PrelimsSPEED STACKS KOREA OPEN

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 Su Hyun Ahn 3.268
3-6-3 Time Gap
1 Su Hyun Ahn 4.081
cycle Time Gap
1 Su Hyun Ahn 18.246
All-Around Time Gap
1 Su Hyun Ahn 25.595

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Do Hoon Jeong 2.204
2 김 철희 2.467 0.263
3 서 우주 2.893 0.689
4 Eun Yul Kang 3.037 0.833
5 윤 주성 3.271 1.067
6 차 우석 3.356 1.152
7 이 준서 3.492 1.288
8 Jung Woo Kim 3.504 1.300
9 Chae Ho Park 4.636 2.432
3-6-3 Time Gap
1 김 철희 3.545
2 Do Hoon Jeong 3.559 0.014
3 Jung Woo Kim 4.073 0.528
4 윤 주성 4.089 0.544
5 서 우주 4.309 0.764
6 이 준서 4.508 0.963
7 Eun Yul Kang 4.884 1.339
8 차 우석 4.955 1.410
9 Chae Ho Park 6.185 2.640
cycle Time Gap
1 Do Hoon Jeong 8.437
2 김 철희 9.938 1.501
3 Jung Woo Kim 10.883 2.446
4 Eun Yul Kang 11.056 2.619
5 서 우주 11.224 2.787
6 차 우석 11.683 3.246
7 이 준서 15.120 6.683
8 윤 주성 15.561 7.124
9 Chae Ho Park 20.069 11.632
All-Around Time Gap
1 Do Hoon Jeong 14.200
2 김 철희 15.950 1.750
3 서 우주 18.426 4.226
4 Jung Woo Kim 18.460 4.260
5 Eun Yul Kang 18.977 4.777
6 차 우석 19.994 5.794
7 윤 주성 22.921 8.721
8 이 준서 23.120 8.920
9 Chae Ho Park 30.890 16.690

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Kyeong Won Jeon 1.738
2 Min Gi Choi 1.788 0.050
3 윤 지원A 1.828 0.090
4 Ye Jun Lee 1.950 0.212
5 주원 양 2.113 0.375
6 Eun Chan Kang 2.209 0.471
7 하 유준 2.346 0.608
8 김 민성A 2.585 0.847
9 오 서진 2.630 0.892
10 윤 규진 2.659 0.921
11 홍 재민 2.675 0.937
12 차 민수 2.874 1.136
13 박 주혁 2.953 1.215
14 김 준영 2.982 1.244
15 하 준서 2.992 1.254
16 강 선재 3.199 1.461
17 임 주혁 3.250 1.512
18 강 지원 3.361 1.623
19 유 태훈 3.756 2.018
20 최 지훈 3.766 2.028
21 최 은호 3.933 2.195
22 나 세찬 4.371 2.633
23 김 준표 4.379 2.641
24 김 하영 4.668 2.930
25 강 민재 5.137 3.399
26 Joo Won Kim scratch --
27 정 준성 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Min Gi Choi 2.191
2 Kyeong Won Jeon 2.206 0.015
3 Ye Jun Lee 2.339 0.148
4 윤 지원A 2.351 0.160
5 나 세찬 2.511 0.320
6 주원 양 2.544 0.353
7 Eun Chan Kang 2.665 0.474
8 윤 규진 3.161 0.970
9 하 유준 3.202 1.011
10 오 서진 3.287 1.096
11 Joo Won Kim 3.337 1.146
12 김 준영 3.490 1.299
13 유 태훈 3.825 1.634
14 박 주혁 3.941 1.750
15 홍 재민 4.026 1.835
16 강 선재 4.085 1.894
17 강 민재 4.239 2.048
18 최 은호 4.354 2.163
19 하 준서 4.468 2.277
20 김 준표 4.574 2.383
21 임 주혁 4.760 2.569
22 최 지훈 4.785 2.594
23 김 하영 4.983 2.792
24 강 지원 5.195 3.004
25 정 준성 5.299 3.108
26 김 민성A 5.463 3.272
27 차 민수 7.294 5.103
cycle Time Gap
1 Kyeong Won Jeon 6.715
2 Min Gi Choi 6.756 0.041
3 주원 양 7.147 0.432
4 나 세찬 7.469 0.754
5 윤 지원A 7.857 1.142
6 윤 규진 8.063 1.348
7 Eun Chan Kang 8.067 1.352
8 Ye Jun Lee 8.346 1.631
9 홍 재민 9.574 2.859
10 김 민성A 9.635 2.920
11 유 태훈 10.302 3.587
12 김 준영 11.164 4.449
13 하 유준 11.469 4.754
14 박 주혁 11.581 4.866
15 차 민수 11.859 5.144
16 Joo Won Kim 11.899 5.184
17 강 선재 12.229 5.514
18 오 서진 12.261 5.546
19 강 지원 13.291 6.576
20 김 준표 13.657 6.942
21 강 민재 14.044 7.329
22 임 주혁 14.207 7.492
23 정 준성 14.873 8.158
24 하 준서 14.926 8.211
25 최 지훈 15.692 8.977
26 김 하영 17.328 10.613
27 최 은호 20.206 13.491
All-Around Time Gap
1 Kyeong Won Jeon 10.659
2 Min Gi Choi 10.735 0.076
3 주원 양 11.804 1.145
4 윤 지원A 12.036 1.377
5 Ye Jun Lee 12.635 1.976
6 Eun Chan Kang 12.941 2.282
7 윤 규진 13.883 3.224
8 나 세찬 14.351 3.692
9 홍 재민 16.275 5.616
10 하 유준 17.017 6.358
11 김 준영 17.636 6.977
12 김 민성A 17.683 7.024
13 유 태훈 17.883 7.224
14 오 서진 18.178 7.519
15 박 주혁 18.475 7.816
16 강 선재 19.513 8.854
17 강 지원 21.847 11.188
18 차 민수 22.027 11.368
19 임 주혁 22.217 11.558
20 하 준서 22.386 11.727
21 김 준표 22.610 11.951
22 강 민재 23.420 12.761
23 최 지훈 24.243 13.584
24 김 하영 26.979 16.320
25 최 은호 28.493 17.834

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Hyun Hee Jung 1.950
2 Hee Woon Ham 2.221 0.271
3 송 태연 2.225 0.275
4 Dong Hee Lee 2.747 0.797
5 신 예진 2.805 0.855
6 Ye Jin Kim 4.045 2.095
3-6-3 Time Gap
1 송 태연 2.835
2 Hee Woon Ham 2.864 0.029
3 Hyun Hee Jung 3.111 0.276
4 신 예진 3.210 0.375
5 Dong Hee Lee 3.536 0.701
6 Ye Jin Kim 5.215 2.380
cycle Time Gap
1 Hyun Hee Jung 6.972
2 Hee Woon Ham 7.894 0.922
3 송 태연 8.537 1.565
4 신 예진 8.733 1.761
5 Dong Hee Lee 9.912 2.940
6 Ye Jin Kim 17.280 10.308
All-Around Time Gap
1 Hyun Hee Jung 12.033
2 Hee Woon Ham 12.979 0.946
3 송 태연 13.597 1.564
4 신 예진 14.748 2.715
5 Dong Hee Lee 16.195 4.162
6 Ye Jin Kim 26.540 14.507

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Min So Lee 1.870
2 차 유나 1.922 0.052
3 Chae Rin Lim 2.011 0.141
4 Seo Yi Park 2.292 0.422
5 Tae Yeon Kim 2.751 0.881
6 Sol Ji Kim 3.137 1.267
7 Min Kyung Jung 5.600 3.730
3-6-3 Time Gap
1 Sol Ji Kim 2.324
2 Min So Lee 2.472 0.148
3 Seo Yi Park 2.543 0.219
4 차 유나 2.559 0.235
5 Min Kyung Jung 2.677 0.353
6 Chae Rin Lim 2.791 0.467
7 Tae Yeon Kim 3.347 1.023
cycle Time Gap
1 Min So Lee 7.045
2 Chae Rin Lim 8.389 1.344
3 Seo Yi Park 8.448 1.403
4 차 유나 8.836 1.791
5 Tae Yeon Kim 8.841 1.796
6 Sol Ji Kim 10.901 3.856
7 Min Kyung Jung scratch --
All-Around Time Gap
1 Min So Lee 11.387
2 Chae Rin Lim 13.191 1.804
3 Seo Yi Park 13.283 1.896
4 차 유나 13.317 1.930
5 Tae Yeon Kim 14.939 3.552
6 Sol Ji Kim 16.362 4.975

11 M

3-3-3 Time Gap
1 강 시우B 1.600
2 Dong Geon Kim 1.661 0.061
3 Yeon Seo Kim 1.797 0.197
4 Yeon Woo Choi 1.806 0.206
5 Seung Teak Lee 1.817 0.217
6 Jun Seo Yoon 1.844 0.244
7 Won Woo Cho 1.870 0.270
8 Tae Woong Yoon 1.874 0.274
9 Myung Sik Kim 1.891 0.291
10 Eun Chan Kim 1.934 0.334
11 Jae Won Ryu 1.953 0.353
12 Sung Woo Jung 1.978 0.378
13 Sang Hun Nam 2.017 0.417
14 Ye Won Park 2.038 0.438
15 조 성운 2.090 0.490
16 Ho Young Lee 2.097 0.497
17 박 찬용 2.106 0.506
18 Young Sang Jo 2.120 0.520
19 지 창건 2.149 0.549
20 이 수현 2.190 0.590
21 이 찬 2.200 0.600
22 건우 박 2.208 0.608
23 Dae Hoo Kim 2.209 0.609
24 김 서중 2.217 0.617
25 Yun Seok Jang 2.219 0.619
26 함 수민 2.238 0.638
27 Tae Jun Ban 2.291 0.691
28 호령 이 2.309 0.709
29 유승 노 2.569 0.969
30 윤 현성 2.754 1.154
31 이 성연 2.800 1.200
32 이 막심 2.958 1.358
33 창호 손 2.970 1.370
34 정혁 허 2.986 1.386
35 서 은찬 2.996 1.396
36 이 주현 3.002 1.402
37 이 용빈 3.905 2.305
38 지섭 신 4.568 2.968
39 이 도원 4.643 3.043
40 이 현석 5.813 4.213
3-6-3 Time Gap
1 Sung Woo Jung 2.209
2 Yeon Seo Kim 2.211 0.002
3 Dong Geon Kim 2.239 0.030
4 Jun Seo Yoon 2.256 0.047
5 Yeon Woo Choi 2.280 0.071
6 강 시우B 2.320 0.111
7 Eun Chan Kim 2.389 0.180
8 Won Woo Cho 2.412 0.203
9 Jae Won Ryu 2.502 0.293
10 Seung Teak Lee 2.536 0.327
11 Ho Young Lee 2.569 0.360
12 호령 이 2.607 0.398
13 Ye Won Park 2.631 0.422
14 Dae Hoo Kim 2.702 0.493
15 박 찬용 2.726 0.517
16 지 창건 2.757 0.548
17 Tae Jun Ban 2.762 0.553
18 Young Sang Jo 2.794 0.585
19 건우 박 2.796 0.587
20 조 성운 2.807 0.598
21 Myung Sik Kim 2.859 0.650
22 Sang Hun Nam 2.883 0.674
23 지섭 신 2.885 0.676
24 이 현석 2.889 0.680
25 함 수민 2.900 0.691
26 이 찬 2.926 0.717
27 Yun Seok Jang 2.984 0.775
28 김 서중 3.017 0.808
29 이 성연 3.209 1.000
30 이 수현 3.222 1.013
31 이 용빈 3.357 1.148
32 이 주현 3.588 1.379
33 이 막심 3.601 1.392
34 정혁 허 3.661 1.452
35 창호 손 3.759 1.550
36 서 은찬 3.852 1.643
37 윤 현성 3.865 1.656
38 이 도원 4.092 1.883
39 Tae Woong Yoon 4.492 2.283
40 유승 노 4.884 2.675
cycle Time Gap
1 Yeon Seo Kim 6.401
2 Sung Woo Jung 6.465 0.064
3 강 시우B 6.504 0.103
4 Dong Geon Kim 6.550 0.149
5 Myung Sik Kim 6.559 0.158
6 Seung Teak Lee 6.870 0.469
7 Eun Chan Kim 6.877 0.476
8 Yeon Woo Choi 7.116 0.715
9 이 찬 7.318 0.917
10 Ho Young Lee 7.320 0.919
11 Young Sang Jo 7.509 1.108
12 Jae Won Ryu 7.551 1.150
13 호령 이 7.568 1.167
14 김 서중 7.572 1.171
15 Won Woo Cho 7.644 1.243
16 Ye Won Park 7.778 1.377
17 박 찬용 7.914 1.513
18 Tae Jun Ban 8.140 1.739
19 정혁 허 8.247 1.846
20 건우 박 8.334 1.933
21 Dae Hoo Kim 8.399 1.998
22 Sang Hun Nam 8.444 2.043
23 Yun Seok Jang 8.515 2.114
24 지 창건 8.548 2.147
25 이 현석 8.659 2.258
26 서 은찬 9.250 2.849
27 윤 현성 9.551 3.150
28 이 수현 10.265 3.864
29 이 성연 10.340 3.939
30 Jun Seo Yoon 10.371 3.970
31 이 도원 11.412 5.011
32 이 주현 11.482 5.081
33 이 용빈 12.445 6.044
34 창호 손 13.404 7.003
35 지섭 신 14.363 7.962
36 이 막심 14.430 8.029
37 함 수민 15.073 8.672
38 유승 노 15.615 9.214
39 조 성운 16.525 10.124
40 Tae Woong Yoon 24.098 17.697
All-Around Time Gap
1 Yeon Seo Kim 10.409
2 강 시우B 10.424 0.015
3 Dong Geon Kim 10.450 0.041
4 Sung Woo Jung 10.652 0.243
5 Eun Chan Kim 11.200 0.791
6 Yeon Woo Choi 11.202 0.793
7 Seung Teak Lee 11.223 0.814
8 Myung Sik Kim 11.309 0.900
9 Won Woo Cho 11.926 1.517
10 Ho Young Lee 11.986 1.577
11 Jae Won Ryu 12.006 1.597
12 Young Sang Jo 12.423 2.014
13 이 찬 12.444 2.035
14 Ye Won Park 12.447 2.038
15 호령 이 12.484 2.075
16 박 찬용 12.746 2.337
17 김 서중 12.806 2.397
18 Tae Jun Ban 13.193 2.784
19 Dae Hoo Kim 13.310 2.901
20 건우 박 13.338 2.929
21 Sang Hun Nam 13.344 2.935
22 지 창건 13.454 3.045
23 Yun Seok Jang 13.718 3.309
24 Jun Seo Yoon 14.471 4.062
25 정혁 허 14.894 4.485
26 이 수현 15.677 5.268
27 서 은찬 16.098 5.689
28 윤 현성 16.170 5.761
29 이 성연 16.349 5.940
30 이 현석 17.361 6.952
31 이 주현 18.072 7.663
32 이 용빈 19.707 9.298
33 창호 손 20.133 9.724
34 이 도원 20.147 9.738
35 함 수민 20.211 9.802
36 이 막심 20.989 10.580
37 조 성운 21.422 11.013
38 지섭 신 21.816 11.407
39 유승 노 23.068 12.659
40 Tae Woong Yoon 30.464 20.055

12 M

3-3-3 Time Gap
1 Do Yun Kim 1.686
2 Jun Hyeong Lee 1.723 0.037
3 Min Jun Kim 1.734 0.048
4 Chung Min Lee 1.742 0.056
5 Jun Woo Kang 1.746 0.060
6 Jin Wan Lee 1.766 0.080
7 Yu Sin Kim 1.785 0.099
8 Si Heon Choi 1.786 0.100
9 김 해찬 1.849 0.163
10 이 승원 1.951 0.265
11 문 도현 2.344 0.658
12 Gun Hee Lee 2.510 0.824
13 정 건아 2.530 0.844
14 종현 박 2.630 0.944
15 김 지훈 2.787 1.101
16 최 호영 2.914 1.228
17 최 윤성 3.072 1.386
18 김 영건 3.089 1.403
19 신 준영 4.528 2.842
20 Seong Hun Jeon 5.428 3.742
3-6-3 Time Gap
1 Min Jun Kim 2.023
2 Si Heon Choi 2.037 0.014
3 Jin Wan Lee 2.125 0.102
4 Jun Woo Kang 2.143 0.120
5 Jun Hyeong Lee 2.286 0.263
6 Do Yun Kim 2.321 0.298
7 Yu Sin Kim 2.382 0.359
8 김 영건 2.390 0.367
9 Chung Min Lee 2.540 0.517
10 정 건아 2.799 0.776
11 문 도현 2.865 0.842
12 Gun Hee Lee 2.971 0.948
13 이 승원 3.043 1.020
14 종현 박 3.065 1.042
15 Seong Hun Jeon 3.668 1.645
16 신 준영 4.285 2.262
17 최 윤성 4.339 2.316
18 김 지훈 4.463 2.440
19 최 호영 5.337 3.314
20 김 해찬 10.633 8.610
cycle Time Gap
1 Min Jun Kim 6.245
2 Jin Wan Lee 6.312 0.067
3 Jun Hyeong Lee 6.355 0.110
4 Jun Woo Kang 6.444 0.199
5 Yu Sin Kim 6.457 0.212
6 Si Heon Choi 6.544 0.299
7 Do Yun Kim 6.870 0.625
8 이 승원 7.551 1.306
9 문 도현 8.161 1.916
10 김 해찬 8.906 2.661
11 김 영건 9.007 2.762
12 Seong Hun Jeon 9.076 2.831
13 김 지훈 9.328 3.083
14 Chung Min Lee 9.365 3.120
15 정 건아 10.085 3.840
16 최 윤성 11.307 5.062
17 신 준영 11.903 5.658
18 Gun Hee Lee 12.039 5.794
19 종현 박 12.953 6.708
20 최 호영 18.376 12.131
All-Around Time Gap
1 Min Jun Kim 10.002
2 Jin Wan Lee 10.203 0.201
3 Jun Woo Kang 10.333 0.331
4 Jun Hyeong Lee 10.364 0.362
5 Si Heon Choi 10.367 0.365
6 Yu Sin Kim 10.624 0.622
7 Do Yun Kim 10.877 0.875
8 이 승원 12.545 2.543
9 문 도현 13.370 3.368
10 Chung Min Lee 13.647 3.645
11 김 영건 14.486 4.484
12 정 건아 15.414 5.412
13 김 지훈 16.578 6.576
14 Gun Hee Lee 17.520 7.518
15 Seong Hun Jeon 18.172 8.170
16 종현 박 18.648 8.646
17 최 윤성 18.718 8.716
18 신 준영 20.716 10.714
19 김 해찬 21.388 11.386
20 최 호영 26.627 16.625

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 1.513
2 Do Hyeon Kim 1.641 0.128
3 In Gi Min 1.788 0.275
4 Han Seo Cho 1.793 0.280
5 Jae Dong Kim 1.834 0.321
6 Hyun Woo Moon 1.844 0.331
7 Hun Gyu Lee 1.863 0.350
8 Jae Young Jo 1.924 0.411
9 Soo Ho Jang 1.977 0.464
10 Tae Seung Ha 3.644 2.131
11 Nae Gyu Yoon 3.937 2.424
12 Dae Hun Paeng 4.435 2.922
3-6-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 2.141
2 Do Hyeon Kim 2.161 0.020
3 In Gi Min 2.181 0.040
4 Han Seo Cho 2.262 0.121
5 Tae Seung Ha 2.324 0.183
6 Soo Ho Jang 2.373 0.232
7 Hun Gyu Lee 2.375 0.234
8 Jae Young Jo 2.391 0.250
9 Dae Hun Paeng 2.778 0.637
10 Hyun Woo Moon 3.946 1.805
11 Nae Gyu Yoon 5.274 3.133
12 Jae Dong Kim 9.050 6.909
cycle Time Gap
1 Tae Seung Ha 6.219
2 Jae Young Jo 6.354 0.135
3 Hyun Woo Moon 6.454 0.235
4 Hun Gyu Lee 6.474 0.255
5 In Gi Min 6.498 0.279
6 Han Seo Cho 6.517 0.298
7 Jae Dong Kim 6.592 0.373
8 Sung Jin Park 6.685 0.466
9 Do Hyeon Kim 6.803 0.584
10 Nae Gyu Yoon 8.117 1.898
11 Soo Ho Jang 9.638 3.419
12 Dae Hun Paeng 10.187 3.968
All-Around Time Gap
1 Sung Jin Park 10.339
2 In Gi Min 10.467 0.128
3 Han Seo Cho 10.572 0.233
4 Do Hyeon Kim 10.605 0.266
5 Jae Young Jo 10.669 0.330
6 Hun Gyu Lee 10.712 0.373
7 Tae Seung Ha 12.187 1.848
8 Hyun Woo Moon 12.244 1.905
9 Soo Ho Jang 13.988 3.649
10 Nae Gyu Yoon 17.328 6.989
11 Dae Hun Paeng 17.400 7.061
12 Jae Dong Kim 17.476 7.137

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Hyun lee 1.609
2 Si Eun Kim 1.617 0.008
3 Ye Jin Choi 1.698 0.089
4 Ji Won Park 1.751 0.142
5 Chae Young Hong 1.771 0.162
6 Ji Hyeon Han 1.846 0.237
7 Eun Bin Kim 1.846 0.237
8 Sae In Park 1.884 0.275
9 오 현진 1.895 0.286
10 Min Hee Kim 2.056 0.447
11 윤 지원B 4.935 3.326
3-6-3 Time Gap
1 Seo Hyun lee 2.017
2 Si Eun Kim 2.126 0.109
3 Chae Young Hong 2.220 0.203
4 Ye Jin Choi 2.237 0.220
5 오 현진 2.392 0.375
6 Ji Hyeon Han 2.569 0.552
7 Sae In Park 2.791 0.774
8 Eun Bin Kim 2.967 0.950
9 Min Hee Kim 4.355 2.338
10 윤 지원B 6.137 4.120
11 Ji Won Park 6.424 4.407
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim 5.334
2 Ye Jin Choi 5.785 0.451
3 Chae Young Hong 5.977 0.643
4 Seo Hyun lee 6.411 1.077
5 Ji Won Park 6.997 1.663
6 Sae In Park 7.647 2.313
7 Ji Hyeon Han 8.509 3.175
8 오 현진 8.727 3.393
9 Min Hee Kim 10.163 4.829
10 Eun Bin Kim 10.799 5.465
11 윤 지원B 25.225 19.891
All-Around Time Gap
1 Si Eun Kim 9.077
2 Ye Jin Choi 9.720 0.643
3 Chae Young Hong 9.968 0.891
4 Seo Hyun lee 10.037 0.960
5 Sae In Park 12.322 3.245
6 Ji Hyeon Han 12.924 3.847
7 오 현진 13.014 3.937
8 Ji Won Park 15.172 6.095
9 Eun Bin Kim 15.612 6.535
10 Min Hee Kim 16.574 7.497
11 윤 지원B 36.297 27.220

15-18 C

3-3-3 Time Gap
1 Sung Hyun Moon 1.601
2 Do Sung Oh 1.639 0.038
3 Ji Hwan Maeng 1.771 0.170
4 Eun Jin Jo 1.794 0.193
5 Si Hyeon Byeon 1.832 0.231
6 Eun Ji Lee 1.858 0.257
7 Seung Kyu Yang 1.873 0.272
8 Hyo Won Jang 1.981 0.380
9 Seo Yeon Jo 2.008 0.407
10 Taek Hoon Jung 2.319 0.718
11 Young Seo Kim 2.373 0.772
12 Gyu Jin Lee 3.010 1.409
3-6-3 Time Gap
1 Sung Hyun Moon 1.833
2 Taek Hoon Jung 2.003 0.170
3 Seung Kyu Yang 2.035 0.202
4 Eun Jin Jo 2.068 0.235
5 Do Sung Oh 2.134 0.301
6 Si Hyeon Byeon 2.210 0.377
7 Gyu Jin Lee 2.406 0.573
8 Eun Ji Lee 2.418 0.585
9 Hyo Won Jang 2.436 0.603
10 Seo Yeon Jo 3.173 1.340
11 Young Seo Kim 5.551 3.718
12 Ji Hwan Maeng scratch --
cycle Time Gap
1 Do Sung Oh 5.920
2 Seung Kyu Yang 5.982 0.062
3 Si Hyeon Byeon 6.057 0.137
4 Eun Jin Jo 6.137 0.217
5 Ji Hwan Maeng 6.290 0.370
6 Sung Hyun Moon 6.423 0.503
7 Taek Hoon Jung 6.510 0.590
8 Young Seo Kim 7.107 1.187
9 Seo Yeon Jo 7.230 1.310
10 Gyu Jin Lee 7.332 1.412
11 Hyo Won Jang 7.398 1.478
12 Eun Ji Lee 8.526 2.606
All-Around Time Gap
1 Do Sung Oh 9.693
2 Sung Hyun Moon 9.857 0.164
3 Seung Kyu Yang 9.890 0.197
4 Eun Jin Jo 9.999 0.306
5 Si Hyeon Byeon 10.099 0.406
6 Taek Hoon Jung 10.832 1.139
7 Hyo Won Jang 11.815 2.122
8 Seo Yeon Jo 12.411 2.718
9 Gyu Jin Lee 12.748 3.055
10 Eun Ji Lee 12.802 3.109
11 Young Seo Kim 15.031 5.338

19-34 C

3-3-3 Time Gap
1 Yi Joon Choi 1.765
2 Jong Eun Park 2.775 1.010
3-6-3 Time Gap
1 Yi Joon Choi 2.724
2 Jong Eun Park 3.743 1.019
cycle Time Gap
1 Yi Joon Choi 6.675
2 Jong Eun Park 11.764 5.089
All-Around Time Gap
1 Yi Joon Choi 11.164
2 Jong Eun Park 18.282 7.118

35-44 C

3-3-3 Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 2.943
2 Ell Min Ahn 3.138 0.195
3 박 은하 3.202 0.259
4 In Sook Lee 3.245 0.302
5 Young Man Jeon 3.765 0.822
6 변 성연 4.459 1.516
3-6-3 Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 3.484
2 In Sook Lee 4.133 0.649
3 Ell Min Ahn 4.417 0.933
4 박 은하 4.871 1.387
5 Young Man Jeon 5.567 2.083
6 변 성연 5.664 2.180
cycle Time Gap
1 In Sook Lee 11.738
2 Jin Kyeong Kim 13.653 1.915
3 Ell Min Ahn 14.284 2.546
4 박 은하 14.993 3.255
5 Young Man Jeon 15.620 3.882
6 변 성연 17.826 6.088
All-Around Time Gap
1 In Sook Lee 19.116
2 Jin Kyeong Kim 20.080 0.964
3 Ell Min Ahn 21.839 2.723
4 박 은하 23.066 3.950
5 Young Man Jeon 24.952 5.836
6 변 성연 27.949 8.833

45-54 C

3-3-3 Time Gap
1 Jung Won Lee 2.354
2 Tae Young Kim 2.712 0.358
3 Myung Ju Kim 2.774 0.420
4 미영 김 3.270 0.916
5 In Ho Cho 4.404 2.050
3-6-3 Time Gap
1 Jung Won Lee 3.541
2 Tae Young Kim 3.566 0.025
3 In Ho Cho 4.694 1.153
4 미영 김 4.811 1.270
5 Myung Ju Kim 5.829 2.288
cycle Time Gap
1 Jung Won Lee 10.736
2 Tae Young Kim 12.316 1.580
3 Myung Ju Kim 13.447 2.711
4 미영 김 15.071 4.335
5 In Ho Cho 18.481 7.745
All-Around Time Gap
1 Jung Won Lee 16.631
2 Tae Young Kim 18.594 1.963
3 Myung Ju Kim 22.050 5.419
4 미영 김 23.152 6.521
5 In Ho Cho 27.579 10.948

Doubles

12U

Team Time Gap
1 Min Jun Kim & Si Heon Choi 6.739
2 Jin Wan Lee & Yeon Seo Kim 8.511 1.772
3 강 시우B & Kyeong Won Jeon 9.799 3.060
4 함 수민 & 지 창건 10.346 3.607
5 Tae Yeon Kim & Min So Lee 10.411 3.672
6 Chung Min Lee & Do Yun Kim 12.295 5.556
7 Tae Woong Yoon & Min Gi Choi 15.301 8.562

14U

Team Time Gap
1 Tae Seung Ha & In Gi Min 8.002
2 Nae Gyu Yoon & Hun Gyu Lee 11.764 3.762
3 Soo Ho Jang & 이 승원 21.629 13.627

18U

Team Time Gap
1 Eun Ji Lee & Ji Hyeon Han 7.916
2 Seo Hyun lee & Ji Hwan Maeng 8.078 0.162
3 Do Sung Oh & Jae Young Jo 10.079 2.163
4 Eun Jin Jo & Si Eun Kim 12.841 4.925

19+

Team Time Gap
1 Yi Joon Choi & Young Seo Kim 7.112
2 In Sook Lee & Ell Min Ahn 18.844 11.732

Child/Parent 10U

Team Time Gap
1 Kyeong Won Jeon 10.931
2 Su Hyun Ahn 24.560 13.629

Child/Parent 11+

Team Time Gap
1 Han Seo Cho 13.116
2 Jin Wan Lee 13.681 0.565
3 박 은하 15.908 2.792

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 Team 2
Seo Yi Park, Chae Rin Lim, Min So Lee, Ho Young Lee
17.545
2 Team 3
건우 박, Eun Chan Kim, Ye Won Park, Won Woo Cho
18.561 1.016
3 Team 4
이 현석, 박 찬용, 이 수현, 조 성운
18.844 1.299
4 Team 5
지섭 신, Sang Hun Nam, Dae Hoo Kim, Yun Seok Jang
19.722 2.177
5 Team 6
차 유나, Hyun Hee Jung, 서 우주, Do Hoon Jeong
20.263 2.718
6 Team 7
최 윤성, 최 호영, 신 준영, 김 지훈
21.947 4.402

14U

Team Time Gap
1 Team 9
Seo Hyun lee, Hyun Woo Moon, Jun Woo Kang, Min Gi Choi
15.323
2 Team 10
Ji Won Park, Ji Hyeon Han, Min Kyung Jung, Do Hyeon Kim
15.732 0.409
3 Team 1
Sae In Park, Yu Sin Kim, Sung Woo Jung, 윤 지원A
16.211 0.888
4 Team 14
Jae Dong Kim, Jun Hyeong Lee, Si Heon Choi, 강 시우B, Dong Geon Kim
23.094 7.771

18U

Team Time Gap
1 Team 8
Sung Hyun Moon, Jae Young Jo, Tae Seung Ha, In Gi Min
14.550
2 Team 11
Do Sung Oh, Sung Jin Park, Jin Wan Lee, Min Jun Kim
16.256 1.706
3 Team 12
Seung Kyu Yang, Taek Hoon Jung, Ji Hwan Maeng, Yeon Seo Kim
18.408 3.858
4 Team 13
Seo Yeon Jo, Hyo Won Jang, Si Hyeon Byeon, Nae Gyu Yoon, Hun Gyu Lee
19.153 4.603

19+

Team Time Gap
1 Team 15
Yi Joon Choi, Young Seo Kim, Eun Jin Jo, Si Eun Kim
14.621

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy