.144
6 Han Seo Cho 2.149 0.152
7 Hyeon Jun Choi 2.252 0.255
8 Sang Hyeok Hong 2.261 0.264
9 Hun Gyu Lee 2.281 0.284
10 Tae Yeong Kim 2.407 0.410
11 Min Je Jin 2.655 0.658
12 상민 박 3.702 1.705
cycle Time Gap
1 Sang Hyeok Hong 5.928
2 In Gi Min 5.947 0.019
3 Sung Jin Park 6.230 0.302
4 Tae Hyeon Kim 6.367 0.439
5 Hyeon Jun Choi 6.433 0.505
6 Han Seo Cho 6.529 0.601
7 Hun Gyu Lee 6.848 0.920
8 Do Hyun Oh 7.239 1.311
9 Chung Min Lee 8.187 2.259
10 Tae Yeong Kim 11.320 5.392
11 상민 박 13.873 7.945
12 Min Je Jin 20.081 14.153
All-Around Time Gap
1 In Gi Min 9.546
2 Sang Hyeok Hong 9.855 0.309
3 Sung Jin Park 10.016 0.470
4 Tae Hyeon Kim 10.023 0.477
5 Han Seo Cho 10.464 0.918
6 Hyeon Jun Choi 10.494 0.948
7 Hun Gyu Lee 10.875 1.329
8 Do Hyun Oh 11.153 1.607
9 Chung Min Lee 11.966 2.420
10 Tae Yeong Kim 15.465 5.919
11 상민 박 21.730 12.184
12 Min Je Jin 27.282 17.736

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Ji Yeoung Seo 1.717
2 Ye Jin Choi 1.775 0.058
3 Eun Sae Hong 1.889 0.172
4 Ji Hyeon Han 1.910 0.193
5 수민 이 2.683 0.966
6 혜빈 최 4.098 2.381
3-6-3 Time Gap
1 Ji Hyeon Han 2.172
2 Ye Jin Choi 2.186 0.014
3 Ji Yeoung Seo 2.210 0.038
4 Eun Sae Hong 2.474 0.302
5 수민 이 3.501 1.329
6 혜빈 최 3.702 1.530
cycle Time Gap
1 Ji Yeoung Seo 6.493
2 Ye Jin Choi 6.607 0.114
3 Eun Sae Hong 6.720 0.227
4 Ji Hyeon Han 7.488 0.995
5 수민 이 10.481 3.988
6 혜빈 최 10.531 4.038
All-Around Time Gap
1 Ji Yeoung Seo 10.420
2 Ye Jin Choi 10.568 0.148
3 Eun Sae Hong 11.083 0.663
4 Ji Hyeon Han 11.570 1.150
5 수민 이 16.665 6.245
6 혜빈 최 18.331 7.911

15-16 C

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 1.519
2 Sung Hyun Moon 1.527 0.008
3 Do Sung Oh 1.603 0.084
4 Tae Seung Ha 1.806 0.287
5 Jae Young Jo 1.813 0.294
6 Ji Won Choe 1.831 0.312
7 Chae Hyun Lee 3.179 1.660
8 Hyo Won Jang 4.457 2.938
3-6-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 2.011
2 Sung Hyun Moon 2.073 0.062
3 Do Sung Oh 2.107 0.096
4 Tae Seung Ha 2.275 0.264
5 Jae Young Jo 2.396 0.385
6 Chae Hyun Lee 2.572 0.561
7 Hyo Won Jang 3.098 1.087
8 Ji Won Choe 8.199 6.188
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim 5.967
2 Do Sung Oh 6.366 0.399
3 Sung Hyun Moon 6.395 0.428
4 Tae Seung Ha 6.421 0.454
5 Jae Young Jo 6.768 0.801
6 Hyo Won Jang 7.447 1.480
7 Chae Hyun Lee 7.506 1.539
8 Ji Won Choe 8.093 2.126
All-Around Time Gap
1 Si Eun Kim 9.497
2 Sung Hyun Moon 9.995 0.498
3 Do Sung Oh 10.076 0.579
4 Tae Seung Ha 10.502 1.005
5 Jae Young Jo 10.977 1.480
6 Chae Hyun Lee 13.257 3.760
7 Hyo Won Jang 15.002 5.505
8 Ji Won Choe 18.123 8.626

17-18 C

3-3-3 Time Gap
1 Young Seo Kim 1.688
2 Jae Ho Jung 1.704 0.016
3 Hee Joon Kang 1.768 0.080
4 Seo Yeon Jo 2.025 0.337
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 2.130
2 Young Seo Kim 2.176 0.046
3 Hee Joon Kang 2.291 0.161
4 Seo Yeon Jo 2.772 0.642
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung 5.738
2 Young Seo Kim 6.232 0.494
3 Hee Joon Kang 6.958 1.220
4 Seo Yeon Jo 12.077 6.339
All-Around Time Gap
1 Jae Ho Jung 9.572
2 Young Seo Kim 10.096 0.524
3 Hee Joon Kang 11.017 1.445
4 Seo Yeon Jo 16.874 7.302

19-24 F

3-3-3 Time Gap
1 Yi Joon Choi 1.746
2 Hyeon Ha Kim 1.783 0.037
3 Min Kim 2.007 0.261
4 Eun Chae Hyeon 2.054 0.308
3-6-3 Time Gap
1 Min Kim 2.320
2 Yi Joon Choi 2.329 0.009
3 Eun Chae Hyeon 3.482 1.162
4 Hyeon Ha Kim 4.797 2.477
cycle Time Gap
1 Hyeon Ha Kim 6.670
2 Eun Chae Hyeon 7.075 0.405
3 Min Kim 7.896 1.226
4 Yi Joon Choi 9.885 3.215
All-Around Time Gap
1 Min Kim 12.223
2 Eun Chae Hyeon 12.611 0.388
3 Hyeon Ha Kim 13.250 1.027
4 Yi Joon Choi 13.960 1.737

25-34 C

3-3-3 Time Gap
1 Sang Ho Park 2.498
2 Sun Jung Choi 3.341 0.843
3-6-3 Time Gap
1 Sang Ho Park 3.434
2 Sun Jung Choi 5.504 2.070
cycle Time Gap
1 Sang Ho Park 9.237
2 Sun Jung Choi 17.426 8.189
All-Around Time Gap
1 Sang Ho Park 15.169
2 Sun Jung Choi 26.271 11.102

35-44 C

3-3-3 Time Gap
1 Min Kyung Jeon 3.060
2 Ji Eun Shin 3.216 0.156
3 Yoon Kyung Ra 3.371 0.311
4 경애 김 3.616 0.556
5 정연 배 3.661 0.601
6 In Sook Lee 5.615 2.555
3-6-3 Time Gap
1 In Sook Lee 4.132
2 Ji Eun Shin 4.423 0.291
3 Yoon Kyung Ra 4.474 0.342
4 경애 김 4.485 0.353
5 Min Kyung Jeon 4.927 0.795
6 정연 배 5.359 1.227
cycle Time Gap
1 In Sook Lee 12.274
2 Yoon Kyung Ra 12.737 0.463
3 Min Kyung Jeon 15.752 3.478
4 정연 배 16.615 4.341
5 Ji Eun Shin 16.872 4.598
6 경애 김 19.409 7.135
All-Around Time Gap
1 Yoon Kyung Ra 20.582
2 In Sook Lee 22.021 1.439
3 Min Kyung Jeon 23.739 3.157
4 Ji Eun Shin 24.511 3.929
5 정연 배 25.635 5.053
6 경애 김 27.510 6.928

45-54 F

3-3-3 Time Gap
1 Kyuoung Hee Kim 2.823
2 Myung Ju Kim 2.882 0.059
3 Jung Ae Park 3.099 0.276
4 Jin Young Son 3.790 0.967
5 민정 오 3.882 1.059
6 수정 원 3.932 1.109
7 승규 지 4.395 1.572
3-6-3 Time Gap
1 Jung Ae Park 3.502
2 Kyuoung Hee Kim 3.784 0.282
3 승규 지 4.380 0.878
4 Jin Young Son 4.628 1.126
5 수정 원 5.251 1.749
6 민정 오 5.594 2.092
7 Myung Ju Kim 6.416 2.914
cycle Time Gap
1 Jung Ae Park 12.455
2 Myung Ju Kim 12.708 0.253
3 승규 지 12.729 0.274
4 민정 오 16.447 3.992
5 Kyuoung Hee Kim 16.649 4.194
6 Jin Young Son 17.116 4.661
7 수정 원 23.407 10.952
All-Around Time Gap
1 Jung Ae Park 19.056
2 승규 지 21.504 2.448
3 Myung Ju Kim 22.006 2.950
4 Kyuoung Hee Kim 23.256 4.200
5 Jin Young Son 25.534 6.478
6 민정 오 25.923 6.867
7 수정 원 32.590 13.534

45-54 M

3-3-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 2.449
2 Jung Won Lee 2.754 0.305
3 건수 김 3.360 0.911
4 In Ho Cho 4.575 2.126
3-6-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 3.120
2 Jung Won Lee 3.677 0.557
3 In Ho Cho 4.967 1.847
4 건수 김 6.227 3.107
cycle Time Gap
1 Tae Young Kim 9.926
2 Jung Won Lee 9.930 0.004
3 건수 김 14.224 4.298
4 In Ho Cho 17.191 7.265
All-Around Time Gap
1 Tae Young Kim 15.495
2 Jung Won Lee 16.361 0.866
3 건수 김 23.811 8.316
4 In Ho Cho 26.733 11.238

55-64 M

3-3-3 Time Gap
1 태훈 김 2.717
2 권오 박 3.436 0.719
3-6-3 Time Gap
1 태훈 김 3.765
2 권오 박 5.638 1.873
cycle Time Gap
1 권오 박 14.452
2 태훈 김 14.467 0.015
All-Around Time Gap
1 태훈 김 20.949
2 권오 박 23.526 2.577

Doubles

12U

Team Time Gap
1 Seok Beom Yoon & Gi Hoon Kim 7.750
2 Seo Hyeong Ahn & Min Joo Ji 7.931 0.181
3 Sung Uk Lee & Jang Bin Lee 7.977 0.227
4 Jun Hyeong Lee & Myung Sik Kim 8.299 0.549
5 Tae Woong Yoon & Min Gi Choi 8.443 0.693
6 Jae Won Ryu & Dae Won Kim 8.617 0.867
7 Hak Lae Kim & Jung Min Lee 8.693 0.943
8 Min So Lee & Min Kyung Jung 9.113 1.363
9 Hyun Hee Jung & Jun Rae Kim 9.467 1.717
10 종현 박 & Ha Eun Jo 9.935 2.185
11 Chae Won Son & Min Hyeong Park 10.053 2.303

18U

Team Time Gap
1 Jae Ho Jung & Jeong Rok Oh 6.783
2 Han Seo Cho & Jin Wan Lee 7.060 0.277
3 Tae Hyeon Kim & Hyeon Jun Choi 7.436 0.653
4 Tae Seung Ha & In Gi Min 7.795 1.012
5 Sang Hyeok Hong & Kyeong Won Jeon 8.685 1.902
6 Ji Yeoung Seo & Ji Hyeon Han 8.937 2.154
7 Tae Yeong Kim & Hun Gyu Lee 9.161 2.378
8 Jae Young Jo & Do Hyun Oh 9.422 2.639
9 Ji Won Choe & Hyo Won Jang 9.533 2.750
10 Chae Hyun Lee & Eun Sae Hong 9.960 3.177

19+

Team Time Gap
1 Min Kim & Hyeon Ha Kim 7.777
2 Yi Joon Choi & Young Seo Kim 7.791 0.014
3 Sang Ho Park & Eun Chae Hyeon 10.251 2.474
4 Jung Ae Park & Do Sung Oh 11.879 4.102
5 Myung Ju Kim & Kyuoung Hee Kim 13.681 5.904

Child/Parent 11+

Team Time Gap
1 Jin Wan Lee 9.562
2 Eun Sae Hong 12.381 2.819
3 Han Seo Cho 12.638 3.076

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 -
Da Hae Lee, Chae Won Son, Min Joo Ji, Min Hyeong Park
16.112
2 -
Ji Min Jeong, Ye Won Park, Ji Woo Park, Hyun Hee Jung, 예은 이, Jun Rae Kim
16.421 0.309
3 -
Min So Lee, Min Kyung Jung, Han Gyeol Kim, 동규 허
16.455 0.343
4 -
Seo Hyeong Ahn, Tae Woong Yoon, Jang Bin Lee, Myung Sik Kim, Min Gi Choi
18.138 2.026
5 -
Joon Suk Kang, Seung Don Choi, 성혁 정, Do Hoon Jeong, In Sung Ahn
19.525 3.413

18U

Team Time Gap
1 -
Jae Ho Jung, Sung Hyun Moon, Jeong Rok Oh, Jun Woo Kang, Seung Ji Ryu
13.796
2 -
Ji Hyeon Han, Chung Min Lee, Seok Beom Yoon, Gi Hoon Kim, Jun Hyeong Lee, Yeon Seo Kim
15.595 1.799
3 -
Ji Yeoung Seo, Hun Gyu Lee, Min Je Jin, 영건 김, Dae Won Kim, Sung Uk Lee
15.878 2.082
4 -
Tae Seung Ha, In Gi Min, Tae Yeong Kim, Sung Jin Park
16.248 2.452
5 -
Sang Hyeok Hong, Han Seo Cho, Jin Wan Lee, Kyeong Won Jeon
18.934 5.138
6 -
Do Sung Oh, Jae Young Jo, Tae Hyeon Kim, Hyeon Jun Choi
22.319 8.523

19+

Team Time Gap
1 -
Yi Joon Choi, Young Seo Kim, Si Eun Kim, Ye Jin Choi
16.818
2 -
Sang Ho Park, Eun Chae Hyeon, Seo Yeon Jo, Ji Won Choe, Hyo Won Jang, Chae Hyun Lee
17.851 1.033
3 -
Tae Young Kim, Jung Ae Park, Min Kim, Hyeon Ha Kim, Hee Joon Kang
19.771 2.953

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy